Starta aktiebolag

Att starta aktiebolag är ett vanligt sätt att starta eget företag. Den stora fördelen med aktiebolag är att det är den enda bolagsformen som innebär att ägarna inte har något personligt ansvar för det egna företagets skulder. Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse vars medlemmar är fysiska personer, dessa är i viss mån ansvariga för aktiebolaget. Detta gör aktiebolaget bra för dem som ska starta ett eget företag som grundar sig på en affärsidé som innehåller risk. För att systemet med begränsat ägaransvar inte ska missbrukas gäller dock att den eller de som ska starta aktiebolag måste skjuta till en kapitalinsats på minst 50.000 kr. Denna kapitalinsats kan inte tas ut ur bolaget utan att det likvideras.

Precis som handelsbolag utgör ett aktiebolag en egen juridisk person, det vill säga en juridisk enhet som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser. Detta innebär att den som sluter ett avtal med ett aktiebolag sluter avtalet med aktiebolaget självt och inte med aktiebolagets ägare eller styrelse. Skulle sedan aktiebolaget inte kunna leverera eller betala i enlighet med avtalet är det sedan aktiebolaget självt som svarar för att avtalet följs.

Ett aktiebolag måste ha minst en ägare. Hur stor andel av aktiebolaget som varje delägare innehar regleras genom aktierna där varje aktie utgör en delägarrätt till aktiebolaget. Att handla med aktier innebär alltså samma sak som att handla med delägarrätter till aktiebolag.

Läs även om: Aktieägaravtal, Redovisning & Årsredovisning.

Den eller de som vill starta eget företag genom aktiebolag ska först underteckna ett utkast till en stiftelseurkund, läs mer om Stiftelseurkunden. Ett alternativ till stt starta ett aktiebolag är att köpa ett så kallat lagerbolag, läs mer om lagerbolag. Sedan ska en eller flera av stiftarna teckna sig för alla aktier i bolaget och betala för dessa. Stiftarna ska därefter färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden. Därefter ska aktiebolagets styrelse registrera aktiebolaget hos Bolagsverket. Aktiebolaget anses bildat då samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden. Aktiebolaget måste även registreras hos Skatteverket. Till Bolagsverket måste man skicka stiftelseurkunden, bolagets bolagsordning och ett bankintyg. Bankintyget är ett intyg från banken att man planerar att starta ett aktiebolag och att man har de pengar som krävs, bankintyg får du av den bank som du planerar ska vara ditt aktiebolags bank (alla aktiebolag måste ha en bank). Läs mer om bankintyg för aktiebolag.

Bolagsordningen ska i sin tur innehålla uppgifter om bolaget namn (firma), ort för bolagets säte, uppgift om vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva samt det lägsta och högsta möjliga antalet aktier, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter (om sådana ska finnas) och revisorer i aktiebolaget. Vidare ska bolagsordningen innehålla uppgift om hur bolagsstämma ska sammankallas och den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta. Läs mer om bolagsordningen och om   bolagsstämma och bolagsstämmoprotokoll.

Samtliga aktier ska alltid ha samma pris när aktiebolaget bildas. Däremot kan aktiebolagets aktiekapital vara flexibelt även om högsta och lägsta aktiekapital måste framgå av bolagsordningen. Om man vill att aktiebolaget ska kunna ha ett högsta respektive lägsta aktiekapital ska detta motsvaras av samtliga aktier som stiftarna tecknar sig för. Som exempel kan anges att stiftarna till ett aktiebolag med ett aktiekapital på mellan 100.000 kr och 400.000 kr och där varje aktie från början kostar 100 kr kan teckna sig för minst 1.000 och som mest 4.000 aktier.

Den som har fler frågor om hur man startar aktiebolag kan läsa mer på: om aktiebolag på bolagsverket.se. Hur aktiebolag startas regleras i aktiebolagslagen som går att hitta här https://lagen.nu/2005:551#K3.