Köpa företag


Den som inte vill lägga de resurser och ta den risk som är förknippad med att starta eget företag genom att utveckla en egen affärsidé kan köpa ett befintligt företag. Detta medför dock givetvis andra typer av risker. Fördelen med att köpa ett befintligt företag är att man på så vis har möjlighet att använda en affärsidé som redan har utvecklats och visat sig fungera. Nackdelen är givetvis att man måste betala ett pris som står i paritet med hur mycket pengar det aktuella företaget kan förväntas generera till sina ägare. Ett attraktivt alternativ till att köpa företag kan vara att starta ett franchiseföretag

Den som vill köpa ett befintligt företag inriktar sig ofta på företag som man tror att man kan driva på ett bättre sätt än de nuvarande ägarna – antingen genom att utveckla den aktuella affärsidén eller genom att förvalta företaget på ett sätt som genererar tillväxt eller högre vinst.

Läs även om Köpeavtal och Sekretessavtal.

Att genomföra ett företagsförvärv

Den som vill starta ett helt eget företag genom att köpa ett bolag måste förvärva samtliga andelar i bolaget. Det går givetvis att endast köpa en majoritet av andelarna. Detta innebär dock att hänsyn måste tas även till de andra delägarna samt att beslut som innebär förändringar av bolagets yttre struktur och allmänna målsättning inte alltid går att genomföra på egen hand.  Se Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal.

Det går även att köpa samtliga tillgångar i ett bolag, inklusive kundlistor och liknande, för att med hjälp av dessa driva samma typ av verksamhet i ett nytt bolag eller en ny enskild näringsverksamhet. Detta brukar kallas för inkråmsöverlåtelse.

Enskilda näringsidkare driver sin verksamhet som privatpersoner. Eftersom det inte går att köpa en fysisk person går det inte heller att köpa den enskilda näringsverksamheten i sig. Däremot går det naturligtvis att köpa inkråmet i bolaget.

Den som ska göra ett större företagsförvärv rekommenderas alltid att ta kontakt med fackman för rådgivning i samband med den aktuella affären. Läs mer om företagsmäklare.