Starta förening

Det finns två olika typer av föreningar. Dels ekonomiska föreningar som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen på vissa särskilda sätt, dels ideella föreningar som alla andra typer av föreningar kallas. De begränsningar som finns avseende sättet som ekonomisk verksamhet får bedrivas i föreningar gör som regel föreningar till en otymplig företagsform för dem som ska starta ett eget företag. De krav som ställs på ideella föreningar gör dem direkt olämpliga att starta eget företag genom. Vi kommer därför inte att beröra den företagsformen närmare. Generellt sett rekommenderas att starta företag i bolagsform, läs mer om att starta bolag, eller exempelvis om att starta aktiebolag.

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att begagna föreningens tjänster, eller på andra liknande sätt.

Vidare finns det särskilda – och inte helt okomplicerade – regler för de fall då en ekonomisk förening driver verksamhet genom dotterföretag eller då ekonomiska föreningar är medlemmar i andra ekonomiska föreningar. Det betyder att om inte föreningen bedriver en verksamhet där medlemmarna deltar på ovan angivet sätt handlar det inte om en ekonomisk förening.

 Att starta ekonomisk förening

Ekonomiska föreningar måste ha minst tre medlemmar. I samband med att föreningen bildas ska medlemmarna även anta stadgar samt välja styrelse och revisorer. Föreningens stadgar ska innehålla en hel del specifik information om hur föreningen ska drivas. Exempel på information är vilket namn (firma) föreningen ska ha, var styrelsen ska ha sitt säte, hur mycket pengar (insats) medlemmarna ska gå in med i föreningen. Annan information som bl.a. måste framgå är hur många styrelseledamöter föreningen ska ha och om det ska finnas suppleanter till dessa. Vidare ska det bl.a. även framgå hur föreningens stämma ska hållas och vad som ska behandlas där och hur föreningens vinster ska fördelas.

Ekonomiska föreningar måste registreras som mest sex månader efter att de bildats. Det är först när de har registrerats som de vinner status som juridiska personer. I och med att de blir juridiska personer får de möjlighet att köpa tillgångar och dra på sig skulder och föra talan i domstol. Registrering ska göras både hos Bolagsverket och Skatteverket. Vad som gäller avseende ekonomiska föreningar regleras i lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar (föreningslagen). Läs mer på www.lagen.nu/1987:667.