Företagets dokument

Som egen företagare är man tvungen att upprätta en rad dokument avseende verksamheten. Du läser mer om företagets dokument i texten nedan.

Lagreglerade dokument och ej lagreglerade dokument

En del av företagets dokument – till exempel  bolagsordning för aktiebolag – följer av lag. I dessa fall regleras alltså vad dessa dokument ska innehålla som regel av samma lag.

Andra dokument utgör olika former av avtal som reglerar relationerna mellan företaget och andra personer (exempelvis köpeavtal och anställningsavtal) och i vissa fall mellan företagets delägare (exempelvis aktieägaravtal eller kompanjonsavtal).

Använd våra mallar

För att snabbt upprätta de dokument som är nödvändiga är det som regel möjligt att hitta standarddokument eller mallar. På denna hemsida finns en rad olika mallar för de vanligaste typerna av dokument som egna företagare kommer i kontakt med, de allra flesta mallarna är tillgängliga i formaten Word och/eller Excel för att man så enkelt som möjligt ska kunna använda dem.

Redovisningsdokument

Information om redovisningsdokument finns i sektionen om redovisning. Se även:
Mall Årsredovisning
Mall Resultaträkning
Mall Balansräkning.

Exempel på olika typer av dokument

Den som fakturerar en kund är skyldig att upprätta en faktura; se vår Fakturamall.

En faktura är en specifik form av betalningskrav som ska vara utformat på ett särskilt sätt. En kopia av fakturan måste sedan sparas som underlag för bolagets egen bokföring.

När man blir tillfrågad av en kund om köp av en vara eller en tjänst brukar kunden ofta vilja ha en offert att ta ställning till. En offert är ett anbud som lämnas skriftligen. Syftet med offerten är att klart och tydligt redovisa till exempel hur många enheter försäljningen avser, till vilket pris man kan tänka sig att leverera, när och hur leverans ska ske och i förekommande fall även vilka avtalsvillkor som är tillämpliga. Genom att kunden accepterar offerten uppstår ett avtal i enlighet med offertens innehåll.

Alla aktiebolag är också skyldiga att ha en bolagsordning, en aktiebok och att upprätta bolagsstämmoprotokoll.

Andra dokument den som startar eget företag kan förvänta sig behöva upprätta:
Resultatbudget och Likviditetsbudget
SWOT-analys och Riskanalys.