⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Starta aktiebolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikeln innehåller en steg för steg-beskrivning av hur man enklast startar aktiebolag, och besvarar de vanligaste frågor som uppstår i samband med att man ska starta ett aktiebolag. Även den löpande administration som ett aktiebolags drift kräver beskrivs.

Artikelns innehåll

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag måste ha minst en ägare. Hur stor andel av aktiebolaget som varje delägare innehar regleras genom aktierna där varje aktie utgör en delägarrätt till aktiebolaget.

Att handla med aktier innebär alltså samma sak som att handla med delägarrätter till aktiebolag.

Finns fler ägare i aktiebolaget kan det vara värt att överväga om man bör ha ett aktieägaravtal.

Aktiebolaget är en juridisk person

Precis som handelsbolag utgör ett aktiebolag en egen juridisk person, det vill säga en juridisk enhet som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser.

Detta innebär att den som sluter ett avtal med ett aktiebolag sluter avtalet med aktiebolaget självt och inte med aktiebolagets ägare eller styrelse. Skulle sedan aktiebolaget inte kunna leverera eller betala i enlighet med avtalet är det aktiebolaget självt som svarar för att avtalet följs.

Hur startas ett aktiebolag? Steg för steg-listan finns här

Det enklaste sättet att starta ett aktiebolag är att först förbereda sig enligt listan nedan och sedan logga in med BankID på Verksamt.se (en statlig hemsida skapad av bland annat Bolagsverket och Skatteverket) och starta det där med utgångspunkt i dessa förberedelser.

Så här startas aktiebolag enklast (steg för steg-listan):

 1. Först steget är att förbereda sig i enlighet med följande. Du behöver ha:
  • förslag på namn på aktiebolaget, gärna minst 2-3 stycken (eftersom det kan bli så att ett namnförslag inte godkänns); läs mer om vilka regler som gäller i vår artikel om företagsnamn
  • en verksamhetsbeskrivning
  • bestämt vilka som ska sitta i styrelsen, och uppgifter om dessa (adress, personnummer etc.)
  • bestämt vem som ska vara firmatecknare; exempelvis, varje styrelseledamot för sig, eller styrelsen gemensamt. Att vara firmatecknare innebär att man har rätt att företräda aktiebolaget, exempelvis skriva på avtal etc
  • bestämt om aktiebolaget ska ha revisor (läs om revisionsplikt), och om sådan ska finnas så behöver även information om revisorn finnas
  • information om vilka som ska äga bolaget (inkl. antal aktier per ägare)
  • ett bankintyg, vilket är ett intyg ifrån banken att man planerar att starta ett aktiebolag och att man har de pengar som krävs. Bankintyg får du av den bank som ska vara aktiebolagets bank (alla aktiebolag måste ha en bank). Läs mer om bankintyg här
  • bestämt vilket räkenskapsår aktiebolaget ska ha
  • ytterligare uppgifter som motsvarar övriga delar av bolagsordningen; läs vår artikel om bolagsordningen för information.
 2. När du tagit fram ovanstående information så loggar du helt enkelt in med ditt privata BankID på verksamt.se (starta aktiebolag) och startar aktiebolaget där. Se även verksamt.se (registrera företag).
 3. De flesta aktiebolag kommer även att behöva vara momsregistrerade, och även registrerade som arbetsgivare och ha F-Skatt (läs mer via länkarna). Även detta görs enklast via Verksamt.se; se verksamt.se (F-skatt, momsregistrering och arbetsgivarregistrering för aktiebolag).
 4. Till sist ska det anmälas vem, eller vilka, som är verklig huvudman i aktiebolaget hos Bolagsverket.se. Som verklig huvudman räknas den som ytterst äger/kontrollerar ett bolag. Läs mer om detta på Bolagsverket.se (Om verklig huvudman).

Vad händer rent formellt när man startar aktiebolag via Verksamt.se? Du startar aktiebolag via Verksamt.se genom att besvara ett antal frågor (med hjälp av förberedelserna ovan) som motsvarar innehållet i dokumenten i listan nedan. Dessa dokument skapas alltså automatiskt av Verksamt.se, men för att förstå processen bättre kan det vara bra att känna till dessa dokument.

 • Den eller de som vill starta eget företag genom aktiebolag undertecknar ett utkast till en stiftelseurkund.
 • Sedan ska en eller flera av stiftarna teckna sig för alla aktier i bolaget och betala för dessa.
 • Stiftarna ska därefter färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.
 • Därefter ska aktiebolagets styrelse registrera aktiebolaget hos Bolagsverket och Skatteverket (detta görs alltså enklast via Verksamt.se).
 • Aktiebolaget anses bildat då samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.
 • Till Bolagsverket måste man skicka stiftelseurkunden, bolagets bolagsordning och ett bankintyg för aktiebolaget. Även detta görs enklast via Verksamt.se.
Starta aktiebolag

Kostnad för att starta aktiebolag

Själva avgiften till Bolagsverket för att starta aktiebolag är relativt låg; det kostar ungefär 2000 SEK (uppgift ifrån 2024). Dessutom krävs 25 000 SEK i aktiekapital för att starta aktiebolag. Läs mer om vad aktiekapital är här.

Aktiekapitalet betalas vanligtvis i pengar men det kan även betalas med tillgångar, vilka då kallas apportegendom.

Hur lång tid tar det att starta aktiebolag?

Från det att du skickat in alla handlingar tar det (om du skickat in dem online, förslagsvis enligt instruktionen ovan) vanligtvis mellan 5 och 10 arbetsdagar tills aktiebolaget är registrerat (det vill säga tills aktiebolag är startat).

Alternativ till att starta aktiebolag: köp ett lagerbolag

Ett alternativ till att starta ett aktiebolag är att köpa ett aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag (läs mer via länken).

Aktiebolagets löpande administration

För den som funderar på att starta aktiebolag är det värt att sätta sig in i vilket administrativt arbete som det innebär att driva ett aktiebolag. Aktiebolagets drift innebär inte nödvändigtvis enormt mycket arbete, men det är samtidigt en del att hålla reda på. Nedan återfinns en lista med grundläggande saker som är en del av aktiebolagets löpande administration.

 • Årsstämma: Varje år måste alla aktiebolag hålla årsstämma, vilket är den årliga bolagsstämman. Läs mer i vår artikel om bolagstämman.
 • Årsredovisning: Alla aktiebolag måste upprätta årsredovisning varje år. Läs mer i vår artikel om årsredovisning.
 • Moms och momsdeklaration: Moms ska (för aktiebolag som är registrerade för moms) betalas in och deklareras månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Läs mer i vår artikel om momsdeklaration.
 • Inkomstdeklaration: Varje år ska aktiebolaget deklarera. Det innebär att skatteverket ska få information som essentiellt motsvarar innehållet i aktiebolagets balansräkning och resultaträkning, med hjälp av vilken skatten som bolaget ska betala räknas ut.
 • Periodisk sammanställning: Vid viss typ av EU-handel ska en periodisk (månadsvis, kvartalsvis) sammanställning av denna lämnas till Skatteverket.
 • Arbetsgivardeklaration, arbetsgivaravgift och avdragen skatt: Om aktiebolaget är registrerad arbetsgivare ska det varje månad lämna in en arbetsgivardeklaration till skatteverket, och dessutom ska arbetsgivaravgift och avdragen skatt (för den anställdes lön) betalas in.
 • Skattekonto och preliminärskatt: Normalt sett ska aktiebolaget varje månad betala in preliminärskatt till Skatteverket. Tanken är att dessa sammanlagda betalningar ska motsvara den bolagsskatt som aktiebolaget kommer att behöva betala för det innevarande året. Normalt sätt dras denna preliminärskatt ifrån aktiebolagets skattekonto. Skattekontot fungerar essentiellt som ett bankkonto aktiebolaget har hos Skatteverket, ifrån vilket skatteverket kan dra betalningar, och sätta tillbaka pengar i det fall detta skulle bli aktuellt.
 • Löpande bokföring: Alla företag måste löpande göra bokföring.
 • Fastighetsdeklaration, ansökan om rot- och rututbetalning: Detta är exempel på ytterligare administration som kan bli aktuell beroende på vilken verksamhet aktiebolaget driver.

Administration för aktiebolagets ägare

Utöver ovanstående måste även aktiebolagets ägare sköta en del administration. I det fall aktiebolaget är ett fåmansbolag, vilket de flesta privatägda aktiebolag är, så ska ägare som anses inneha så kallade kvalificerade andelar ange detta i blankett K10 i samband med sin privata deklaration. Med kvalificerade andelar menas essentiellt att ägaren i fråga arbetat i bolaget i betydande utsträckning (läs mer om detta via länken ovan).

Om bolaget ger utdelning till aktieägarna, eller om en aktieägare säljer aktier måste även detta deklareras hos aktieägaren.

Behöver aktiebolag revisor? Revisionsplikt gäller, men undantag finns

Definition: Revisionsplikt innebär skyldighet att anlita revisor för att granska företagets redovisning och styrelsens förvaltning av aktiebolaget.

Revisionsplikten gäller de flesta aktiebolag, men tillräckligt små aktiebolag är undantagna. Mer precist gäller att alla aktiebolag som överskrider två eller fler av följande gränsvärden under två räkenskapsår behöver en auktoriserad eller godkänd revisor för det tredje året:

 1. Nettoomsättning som överskrider 3 miljoner kronor.
 2. Antalet anställda överskrider 3 (i snitt under året).
 3. Balansomslutningen överskrider 1,5 miljoner kronor.

Dock gäller att det ska vara samma gränsvärden (dvs 1. 2. eller 3.) som överskrids under de två åren för att revisionsplikt ska inträda.

Förtydligande exempel:

 • Ett aktiebolag har kalenderår som räkenskapsår och överskrider inget av gränsvärdena år 2023 (3 anställda, nettoomsättning om 1 miljon kronor, och balansomslutning om 1,2 miljoner kronor). Under 2024 överskrids två av dem (4 anställda, nettoomsättning om 10 miljoner kronor, och balansomslutning om 1,2 miljoner kronor). Företaget behöver därför inte revisor för 2025.
 • Under 2025 överskrids två av dem och dessa är samma som för 2024 (5 anställda, nettoomsättning om 12 miljoner kronor, och balansomslutning om 1,2 miljoner kronor). Företaget behöver därför revisor för 2026.

Det finns en del undantag till detta (exempelvis behöver advokataktiebolag alltid revisor). Vi hänvisar till följande artikel för detaljer: Bolagsverket.se (Om revisor i aktiebolag).

Utdelning av vinst & relaterad skatt, samt bolagsskatt

Den som startar ett aktiebolag gör det vanligtvis för att göra vinst. Ett aktiebolags vinst beskattas enligt gällande bolagsskatt, vilken är 20,6 procent (uppgift ifrån 2024).

Aktiebolag delar ut vinst i form av aktieutdelning till sina ägare. Notera att aktiebolagets ägare även kan vara anställda i bolaget, och att motsvarande beskattning fungerar så som för anställda som inte är aktieägare. Samtliga aktieägare som finns inskrivna i aktieboken har rätt till utdelning. Utdelning beskattas i inkomstslaget kapital med 30 % skatt; det finns dock betydande undantag som gäller de flesta aktiebolag, se framförallt de så kallade 3:12-reglerna.

Aktiebolagets styrelse och dess ansvar

Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse vars medlemmar är fysiska personer, och dessa är i viss mån ansvariga för aktiebolaget. Aktiebolagets styrelse består av

Regler för styrelsens utformning

För privata aktiebolag (vårt fokus) gäller följande:

 • Aktieägarna utser styrelsen.
 • Styrelsen ska bestå av minst en styrelseledamot.
 • Om styrelsen endast består av en eller två styrelseledamöter ska styrelsen även ha minst en styrelsesuppleant.
 • Om fler än en styrelseledamot finns i styrelsen ska även en av dessa vara styrelseordförande.

Styrelsens ansvar

Styrelsens ansvar och arbete är främst att:

 • Utse eventuell verkställande direktör (VD).
 • Styra över aktiebolagets strategi (den löpande verksamheten styr den verkställande direktören och övriga anställda över).
 • Se till att redovisningsregler och skatteregler efterlevs.
 • Styrelsen är den enhet i aktiebolaget som är högst ansvarig för att aktiebolaget efterlever lagar och regler samt håller avtal.

Styrelsemedlemmarnas ansvar och risken gällande skadeståndsskyldighet

Under vissa förutsättningar av misskötande kan styrelsens medlemmar bli skadeståndsskyldiga och även bli personligen ansvariga för aktiebolagets betalningar. Detta gäller exempelvis ansvaret att upprätta kontrollbalansräkning enligt gällande regler.

Notera att detta inte betyder att styrelsemedlemmar måste betala exempelvis aktiebolagets banklån om aktiebolaget inte har pengar. Det betyder istället bland annat att styrelsen i värsta fall kan komma att behöva betala delar av exempelvis aktiebolagets banklån om aktiebolaget inte kan göra det och styrelsen inte sett efter att exempelvis redovisningsregler skötts korrekt. Det är alltså viktigt att veta att du som styrelsemedlem har ett ansvar och se till att aktiebolaget sköter sig korrekt.

Vem ska sitta i aktiebolagets styrelse?

Följande personer finns ofta i aktiebolags styrelser:

 • Aktiebolagets VD.
 • Representanter för de största ägarna.
 • I vissa fall finns styrelseledamöter som inte är knutna till de större ägarna. Dessa kan bland annat bevaka de mindre aktieägarnas intressen i förekommande fall.
 • Representanter för anställda (exempelvis fackliga representanter).

Se även sektionen om styrelseordföranden, för att läsa om hur en väl vald styrelseordförande kan öka företagets chanser att lyckas.

Analys och jämförelse med handelsbolag och enskild firma

Den stora fördelen med att starta aktiebolag är att det är den enda bolagsformen som innebär att samtliga ägare inte har något personligt ansvar för det egna företagets skulder.

För att systemet med begränsat ägaransvar inte ska missbrukas gäller dock att den eller de som ska starta aktiebolag måste skjuta till en kapitalinsats (aktiekapital) om minst 25 000 kr; vilket inte behövs när man startar handelsbolag eller enskild firma. Denna kapitalinsats kan inte tas ut ur bolaget utan att det likvideras.

Vilande aktiebolag och 5:25-regeln för fåmansaktiebolag

Med vilande aktiebolag avses vanligtvis ett aktiebolag som inte bedriver någon verksamhet.

Kraven ifrån myndigheter är oförändrade

Även om ett aktiebolag är vilande så kvarstår skyldigheterna för bolaget och dess styrelse. Exempelvis är kraven från både Bolagsverket och Skatteverket i form av både årsredovisning, deklaration, och i förekommande fall momsdeklaration oberoende av om bolaget är vilande eller aktivt. Det anses dock ofta enklare att ha ett vilande aktiebolag än att likvidera aktiebolaget.

För fåmansaktiebolag kan det vara fördelaktigt att ha bolaget vilande under en period då skatteregler kan göra detta förmånligt i form av lägre skatt för aktiebolagets ägare. Detta kallas ofta för 5:25-regeln och innebär väldigt förenklat att skatten vid försäljning av aktiebolag kan sänkas (till 25 %) genom att låta aktiebolaget vara vilande i fem år eller mer.

5:25-regeln är komplicerad

Att sänka skatten genom att sätta aktiebolaget som vilande är ingen enkel sak att få till stånd och det blir mycket viktigt att det görs på rätt sätt. Det finns med andra ord fallgropar och risk att detta inte blir rätt, vilket kan innebära att önskad skatteeffekt inte uppnås. Här rekommenderas därför att kompentent konsult inom juridik/skatt anlitas.

Avveckling och likvidation av aktiebolag

Avveckla aktiebolag

Här finns en kort genom genomgång av ungefär hur en avveckling av ett aktiebolag kan ske. Om du planerar att faktiskt avveckla ett aktiebolag föreslås att en jurist, revisionsbyrå eller en annan lämplig konsult anlitas.

Att avveckla ett aktiebolag kan ske på flera olika sätt:

 • Likvidation. Läs mer om detta längre ned i artikeln.
 • Fusion (hopslagning) och delning. Fusion innebär ett samgående mellan olika bolag som betyder att ett annat aktiebolag tar över det aktuella bolaget och dess samtliga tillgångar och skulder. Vid delning övertas tillgångarna och skulderna av ett eller flera aktiebolag i utbyte mot delningsersättning. Läs vår artikel om delning av aktiebolag.
 • Konkurs, vilket sker om obestånd föreligger hos aktiebolaget. Det är tingsrätten som beslutar om konkurs, på uppmaning av en fordringsägare eller aktiebolagets styrelse. Läs mer om detta längre ned i artikeln.
 • Försäljning av aktiebolaget.

Likvidation av aktiebolag

Nedan finns en kort och koncis beskrivning av hur en likvidation av ett aktiebolag går till.

Vad innebär en likvidation av aktiebolag?

Likvidation av ett aktiebolag innebär en upplösning av aktiebolaget och att bolagets skulder betalas. Skulderna betalas genom att aktiebolagets tillgångar säljs. Delägarna delar på eventuellt överskott som kvarstår efter att skulderna betalats.

Frivillig likvidation vs tvångslikvidation av aktiebolag

Det finns två sorters likvidation. Antingen rör det sig om frivillig likvidation (som beslutas av bolagstämman) eller om tvångslikvidation.

En tvångslikvidation innebär att bolaget genom lag försätts i likvidation. Bolagsverket eller tingsrätten beslutar i så fall om det. Aktiebolagslagen (ABL) reglerar när tvångslikvidation ska ske, och Bolagsverket eller tingsrätten utser en likvidator vars uppgift är att avveckla aktiebolaget.

En frivillig likvidation kan vara ett alternativ för den företagare som inte längre vill ha kvar sitt företag, och där ingen lämplig köpare av aktiebolaget finns.

Så likviderar man ett aktiebolag i praktiken

Likvidation av aktiebolag anmäls till Bolagsverket. Läs mer om hur det går till i praktiken på bolagsverket.se (om frivillig likvidation av aktiebolag).

Funderar du på att likvidera ett aktiebolag? I så fall rekommenderas att jurist eller en annan konsult med lämplig bakgrund anlitas.

Konkurs i aktiebolag

Nedan finns en kort beskrivning av ämnet konkurs i aktiebolag; läs även vår artikel om företagskonkurser.

Begränsat personligt ansvar i aktiebolag

Vid konkurs i aktiebolag gäller inte personligt betalningsansvar för aktieägare och styrelse, dock så gäller detta endast med säkerhet i de fall då aktiebolaget skötts i enlighet med Aktiebolagslagen, Bokföringslagen, mm.

Vad händer vid konkurs i aktiebolag?

När konkurs sker används aktiebolagets tillgångar till betalning av de skulder som föreligger.

Det är tingsrätten som fattar beslut om konkurs, antingen på uppmaning av en fordringsägare eller bolaget självt, vilket i så fall görs för att bolaget hamnat på obestånd.

Därefter utses en konkursförvaltare vars uppgift är att granska och eventuellt sälja företagets tillgångar för att i möjligaste mån betala de skulder som är utestående till bolagets fordringsägare; läs mer om konkursförfarandet här.

Om du skulle vara i en situation där du tror att en konkurs är aktuell för ditt aktiebolag så rekommenderas kontakt med jurist eller revisionsbyrå.

Aktiebolagslagen (ABL)

Aktiebolagslagen reglerar bland annat aktiebolagets administration, samt skyldigheter för aktieägare och aktiebolagets styrelse. Exempelvis:

Läs hela aktiebolagslagen här: Aktiebolagslagen (lagen.nu).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).