⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Aktiebok: mall och genomgång

Starta Eget Info Logotyp-bild

En aktiebok visar vilka som äger aktier i ett aktiebolag. Alla aktiebolag måste föra aktiebok. Med hjälp av vår mall tar du snabbt och smidigt fram en enkel aktiebok. Mallen finns tillgänglig i Word, Excel och PDF. Mallen justeras enkelt för att passa just ditt aktiebolags behov.

Artikelns innehåll

 • Aktiebokens syfte
 • När ska aktieboken upprättas?
 • Analog aktiebok kontra aktiebok online
 • Aktiebolagets styrelse har ansvar för aktieboken
 • Vem har rätt att se aktieboken?
 • Förvaring av aktieboken
 • Mall för aktiebok

Aktiebokens syfte

Syftet med aktieboken är att olika intressenter enkelt ska kunna få information om vilka som äger ett aktiebolag. Aktieboken används bland annat för att avgöra vilka som har rätt att rösta på bolagsstämman och vilka som har rätt till eventuell aktieutdelning.

När ska aktieboken upprättas?

Aktieboken ska upprättas så fort alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden, vilket görs i samband med att aktiebolaget startas.

Analog aktiebok kontra aktiebok online

I aktiebolag som inte är avstämningsbolag så kan aktieboken föras antingen med automatiserad behandling eller i "bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem" enligt aktiebolagslagen. I mindre aktiebolag som sällan byter aktieägare är det senare alternativet vanligt.

Det finns flertalet företag som erbjuder tjänster för hantering av aktieboken online. Om aktiebolaget kan komma att byta ägare relativt ofta så kan det vara rimligt att använda en sådan tjänst, eftersom det gör det enklare att hålla aktieboken uppdaterad och korrekt.

Aktiebolagets styrelse har ansvar för aktieboken

Det är aktiebolagets styrelse som har ansvar för att det finns en korrekt aktiebok och att aktieboken bevaras och hålls tillgänglig hos bolaget.

Vem har rätt att se aktieboken?

Vem som helst har rätt att få se ett aktiebolags aktiebok.

Förvaring av aktieboken

Aktieboken ska förvaras på ett betryggande sätt. Aktieboken ska även finns enkelt tillgänglig, och sparas under minst 10 år efter att bolaget slutat att existera.

Mall för aktiebok

Följande information behövs för att använda mallen och skapa en korrekt aktiebok:

 • Namn, postadress och andra kontaktuppgifter till alla aktieägare. Även personnummer eller organisationsnummer (exempelvis i det fall en aktieägare är ett annat aktiebolag) noteras i mallen.
 • Hur många aktier varje aktieägare äger.
 • Information om aktienummer och vilken procentuell andel varje aktieägare innehar. Aktierna ska tas upp i nummerföljd.
 • Om olika aktieslag finns i bolaget ska det framgå i aktieboken vilken typ av aktier varje aktieägare innehar.
 • Notera att eventuella förändringar i aktieboken, exempelvis på grund av köp och försäljning av aktier, ska noteras i aktieboken. Dessa och andra införingar och anteckningar i aktieboken ska vanligtvis dateras.
 • Det ska noteras om hembudsklausul eller liknande bestämmelser finns. Om aktiebrev finns ska även detta noteras, tillsammans med vilket datum aktiebreven skapats. För detaljer gällande detta och om övriga bestämmelser se: Aktiebolagslag 5 kap. Aktiebok (lagen.nu).

En enkel mall för aktiebok finns att ladda ned via länkarna under bilden nedan. Mallen passar bäst för aktiebolag där aktieägarförändringar sker relativt sällan.

Aktieboksmall

Länk till Mall för aktiebok (Excel)

Länk till Mall för aktiebok (Word)

Länk till Mall för aktiebok (PDF)

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).