⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Starta enskild firma

Starta Eget Info Logotyp-bild

Att starta en enskild firma – eller enskild näringsverksamhet som det även kallas – är förmodligen det minst komplicerade alternativet för den som ska starta eget företag.

Den här artikeln beskriver hur man enklast startar en enskild firma, och ger svar på de flesta frågor om hur man driver en enskild firma. Även den löpande administration som en enskild firma kräver beskrivs.

Innehåll:

 1. Enskild näringsidkare
 2. Registrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare
 3. Starta enskild firma steg för steg
 4. Kostnad och tid för att starta enskild firma
 5. Den enskilda firmans löpande administration
 6. Behöver en enskild firma ett företagskonto hos banken?
 7. Behövs revisor och årsredovisning?
 8. Enskild firma och anställd samtidigt?
 9. Ägarens ansvar för betalningar etc
 10. Jämförelse med aktiebolag och handelsbolag: fördelar och nackdelar
 11. Bokföring i enskild firma
 12. Egenavgifter och inkomstskatt i enskild firma
 13. Enskild firma moms
 14. Fakturera utan företag? Egenanställning istället för enskild firma
 15. Avregistrera enskild firma
 16. Konkurs i enskild firma

Enskild näringsidkare

Enskild näringsidkare är helt enkelt vad man kallar en person som driver en enskild firma.

Registrering för F-skatt, moms och som arbetsgivare

I de allra flesta situation måste den enskilda firman registreras för F-Skatt och moms (mervärdesskatt).

Det är hos Skatteverket som den enskilda näringsidkaren ansöker om F-Skatt och momsregistrering, och där registreras även om företaget ska vara arbetsgivare; läs mer om detta i vår steg-för-steg-guid för att starta enskild firma nedan.

Starta enskild firma steg för steg

Det enklaste sättet att starta en enskild firma är så här:

 1. Förbered en verksamhetsbeskrivning (klicka på länken för att läsa om hur man skriver en sådan).
 2. Företagsnamn för enskild firma? Det är inte nödvändigt att ge den enskilda firman ett företagsnamn. Om du vill att den enskild firman ska ha ett företagsnamn så behöver du förslag gällande företagsnamn, gärna minst 2-3 stycken (namnförslag godkänns inte alltid). I detta fall ska den enskilda firmans företagsnamn registreras hos Bolagsverket (det gör du enklast i samband med att den enskilda firman registreras på Verksamt.se, se punkten nedan). Läs mer om detta i vår artikel om företagsnamn, i vilken vi även beskriver regler för vilka typer av företagsnamn som är tillåtna.
 3. Registrera (dvs. starta) den enskild firman hos Skatteverket. Det enklaste sättet att göra detta är att logga in med BankID på Verksamt.se (Starta enskild näringsverksamhet); Verksamt.se är en statlig hemsida. Notera att enskild firma är samma sak som enskild näringsverksamhet. Se även verksamt.se (registrera företag).
 4. Efter detta kommer du normalt sett att bli godkänd för F-Skatt; varvid din enskilda firma är startad.
 5. Om du ska vara arbetsgivare så behöver även detta anmälas. Detta görs också på Verksamt.se; och smidigast är att göra det när du registrerar den enskilda firman.
 6. Sannolikt kommer du även att behöva vara momsregistrerad; även detta görs smidigast i samband med att du registrerar den enskilda firman.

Registrering hos bolagsverket behövs alltså vanligtvis inte. Dock så kan detta vara nödvändigt för det fall företaget ska bedriva viss tillståndspliktig verksamhet; läs mer om detta på Bolagsverket.se (starta enskild näringsverksamhet).

Starta enskild firma

Kostnad och tid för att starta enskild firma

Det kostar ingenting att starta enskild firma genom registrering hos Skatteverket (via verksamt.se enligt ovan). Det brukar ta mellan 2 till drygt 5 veckor innan Skatteverkets registrering är klar och din enskilda firma anses startad.

Den enskilda firmans löpande administration

Nedan återfinns en lista med grundläggande saker som är en del av den enskilda firmans löpande administration.

 • Löpande bokföring och bokslut: Alla företag måste löpande göra sin bokföring. Varje år måste den enskilda firman också upprätta ett bokslut.
 • Moms och momsdeklaration: Om den enskilda firman är registrerad för moms, ska moms ska betalas in och deklareras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis till skatteverket. Läs mer i vår artikel om momsdeklaration.
 • Arbetsgivardeklaration, arbetsgivaravgift och avdragen skatt: Om den enskilda firman är registrerad arbetsgivare ska det varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration till skatteverket, och dessutom ska arbetsgivaravgift och avdragen skatt (för den anställdes lön) betalas in.
 • Deklaration och preliminärskatt: Den enskilda näringsidkaren (ägaren av den enskilda firman) deklarerar varje år för den enskilda firman i sin privata deklaration, vilket görs på en särskild blankett. Varje månad måste också preliminärskatt betalas; läs mer under rubriken Egenavgifter och inkomstskatt i enskild firma.
 • Ytterligare administration: beroende på vilken verksamhet som drivs i den enskilda firman så kan ytterligare administration bli aktuell. Exempelvis behövs vid viss EU-handel en periodisk sammanställning av denna lämnas till Skatteverket.

Behöver en enskild firma ett företagskonto hos banken?

Nej, det behövs inte. Det är dock helt avgörande att den enskilda firmans ekonomi är helt separat ifrån ägarnas, och att bokföringen sköts korrekt. Det är därför så att den enskilda firman bör ha ett eget bankkonto där bara firmans transaktioner sker, men det behöver alltså inte vara ett särskilt företagskonto i banken.

Många banker erbjuder paket med företagstjänster, och i många fall är ett sådant att rekommendera även för enskilda firmor.

Behövs revisor och årsredovisning?

Enskilda firmor behöver vanligtvis varken revisor eller årsredovisning. Däremot så behöver de upprätta bokslut eller förenklat bokslut. I vissa undantagsfall så behövs dock årsredovisning och revisor.

Om den enskilda firman är mycket stor så ska auktoriserad eller godkänd revisor anlitas och årsredovisning upprättas. Mer precist så ska revisor anlitas och årsredovisning upprättas för ett visst år, om det under var och ett av de två tidigare åren uppfyller två eller fler av följande gränsvärden:

 1. fler än 50 anställda i genomsnitt,
 2. mer än 40 miljoner SEK i balansomslutning,
 3. mer än 80 miljoner SEK i nettoomsättning.

Enskild firma och anställd samtidigt?

Planerar du att starta enskild firma och samtidigt vara anställd i en annan organisation? Du startar då den enskilda firman enligt ovan med skillnaden att du söker om FA-Skatt.

Ägarens ansvar för betalningar etc

Ägaren av en enskild firma, det vill säga den enskilda näringsidkaren, är personligen ansvarig för företagets alla åtaganden. Detta innebär att om företaget går dåligt så kan den som driver den enskilda firman bli personligt betalningsansvarig för eventuella skulder som bolaget drar på sig. Läs mer om detta nedan.

Vid tvist i domstol

Som enskild näringsidkare kan inte företaget hamna i en tvist i domstol, utan det är privatpersonen som driver företaget som hamnar där. Likaså när det gäller att hyra lokaler så är det den fysiska personen (det vill säga den enskilda näringsidkaren), ej företaget som kan hyra en lokal.

Företagsförsäkring

Som enskild näringsidkare kan det vara bra att teckna en företagsförsäkring för att bland annat till viss del minska den personliga risken om man skulle bli personligt betalningsansvarig för stora skulder.

Jämförelse med aktiebolag och handelsbolag: fördelar och nackdelar

Att starta en egen firma är mycket enkelt. Det är även enkelt att driva enskild firma. Det är denna enkelhet som är den främsta fördelen med att driva företag i enskild firma.

En av de främsta fördelarna med att driva sin rörelse i en enskild firma är alltså att regelbördan är relativt liten, i jämförelse med att driva rörelsen i ett aktiebolag (notera att handelsbolag kräver minst två ägare).

En enskild firma utgör inte en juridisk person, vilket aktiebolag och handelsbolag gör. Detta innebär att den enskilda firman inte utgör en juridisk enhet som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser.

Istället är det den fysiska personen bakom den enskilda firman som faktiskt drar på sig skulder och äger tillgångar – även om ägaren måste hålla dessa tillgångar skilda från sina övriga tillgångar. Ägaren till en enskild firma är därmed personligen bunden av alla avtal som han eller hon ingår på grund av den enskilda näringsverksamheten.

Den främsta fördelen med att driva aktiebolag, är att dess ägare inte (som grundregel) är personligen ansvarig för exempelvis bolagets skulder.

Det omvända gäller i enskild firma, dvs. för enskild firma (så väl som för handelsbolag) gäller att ägaren är personligen ansvarig för företagets alla åtaganden; detta är givetvis en nackdel jämfört med aktiebolag.

Bokföring i enskild firma

Enskilda näringsidkare är bokföringsskyldiga, varför affärshändelser ska bokföras i enlighet med de redovisningsregler som finns, dvs. bokföringsskyldighet föreligger.

Egenavgifter och inkomstskatt i enskild firma

Förutom moms och skatt för eventuella anställda så måste den enskilda firman betala skatt på sin vinst (överskott). Denna beskattning består dels av egenavgifter och dels av inkomstskatt.

Egenavgiften är en typ av social avgift som en enskild näringsidkare måste betala till Skatteverket (dvs. en sorts skatt). Egenavgiften motsvarar ungefär 30 % av den enskilda firmans överskott. Dock får avdrag göras (schablonavdrag). Utöver detta ska även den vanliga kommunala skatten och eventuell statlig skatt betalas (detta är alltså inkomstskatten, och den motsvarar den skatt som vanliga anställda betalar). Vi hänvisar till följande artikel för detaljer: Verksamt.se (Egenavgifter).

Egenavgiften och inkomstskatten ska betalas i förväg genom att ägaren betalar så kallade preliminärskatt varje månad. Efter årets slut jämför man vad som betalats in i preliminärskatt med vad den faktiska skatten blev, och man får tillbaka, eller får betala, mellanskillnaden.

Jämförelse med vanligt anställda & företagarens ansvar: Om en person är anställd på vanligt vis är det arbetsgivaren som betalar in sociala avgifter till staten genom att den anställde har A-skattsedel; men den som har en enskild firma är själv är ansvarig för att betala in dessa avgifter.

Enskild firma moms

Detta är en kort genomgång av hur moms fungerar med fokus på den enskilda firman. Läs mer om moms här.

Även för den som driver enskild firma är det mycket viktigt att ha en grundläggande förståelse för vad moms är och hur momsen påverkar det egna företaget. Om man driver en enskild firma och omsätter varor eller tjänster är man momspliktig. Det innebär att staten har rätt att få in en viss summa på det som sålts i verksamheten. Det omvända gäller om man köpt in varor eller tjänster, då har man rätt att få tillbaka moms från staten.

Det är Skatteverket som ska ha in moms om varor och tjänster sålts, då kallas det för utgående moms. Den summa som det faktiskt blir har att göra med typ av verksamhet. I Sverige används momssatserna 6, 12 och 25 %, där den sistnämnda är den vanligaste momssatsen. Om företaget istället har köpt in varor till verksamheten och därmed får tillbaka pengar från staten kallas det för ingående moms. I deklarationen är det tillåtet att dra av den ingående momsen från den utgående momsen.

Det är viktigt att momsen faktiskt redovisas, detta görs vid räkenskapsårets slut eller varje månad. Om firmans omsättning överstiger en miljon kronor råder det krav på momsredovisning varje månad, i annat fall är det fritt fram att välja på antingen en gång per år eller per månad.

Moms är ett krångligt område och för att som företagare vara säker på att man gör rätt rekommenderas att fackman anlitas.

Fakturera utan företag? Egenanställning istället för enskild firma

Ett alternativ till att starta enskild firma, eller företag överhuvudtaget, kan vara att använda sig av ett företag som erbjuder så kallad egenanställning. En annan benämning för egenanställning är självanställning, och företagen som erbjuder dessa tjänster kan även kallas faktureringsföretag.

Egenanställning fungerar så att du skaffar ett konto hos det egenanställningsföretaget. Tanken är att du sedan arbetar som att du hade ett eget företag, medan egenanställningsföretaget sköter all administration (exempelvis fakturering, löneutbetalning, skatt med mera). Värt att tänka på är:

 • Dina kunders legala avtalsmotpart blir egenanställningsföretaget.
 • Egenanställningsföretaget tar betalt av dig. Vanligt är att de tar en procentsats av omsättning. Exempelvis kan egenanställningsföretaget ta 5 %, det vill säga om en kund betalar 1 000 SEK så får du 950 SEK (före avdrag för skatter etc.).
 • Hos vissa egenanställningsföretag ingår olika typer av företagsförsäkring, så det kan vara värt att jämföra dem i detta avseende.

Nedan finns en lista på faktureringsföretag:

Avregistrera enskild firma

Att avregistrera sin enskild firma innebär att man anmäler att man upphört med verksamheten. Nedan beskrivs hur man enklast avregistrerar sin enskilda firma.

Är det så att man av någon anledning inte tjänat pengar på lång tid har Skatteverket ett intresse av att firman avregistreras då outnyttjad F-skatt skapar onödig administration för myndigheten.

Så gör du i praktiken: Du avregistrerar den enskilda firman genom att firman avregistrerar sig för:

 1. F-Skatt
 2. moms
 3. om firman är registrerad som arbetsgivare ska även detta avregistreras
 4. om firman är registrerad hos Bolagsverket (vissa enskilda firmor är detta, men det är frivilligt) ska även detta avregistreras.

Du avregistrerar din enskilda firma enklast genom att:

 • Notera först att enskild näringsverksamhet och enskild firma är essentiellt samma sak.
 • Logga in med BankID på Verksamt.se (Avregistrera enskild näringsverksamhet); notera att Verksamt.se är en statliga hemsida (skapad av bland annat Skatteverket och Bolagsverket). Via länken avregistrerar du enkelt din enskild firma.

Missa inte att du även måste göra detta:

 • Moms är den enskilde näringsidkaren skyldig att redovisa ända fram till att avregistreringen är ett faktum.
 • Även en sista deklarationsblankett måste lämnas in.
 • Vid nästa års deklaration ska egenavgifter stämmas av.
 • Som enskild näringsidkare är man skyldig att behålla dokument från företaget i sju år från och med avregistreringen.

Konkurs i enskild firma

Vid konkurs i en enskild firma gäller personligt betalningsansvar för bolagets skulder vilket innebär att privata tillgångar kan tas om hand för betalning av dessa skulder.

Den som är innehavare av den enskilda firman är generellt ensam ansvarig för detta. Under konkursförfarandet är det inte tillåtet att driva verksamheten enligt Konkurslagen. Läs mer om konkursförfarandet här.

Vid Konkurs: kontakta revisor etc. Såklart vill man inte behöva gå i konkurs oavsett situation. Om du tror att din enskilda firma kan komma att behöva gå i konkurs så rekommenderas att du kontaktar en revisor eller en annan kompetent fackman.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).