Leasing

Leasing är en finansieringslösning som innebär att försäljaren säljer en tillgång till en tredje part - leasingbolaget - som sedan hyr ut den till företaget som ska utnyttja tillgången.

Du läser mer om leasing i artikeln nedan. Artikeln tar några minuter att läsa. Läs även om Leasingbolag.

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av leasing och den som ska starta ett eget företag som ska använda dyra tillgångar bör fundera igenom leasing som alternativ. Här redogör vi för de viktigaste fördelarna och nackdelarna med leasing.

Hyresavtalet

Hyresavtalet kan både löpa över en på förhand bestämd tidsperiod och på obestämd tid.

Slipp lån (fördel)

Den som leasar sina tillgångar slipper låna pengar till dessa; läs mer om företagslån. Det betyder att företagets skuldsättningsgrad blir lägre än vad den annars hade varit och att företagets likviditet ökar. En lägre skuldsättningsgrad kan i sin tur göra det enklare att i framtiden låna pengar till andra projekt.

Flexibilitet (fördel)

Ett leasing-kontrakt är även som regel mer flexibelt än att själv köpa en tillgång. Ofta går leasing till så att man binder upp sig för en hyresperiod. När hyresperioden är över kan man sedan undersöka om man fortfarande behöver tillgången. Slutligen ger leasing företaget möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet istället för på hur det annars ska finansiera köp av de berörda tillgångarna.

Kostnad (nackdel)

Den mest uppenbara nackdelen med leasing är givetvis att det kostar pengar. Det är helt enkelt billigare att själv lägga upp pengarna för den tillgång som det egna företaget ska köpa än summan av de leasingavgifter som kommer att betalas. Den som använder sig av leasing kan som regel heller inte göra sig av med den leasade tillgången före dess att kontraktstiden går ut. Det kan vara möjligt att låta någon annan ta över leasingkontraktet men det är som regel mycket enklare att få tillgången såld.

Beroende av leasingavtalet (nackdel)

Slutligen kan man hamna i en situation där verksamheten blir väldigt beroende av en hyrd tillgång. När leasingavtalet går ut står man då risken för att ägaren till tillgången (dvs. leasingbolaget) väljer att kräva en mycket högre hyra samtidigt som man är oerhört sårbar för att just denna tillgång försvinner.

Viktigt att tänka på gällande själva leasingavtalet

Den som väljer att använda sig av leasing i sitt nystartade företag måste vara noggrann i sin analys hur själva avtalet är utformat och vara uppmärksam på att avtalet följs.

Som regel finns det med en klausul som ger leasingbolaget rätt att ändra avtalet. Detta innebär dock inte att avtalet alltid får förändras hur som helst. En annan klausul som ofta finns med ger leasingbolaget rätt att höja leasingavgiften för det fall att inflation, ränteläge och/eller dylika omständigheter förändras. När ett leasingbolag vill genomföra en sådan ändring gäller det att vara uppmärksam på att ändringen verkligen ligger i linje med avtalet. Det är även viktigt att vara uppmärksam på att leasingavgiften sjunker utan dröjsmål när räntan sjunker.

Vem har ansvar för försäkring och underhåll?

Slutligen är det viktigt att veta vem som ska stå för nödvändiga försäkringar och underhåll av den aktuella tillgången. Om man själv ska stå för underhållet är det även viktigt att veta hur kostsamt underhållet av den aktuella tillgången är. Det är givetvis även viktigt att ständigt hålla utkik vid horisonten och ha en plan för vad som ska ske när det gällande leasingavtalet har gått ut.