⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Leasing

Starta Eget Info Logotyp-bild
Leasing är en finansieringslösning som innebär att försäljaren säljer en tillgång till en tredje part - leasingbolaget - som sedan hyr ut den till företaget som ska utnyttja tillgången.

Den här artikeln beskriver vad leasing är, listar leasingbolag på den svenska marknaden, och analyserar fördelar och nackdelar med leasing. Artikeln tar några minuter att läsa.

Vad är leasing?

Den som ska starta eget företag kan komma att behöva finansiera köp av tillgångar med externt kapital. I korta ordalag är leasing ett av de olika sätt att finansiera ett företag eller annan rörelse.

Leasing är en finansieringslösning som innebär att försäljaren säljer sin vara till en tredje part (leasingbolaget) som sedan hyr ut den till den egentliga köparen (den som ska använda tillgången).

Jämför leasingbolag noga

Precis som när det gäller andra tjänster kan det vara en bra idé för den som avser att använda sig av leasing jämföra olika alternativ noga innan man väljer leverantör. Gällande detta är det dock viktigt att tänka på att inte bara hyrans storlek utan även övriga avtalsvillkor som till exempel kontraktets löptid kan ha betydelse för leasingtagaren; läs mer i artikeln nedan.

Leasingbolag på marknaden

Det finns en uppsjö med leasingbolag som står till tjänst med finansieringslösningar till olika företag. Nedan följer en lista på några viktiga aktörer på marknaden.

Leasingbolag vs vanliga banklån

Skillnaden mellan att använda sig av ett leasingbolag och en kreditgivare som lånar ut pengar för att köpa tillgångar är därmed att leasingbolag kommer att äga själva tillgången medan kreditgivare lånar ut pengar, (här finns information om företagslån). Detta får i sin tur vissa konsekvenser för hur kostnaderna för det leasade objektet ska redovisas.

Givetvis kan leasingbolag både syssla med leasing och traditionell kreditgivning.

Det finns både fördelar och nackdelar med att använda sig av leasing och den som ska starta ett eget företag som ska använda dyra tillgångar bör fundera igenom leasing som alternativ. Nedan redogör vi för de viktigaste fördelarna och nackdelarna med leasing.

Slipp lån (fördel)

Den som leasar sina tillgångar slipper låna pengar till dessa; läs mer om företagslån. Det betyder att företagets skuldsättningsgrad blir lägre än vad den annars hade varit och att företagets likviditet ökar.

En lägre skuldsättningsgrad kan i sin tur göra det enklare att i framtiden låna pengar till andra projekt.

Flexibilitet (fördel)

Ett leasing-kontrakt är även som regel mer flexibelt än att själv köpa en tillgång. Ofta går leasing till så att man binder upp sig för en hyresperiod. När hyresperioden är över kan man sedan undersöka om man fortfarande behöver tillgången. Slutligen ger leasing företaget möjlighet att fokusera på sin kärnverksamhet istället för på hur det annars ska finansiera köp av de berörda tillgångarna.

Kostnad (nackdel)

Den mest uppenbara nackdelen med leasing är givetvis att det kostar pengar. Det är helt enkelt billigare att själv lägga upp pengarna för den tillgång som det egna företaget ska köpa än summan av de leasingavgifter som kommer att betalas. Den som använder sig av leasing kan som regel heller inte göra sig av med den leasade tillgången före dess att kontraktstiden går ut. Det kan vara möjligt att låta någon annan ta över leasingkontraktet men det är som regel mycket enklare att få tillgången såld.

Beroende av leasingavtalet (nackdel)

Slutligen kan man hamna i en situation där verksamheten blir väldigt beroende av en hyrd tillgång. När leasingavtalet går ut står man då risken för att ägaren till tillgången (dvs. leasingbolaget) väljer att kräva en mycket högre hyra samtidigt som man är oerhört sårbar för att just denna tillgång försvinner.

Hyresavtalet

Hyresavtalet kan både löpa över en på förhand bestämd tidsperiod och på obestämd tid.

Viktigt att tänka på gällande själva leasingavtalet

Den som väljer att använda sig av leasing i sitt nystartade företag måste vara noggrann i sin analys hur själva avtalet är utformat och vara uppmärksam på att avtalet följs.

Som regel finns det med en klausul som ger leasingbolaget rätt att ändra avtalet. Detta innebär dock inte att avtalet alltid får förändras hur som helst. En annan klausul som ofta finns med ger leasingbolaget rätt att höja leasingavgiften för det fall att inflation, ränteläge och/eller dylika omständigheter förändras. När ett leasingbolag vill genomföra en sådan ändring gäller det att vara uppmärksam på att ändringen verkligen ligger i linje med avtalet.

Det är även viktigt att vara uppmärksam på att leasingavgiften sjunker utan dröjsmål när räntan sjunker.

Vem har ansvar för försäkring och underhåll?

Slutligen är det viktigt att veta vem som ska stå för nödvändiga försäkringar och underhåll av den aktuella tillgången. Om man själv ska stå för underhållet är det även viktigt att veta hur kostsamt underhållet av den aktuella tillgången är. Det är givetvis även viktigt att ständigt hålla utkik vid horisonten och ha en plan för vad som ska ske när det gällande leasingavtalet har gått ut.