Starta handelsbolag

Den som ska starta eget företag genom handelsbolag måste ha minst en kompanjon (läs även om kompanjonsavtal). Precis som aktiebolag utgör ett handelsbolag en juridisk person, det vill säga en juridisk enhet som kan äga tillgångar och dra på sig förpliktelser. Detta innebär att den som sluter ett avtal med ett handelsbolag sluter avtalet med handelsbolag självt och inte med handelsbolagets ägare. Däremot har handelsbolagets ägare ett så kallat solidariskt ansvar för handelsbolagets förpliktelser.

Det betyder att den som sluter ett avtal med ett handelsbolag kan vända sig till bolagets ägare för det fall handelsbolaget självt inte kan fullgöra sina förpliktelser. Den som avser att starta ett företag som innehåller riskmoment bör därför tänka en extra gång innan ett handelsbolag registreras, i detta fall kan det vara bra att istället starta aktiebolag.

För att ett handelsbolag ska anses bildat krävs dels ett handelsbolagsavtal dels att handelsbolaget registreras hos Bolagsverket. Eftersom delägarna till handelsbolag har ett personligt ansvar för handelsbolagets skulder krävs inte något startkapital, vilket krävs för aktiebolag (läs mer om detta i artikeln: 50 000 ny lägsta gräns för att starta aktiebolag). Registrering sker hos Bolagsverket samt hos Skatteverket. 

Delägarnas inbördes rättigheter och skyldigheter regleras i ett handelsbolagsavtal (läs mer om kompanjonsavtal). Varje delägare får vidta åtgärder i förvaltningen av ett handelsbolags angelägenheter, om inte dessa åtgärder förbjuds av någon annan delägare som inte är utesluten från förvaltningen. Åtgärder som går emot bolagets ändamål får vidtas endast med samtliga delägares samtycke.

Ska förvaltningen eller en viss del av den på grund av avtal skötas av flera delägare gemensamt, får en åtgärd som inte tål uppskov vidtas fastän någon av delägarna inte har deltagit i beslutet om åtgärden, om delägaren inte har hunnit tillkallas eller om han till följd av sjukdom eller av annan anledning inte är i stånd att ta del i förvaltningen av bolagets angelägenheter. Läs mer om handels bolag på Bolagsverket.se.