Osäkra kundfordringar

Osäkra kundfordringar är de kundfordringar där det råder osäkerhet om kunden har förmåga att betala eller inte. Är det på det viset att betalningstiden har gått ut för en lång tid sedan och det är konstaterat att kunden inte har så mycket tillgångar eller av någon anledning fått indrivningar på sig utan att betalning har kunnat fullbordas, är en kundfordran av denna typ att betrakta som en osäker sådan.

Det är viktigt för samtliga företag som har mycket kundfordringar att bedöma den sammanlagda förlustrisken i dessa kundfordringar, dvs. bedöma de osäkra kundfordringarna. Kundförluster kan delas upp i både befarade och konstaterade kundförluster. Befarade är de där man antar att kunden inte kommer betala, t.ex. att sista förfallodag har passerat för länge sedan. Konstaterade kundförluster är när det står helt klart att en kund inte kan betala, företag i konkurs är typexemplet. Ett tillvägagångssätt för att minimera osäkerheten av en fordran är att redan innan fordran uppstår ta en kreditupplysning på kunden för att bedöma dennes kreditvärdighet. På så vis kan möjligheten att få betalt vara större, givet att kreditvärdigheten är god. De som driver mindre företag har mycket goda skäl för att iakttaga god försiktighet när det gäller att exempelvis ge krediter, i synnerhet då enskilda kreditförluster kan få stor påverkan på företagets resultat.