⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Aktiebok: mall och genomgång

Starta Eget Info Logotyp-bild

Alla aktiebolag måste föra en aktiebok. Med hjälp av vår mall tar du snabbt och smidigt fram en enkel aktiebok. Mallen finns tillgänglig i Word, Excel och PDF och den kan enkelt justeras för att passa just det behov som ditt aktiebolag har.

Artikeln nedan ger tydlig information om vad en aktiebok är och besvarar de vanligaste frågorna om aktieboken. Du hittar mallen längst ned i artikeln.

Aktiebokens syfte

Aktieboken ska visa vilka aktieägare som har rättigheter mot bolaget och den ska ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma vilka som äger bolaget.

Aktieboken kan användas för att avgöra vilka som har rätt att rösta på bolagsstämman och vilka som har rätt till eventuell aktieutdelning.

När ska aktieboken upprättas?

Aktieboken ska upprättas så fort alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden vilket behövs för att starta aktiebolag.

Analog aktiebok

I mindre aktiebolag kan aktieboken föras antingen med automatiserad behandling eller i ”bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem”. Eftersom de flesta små aktiebolag sällan byter aktieägare är det ofta en bra idé att använda sig av en bunden bok.

Aktiebok online

Det finns en uppsjö av företag som erbjuder aktiebolag att ha sin aktiebok online som en typ av molntjänst. Om man vet mig sig att aktiebolaget kan komma att byta ägare relativt ofta så kan det vara rimligt att överväga att ha aktieboken online via en sådan tjänst, eftersom det gör det enklare att hålla aktieboken uppdaterad och korrekt.

Aktiebolagets styrelse har ansvar för aktieboken

Det är aktiebolagets styrelse som har ansvar för att det finns en aktiebok och att aktieboken bevaras och hålls tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den.

Vem har rätt att se aktieboken?

Vem som helst har rätt att få se ett aktiebolags aktiebok.

Förvaring av aktieboken

Det är viktigt att aktieboken förvaras på ett betryggande sätt och att den finns enkelt tillgänglig samt att den sparas under minst 10 år efter att bolaget slutat att existera.

Följande information behövs för att fylla i mallen för aktiebok

I ett bolag som inte är avstämningsbolag, det vill säga så gott som samtliga mindre aktiebolag, ska aktieboken innehålla uppgifter om varje akties nummer och vilka som är aktieägare och deras adress. Dessutom ska den innehålla uppgifter om aktiernas slag (läs mer om olika aktieslag här), om det finns aktiebrev och eventuella förbehåll; så kallade hembudsklausuler är ett exempel på ett sådant förbehåll. Aktierna ska tas upp i nummerföljd.

Följande information behövs:

  • Namn, postadress och andra kontaktuppgifter till alla aktieägare. Även personnummer eller organisationsnummer (i exempelvis det fall att en aktieägare är ett annat aktiebolag).
  • Hur många aktier varje aktieägare äger.
  • Information om aktienummer och vilken procentuell andel varje aktieägare äger.
  • Notera att eventuella förändringar i aktieboken (exempelvis på grund av köp och försäljning av aktier) även ska noteras i aktieboken. Det gäller även typiskt sett att dessa och andra införingar och anteckningar ska dateras.
  • Olika aktieslag, hembudsklausul, aktiebrev? Det ska noteras om hembudsklausuler eller liknande bestämmelser finns. Om aktiebrev finns ska även detta noteras i aktieboken, tillsammans med vilket datum aktiebrev skapats. Om olika typer av aktier finns i bolaget ska det framgå i aktieboken vilken typ av aktier varje aktieägare innehar. För detaljer gällande detta och om övriga bestämmelser se: Aktiebolagslag 5 kap. Aktiebok (lagen.nu).

Mallen nedan för aktiebok är en enkel mall som passar bäst för aktiebolag där aktieägarförändringar sällan sker.

Aktieboksmall

Länk till Mall för aktiebok (Excel)

Länk till Mall för aktiebok (Word)

Länk till Mall för aktiebok (PDF)

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).