Immateriella, Reala, & Finansiella Investeringar

Med investering menas en ekonomisk satsning som görs i syfte att nå en så hög avkastning som möjligt. Ofta vill företaget att intäkterna ska öka eller att kostnaderna ska minska till följd av investeringen. Det finns olika typer av investeringar, bland annat finansiella investeringar, reala investeringar samt immateriella investeringar. Med finansiell investering menas en ekonomisk satsning i exempelvis aktier med en förhoppning om en värdeökning och framtida utdelningar, se Finansiella tillgångar.

Reala investeringar innebär investeringar i tillgångar som betraktas som fysiska, exempelvis maskiner, byggnader etc, se Materiella tillgångar. Exempel på immateriella investeringar kan vara patent och upphovsrätt, se immateriella tillgångar, men även investeringar i form att lön för arbete som syftar till framtida ökade intäkter eller framtida minskade kostnader. Investeringar kan alla göra i någon form, både privatpersoner och företag. När det är fråga om privatpersoner handlar det ofta om den enskilde individens sparande och då i form av aktier, fonder mm. Likaså kan personen investera i råvaror.

För företag som investerar så kan även syftet vara att effektivisera verksamheten. Företaget kan investera i maskiner, personal etc. för att möjliggöra bättre rutiner och mer fokus för att därigenom iscensätta en effektivisering. Ett annat exempel är om ett företagsförvärv av ett annat bolag så kan det köpande företaget se vissa fördelar med den förvärvade verksamheten, varför en god avkastning kan vara möjlig. Som företagare är en investering ofta nyckeln för att vidga verksamheten och att komma framåt i utvecklingen av bolaget.