Mall utvecklingssamtal

En mall för utvecklingssamtal/medarbetarsamtal är bra ur många synvinklar, dels för att få reda på hur den enskilde personen som är anställd i företaget trivs på sitt jobb, med sina arbetsuppgifter, kollegor etc, och dels för att ta reda på hur den anställde sköter sina arbetsuppgifter och den anställde utvecklas på arbetsplatsen.

Denna mall besvarar en rad centrala frågor som kan vara bra för att kunna göra arbetsplatsen mer trivsam och bidra till att de anställdas effektivitet på arbetet ökar. Ett sätt att använda utvecklingssamtalsmallen är att den anställde förbereder för utvecklingssamtalet genom att fundera igenom frågorna i mallen, och sedan diskuteras de under utvecklingssamtalet. Den anställde, eller dess chef, kan under mötet anteckna svar på det som diskuteras utifrån mallen under utvecklingssamtalet. Mallen börjar med att den anställde ger sin syn på verksamheten under det gångna året (sedan senaste utvecklingssamtalet). Sedan ombeds den anställde att diskutera om denne uppnått de mål som motsvarar dennes arbetsuppgifter, och om dessa mål är tydligt definierade. Nästa fråga gäller vad som den anställde uppfattar som mest och minst givande i arbetet. Nästkommande frågor gäller om den har förslag gällande förbättring av dels den anställdes prestation, och hur verksamheten kan underlätta en sådan. Sedan avhandlas ansvar och fördelning av arbetsuppgifter. Efter detta diskuteras den kollegiala stämningen och relationer till olika chefer. Sedan avhandlas i utvecklingssamtalsmallen om tillräcklig feedback erhålls och om arbetsuppgifterna är meningsfulla, och hur den anställde trivs på arbetsplatsen mer allmänt. Till sist diskuteras i mallen förväntningar inför framtiden och eventuellt sådan den anställda själv bill ta upp. Ladda ner mallen här:
Länk utvecklingssamtalsmall (word-dokument - högerklicka och spara)