Koncernredovisning

En koncern utgörs av ett moderföretag och dotterföretag. En koncernredovisning visar hur hela koncernen har presterat under antingen ett kvartal eller år. Man kan säga att en koncern är ett samlingsbegrepp för de separata rättssubjekt som ingår i gruppen, de separata rättssubjekten i detta fall är moderföretag och dotterföretag.

Koncernredovisningen ska bestå av: koncernbalansräkning, koncernresultaträkning, noter, förvaltningsberättelse samt finansieringsanalys. En koncernredovisning ska i regel upprättas av ett moderbolag om koncernen räknas som en större koncern. Definitionen av större koncern visar sig i om mer än ett av dessa kriterier har uppfyllts under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren:

• I genomsnitt mer än 50 anställda
• Över 40 miljoner kronor i balansomslutning för koncernföretagen
• Över 80 miljoner kronor i nettoomsättning för koncernföretagen

Börsnoterade bolag räknas alltid som större företag/koncerner. Ett moderföretag i en mindre koncern är inte skyldigt att upprätta en koncernredovisning enligt lagen. Med mindre koncern avses de koncerner som inte klassas som en större koncern.