⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Aktieägartillskott: mall och förklaring

Starta Eget Info Logotyp-bild

Aktieägartillskott innebär att ett aktiebolags ägare överför tillgångar till bolaget. Vanligtvis görs aktieägartillskott i form av pengar, men de kan även göras med andra tillgångar som är värdefulla för bolaget. Aktieägartillskott kan exempelvis göras om bolagets eget kapital börjar bli för lågt.

Artikelns innehåll

 • När görs aktieägartillskott och vad är syftet?
 • Nyemission är ett alternativ
 • Villkorat aktieägartillskott
 • Ovillkorat aktieägartillskott
 • Vem ger aktieägartillskott? Det är viktigt att alla aktieägare är överens
 • Kan man istället låna ut pengar till bolaget?
 • Aktieägartillskott bör regleras i aktieägaravtalet
 • Aktieägartillskott och skatt
 • Mall för aktieägartillskott i Word och PDF

När görs aktieägartillskott och vad är syftet?

Ett aktieägartillskott ökar bolagets eget kapital. Anledningen till detta är att ett aktieägartillskott tillför kapital, men inga skulder, till bolaget.

Ett aktieägartillskott görs vanligtvis när ett aktiebolag har en ansträngd ekonomi. Syftet med aktieägartillskottet är i detta fall att förbättra aktiebolagets ekonomi genom att öka bolagets eget kapital. Mer specifikt är det vanligt att göra aktieägartillskott för att förhindra att det blir nödvändigt att upprätta kontrollbalansräkning eller för att förhindra en likvidation av aktiebolaget.

Nyemission är ett alternativ

Ett möjligt alternativ till aktieägartillskott är att göra en nyemission.

Villkorat aktieägartillskott

En aktieägare kan ha rätt att få tillbaka de pengar som tillskjutits till aktiebolaget i det fall aktieägartillskottet är villkorat. Med andra ord så kan aktieägartillskott var upplagda så att pengarna återbetalas under vissa villkor. Dessa villkor motsvarar exempelvis att aktiebolagets resultat och finansiella ställning i övrigt är i en sund och stark position, och att tillräckligt med fritt eget kapital finns i bolaget.

För att uppnå att aktieägartillskottet inte ska räknas som en skuld i bolagets balansräkning är det viktigt att villkoren i det villkorade aktieägartillskottet formuleras på rätt sätt. För att vara säker på att det blir rätt kan det vara en god idé att anlita en jurist eller en revisor. Notera att om tillskottet skulle anses vara en skuld så skulle inte eget kapital öka i samband med tillskottet, vilket vanligtvis är syftet med aktieägartillskottet.

Återbetalning av villkorat aktieägartillskott

Krav om återbetalning av villkorat aktieägartillskott ställs till aktiebolagets ägare. Vanligtvis sker detta vid bolagstämman. Krav om återbetalning ställs alltså inte gentemot aktiebolaget självt. Anledningen till det är att aktieägartillskottet inte ska ses som en skuld. Notera alltså att det är aktieägarna som bestämmer om återbetalning av aktieägartillskott ska ske.

Vanligtvis sker återbetalning av aktieägartillskott innan vanlig utdelning till aktieägare sker. Vanligtvis är aktieägartillskott inte förenande med rätt till räntebetalningar.

Ovillkorat aktieägartillskott

Ett aktieägartillskott kan även vara ovillkorat. Ett ovillkorat aktieägartillskott kan inte återbetalas. För att få tillbaka kapital ifrån aktiebolaget kan ett alternativ vara att göra en aktieutdelning, även om det kan ha andra skatteeffekter än återbetalning av villkorat aktieägartillskott.

Läs mer om villkorat gentemot ovillkorat aktieägartillskott på: Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden? (PWC.se).

Vem ger aktieägartillskott? Det är viktigt att alla aktieägare är överens

De som äger aktier kan ge aktieägartillskott. Det är vanligt att samtliga aktieägare ger aktieägartillskott och att varje aktieägares tillskott motsvarar dess aktieinnehav. Det är också möjligt att endast vissa aktieägare ger aktieägartillskott. I dessa fall är det extra viktigt att samtliga aktieägare är överens om de regler som gäller för aktieägartillskottet.

Kan man istället låna ut pengar till bolaget?

Om man lånar ut kapital till aktiebolaget så ökar inte bolagets eget kapital, vilket vanligtvis är det man vill uppnå när man överväger aktieägartillskott.

Aktieägartillskott bör regleras i aktieägaravtalet

Det är lämpligt att aktieägaravtalet innehåller bestämmelser om hur aktieägartillskott ska göras i aktiebolaget: exempelvis om de ska vara ovillkorade eller villkorade, och vilka villkor som ska gälla i det senare fallet. En viktig anledning till detta är att samtliga aktieägare ska vara överens om vilka regler som gäller för aktieägartillskott. Detta är särskilt viktigt då aktieägarna, och inte bolaget, bestämmer om aktieägartillskott ska betalas tillbaka.

Aktieägartillskott och skatt

Grundregeln är att aktieägartillskott inte motsvarar en skattepliktig inkomst för aktiebolaget och att återbetalning av villkorat aktieägartillskott också är skattefri.

Ovillkorade aktieägartillskott motsvarar en höjning aktieägarens omkostnadsbelopp vilket påverkar beskattning.

Aktieägartillskott kan medföra skattemässiga och andra konsekvenser. Det rekommenderas således att fackman anlitas för att säkerställa att allt blir korrekt. Läs mer på: Om aktieägartillskott (Skatteverket.se).

Mall för aktieägartillskott i Word och PDF

Mallen finns att ladda ned via länkarna under bilden nedan. I mallen fyller man bland annat i:

 • Uppgifter om aktieägaren som gör aktieägartillskottet.
 • Det belopp som aktieägartillskottet motsvarar.
 • Villkor för aktieägartillskottet. De villkor som fylls i kan justeras enligt behov. Notera dock att det är viktigt att dessa villkor formuleras korrekt för att önskad effekt ska uppnås.
 • I det fall aktieägartillskottet ska vara ovillkorat fyller man i att det gäller ett ovillkorat aktieägartillskott i motsvarande ruta i mallen.
 • Dokumentet skrivs under av aktieägaren som gör aktieägartillskottet och en firmatecknare.
Aktieägartillskott

Ladda ned mallen i (Word) här

Ladda ned mallen i (PDF) här

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).