Starta aktiebolag

Artikeln ger en steg för steg-beskrivning av hur man enklast startar aktiebolag. Den innehåller även en analys inklusive fördelar och nackdelar gentemot att driva företag i andra bolagsformer. I artikeln läser du bland annat om.

 • Vad är ett aktiebolag?
 • Hur startas ett aktiebolag? Steg för steg-lista!
 • Aktiebolagets styrelse och dess ansvar.
 • Vad kostar det och hur lång tid tar det att starta aktiebolag?
 • Analys och jämförelse med handelsbolag och enskild firma.
 • Med mera.

Vad är ett aktiebolag?

Ett aktiebolag måste ha minst en ägare; finns fler ägare kan det vara värt att överväga om man bör ha ett aktieägaravtal. Hur stor andel av aktiebolaget som varje delägare innehar regleras genom aktierna där varje aktie utgör en delägarrätt till aktiebolaget.

Att handla med aktier innebär alltså samma sak som att handla med delägarrätter till aktiebolag.

Aktiebolagets styrelse och dess ansvar

Ett aktiebolag måste alltid ha en styrelse vars medlemmar är fysiska personer, och dessa är i viss mån ansvariga för aktiebolaget. Läs mer om aktiebolagets styrelse och styrelsemedlemmarnas ansvar här.

Starta aktiebolag kostnad

Själva avgiften till Bolagsverket för att starta aktiebolag är relativt låg; det kostar ungefär 2000 SEK. Dessutom krävs 25 000 SEK i aktiekapital för att starta aktiebolag.

Läs även artiklarna: Förbrukat aktiekapital och Minskning av aktiekapital.

Alternativ till att starta aktiebolag: köp ett lagerbolag

Ett alternativ till att starta ett aktiebolag är att köpa ett aktiebolag utan verksamhet, ett så kallat lagerbolag (läs mer via länken).

Hur startas ett aktiebolag? Steg för steg-listan finns här

Listan nedan beskriver steg för steg hur ett aktiebolag startas. Du läser mer om de dokument som behövs genom att klicka på respektive länk i listan.

Det enklaste sättet som man i praktiken utför stegen nedan och därmed startar ett aktiebolag är att logga in med BankID på verksamt.se (starta aktiebolag) (en statlig hemsida skapad av bland annat Bolagsverket och Skatteverket). Det fungerar i praktiken så att du loggar in på Verksamt.se och där besvarar frågor som motsvarar innehållet i dokumenten i steg för steg-listan. Sedan skapas dokumenten automatiskt av Verksamt.se. För att kunna göra detta behöver du:

Steg för steg-listan:
 • Den eller de som vill starta eget företag genom aktiebolag ska först underteckna ett utkast till en stiftelseurkund.
 • Sedan ska en eller flera av stiftarna teckna sig för alla aktier i bolaget och betala för dessa.
 • Stiftarna ska därefter färdigställa, datera och underteckna stiftelseurkunden.
 • Därefter ska aktiebolagets styrelse registrera aktiebolaget hos Bolagsverket och Skatteverket (även detta görs enklast via Verksamt.se).
 • Aktiebolaget anses bildat då samtliga stiftare har undertecknat stiftelseurkunden.
 • Till Bolagsverket måste man skicka stiftelseurkunden, bolagets bolagsordning och ett bankintyg för aktiebolaget. Bankintyget är ett intyg från banken att man planerar att starta ett aktiebolag och att man har de pengar som krävs, bankintyg får du av den bank som du planerar ska vara ditt aktiebolags bank (alla aktiebolag måste ha en bank).
 • Vem, eller vilka, som är verklig huvudman i aktiebolaget ska till sist anmälas; som verklig huvudman räknas den som ytterst äger/kontrollerar ett bolag. Läs mer om detta på Bolagsverket.se.

Hur lång tid tar det att starta aktiebolag?

Från det att du skickat in alla handlingar tar det (om du skickat in dem online, förslagsvis enligt instruktionen ovan) vanligtvis mellan 5 och 10 arbetsdagar tills aktiebolaget är registrerat (det vill säga tills aktiebolag är startat).

Analys och jämförelse med handelsbolag och enskild firma

Den stora fördelen med aktiebolag är att det är den enda bolagsformen som innebär att ägarna inte har något personligt ansvar för det egna företagets skulder. Detta gör aktiebolaget bra för dem som ska starta ett eget företag som grundar sig på en affärsidé som innehåller risk.

För att systemet med begränsat ägaransvar inte ska missbrukas gäller dock att den eller de som ska starta aktiebolag måste skjuta till en kapitalinsats (aktiekapital) på minst 25 000 kr; vilket inte behövs när man startar handelsbolag eller enskild firma. Denna kapitalinsats kan inte tas ut ur bolaget utan att det likvideras.

Bolagsordning

Bolagsordningen innehåller uppgifter om exempelvis:

 • bolaget namn (firma)
 • ort för bolagets säte
 • uppgift om vilken typ av verksamhet bolaget ska bedriva; läs om denna verksamhetsbeskrivning
 • det lägsta och högsta möjliga antalet aktier
 • antal styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter (läs mer om aktiebolagets styrelse)
 • revisorer i aktiebolaget
 • hur bolagsstämma ska sammankallas och den tid som bolagets räkenskapsår ska omfatta
 • Läs mer om bolagsordningen här.

Aktiekapital

Samtliga aktier ska alltid ha samma pris när aktiebolaget bildas. Däremot kan aktiebolagets aktiekapital vara flexibelt även om högsta och lägsta aktiekapital måste framgå av bolagsordningen. Om man vill att aktiebolaget ska kunna ha ett högsta respektive lägsta aktiekapital ska detta motsvaras av samtliga aktier som stiftarna tecknar sig för.

Exempel: Som exempel kan anges att stiftarna till ett aktiebolag med ett aktiekapital på mellan 100.000 kr och 400.000 kr och där varje aktie från början kostar 100 kr kan teckna sig för minst 1.000 och som mest 4.000 aktier.

Aktiebolaget är en juridisk person

Precis som handelsbolag utgör ett aktiebolag en egen juridisk person, det vill säga en juridisk enhet som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser.

Detta innebär att den som sluter ett avtal med ett aktiebolag sluter avtalet med aktiebolaget självt och inte med aktiebolagets ägare eller styrelse. Skulle sedan aktiebolaget inte kunna leverera eller betala i enlighet med avtalet är det sedan aktiebolaget självt som svarar för att avtalet följs.

Fler källor till kunskap om aktiebolag samt aktiebolagslagen

Den som har fler frågor om hur man startar aktiebolag kan läsa mer på: om aktiebolag på bolagsverket.se. Hur aktiebolag regleras i aktiebolagslagen läser du mer om i vår artikel om Aktiebolagslagen (ABL).