⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Factoring: fakturaköp och fakturabelåning

Starta Eget Info Logotyp-bild

Factoring är ett samlingsnamn för dels fakturaköp och dels fakturabelåning, vilka är vanliga typer av företagsfinansieringar som båda bygger på kundfakturor.

Den här artikeln ger en heltäckande och praktiskt inriktad översikt av dessa finansieringslösningar, och besvarar de flesta relaterade frågor.

Artikelns innehåll:

 • Vad är fakturaköp, factoring och fakturabelåning? Skillnader och likheter
 • Syftet med factoring
 • Så fungerar det i praktiken, och så snabbt får företaget pengarna när en faktura sålts eller belånats
 • Fakturaköp med eller utan regress
 • Kan mitt företag använda factoring? Vad krävs?
 • Vad kostar fakturaköp och fakturabelåning?
 • Limit - en sammanlagd maxgräns
 • Att jämföra olika factoringbolag är centralt
 • Alternativa sätt att finansiera företaget
 • Fördelar och nackdelar
 • Vanliga frågor
 • Factoringbolag och andra aktörer på marknaden för fakturaköp och fakturabelåning (lista)

Vad är fakturaköp, factoring och fakturabelåning? Skillnader och likheter

Fakturaköp, factoring, fakturafinansiering och fakturabelåning, är alla mycket relaterade begrepp.

Först och främst ska noteras att vissa finansbolag använder dessa begrepp delvis olika, varvid det blir viktigt att noga läsa igenom villkoren för de tjänster man jämför och tecknar sig för. Vi beskriver nedan hur begreppen vanligtvis används.

Factoring, vilket ibland helt enkelt kallas fakturafinansiering, är ett samlingsbegrepp för två relaterade men olika typer av finansiering med hjälp av ett företags kundfakturor:

 1. Fakturaköp innebär att ett factoringbolag (ett finansiellt företag som erbjuder tjänster inom factoring) köper kundfakturor. Företaget som sålt fakturorna får betalt relativt omgående, medan factoringbolaget får betalt när kunden betalar.
 2. Fakturabelåning innebär upptagande av ett företagslån hos ett factoringbolag med en kundfaktura som säkerhet. Även här får företaget som belånar en faktura utbetalning relativt omgående. Ibland används begreppet fakturakredit istället för fakturabelåning.

Syftet med factoring

 1. Det främsta skälet till att företag säljer och belånar sina fakturor är förbättrad likviditet; och de flesta företag som använder sig av tjänster för fakturaköp och fakturabelåning är mindre företag som är i behov av just likvida medel.
 2. Ett andra syfte med factoring är minskad administration, gällande exempelvis eventuella påminnelser, inkasso och liknande; vilket en del factoringbolag administrerar åt sina kunder.
 3. En tredje anledning till varför företag säljer fakturor är för att minska sina kreditrisker, vilket gäller vid fakturaköp utan regress (mer om detta nedan).

Så fungerar det i praktiken, och så snabbt får företaget pengarna när en faktura sålts eller belånats

Följande beskriver kortfattat hur factoring vanligtvis fungerar i praktiken:

 • Ett företag ansöker om att få sälja eller belåna sina fakturor hos ett factoringbolag. Detta sker enkelt online via factoringbolagets hemsida.
 • Om företaget får tjänsten beviljad, så får företaget tillgång till factoringbolagets onlinesystem och kan börja skapa och skicka fakturor i detta system.
 • För varje faktura som skapas ser företaget om den kan säljas till factoringbolaget eller inte.
 • Både vid fakturabelåning och fakturaköp kan utbetalning ofta erhållas inom ett till två dygn. Notera dock att tiden för utbetalning kan variera betydligt mellan olika factoringbolag.

Det ska dock noteras att inte alla factoringbolag kräver att företaget skapar och skickar fakturor via deras system. Det finns istället factoringbolag som accepterar att du skapar dina egna originalfakturor och skickar dessa till factoringbolaget.

Checklista – om företaget funderar på factoring

Innan företaget bestämmer sig för att överhuvudtaget anlita ett factoringbolag som erbjuder fakturaköp eller fakturabelåning så bör följande frågor och tips noga beaktas. Syftet med den här artikeln är ett ge information som hjälper dig att göra detta.

 • Hur påverkas mina kundrelationer om jag börjar med factoring?
 • Är fakturaköp eller fakturabelåning bäst? Med eller utan regress?
 • Vad blir den totala kostnaden för den typ av factoring jag funderar på? Går det att ekonomiskt motivera denna kostnad.
 • Har alla möjliga avgifter som kan uppkomma beaktats? Glöm inte att noga läsa det finstilta i låneavtalet.
 • Villkoren och kostnaderna för fakturaköp och fakturabelåning kan skilja sig betydligt mellan de olika factoringbolagen. Att jämföra olika factoringbolag är centralt för att säkerställa att villkoren blir så bra som möjligt.
 • Är factoring det bästa alternativet överhuvudtaget? Eller finns det något bättre alternativt sätt att förbättra företagets likviditet?

Fakturaköp med eller utan regress

Regress kommer ifrån latin och betyder essentiellt tillbakagång. I detta sammanhang handlar det om vem som står för kreditrisken, det vill säga risken att fakturan ifråga inte betalas. Är det factoringbolaget eller företaget som sålt fakturan som står för kreditrisken?

Fakturaköp med regress (regressrätt) innebär att företaget som sålt fakturan måste betala tillbaka beloppet som utbetalats i det fall kunden inte betalar fakturan.

Fakturaköp utan regress (regressrätt) innebär att factoringbolaget tar risken för obetalda fakturor och att företaget som sålt fakturan inte behöver betala tillbaka något i det fall en kund inte betalar fakturan.

Fakturabelåning sker vanligtvis med regress, det vill säga factoringbolaget står inte för kreditrisken.

Kan mitt företag använda factoring? Vad krävs?

Fakturaköp och fakturabelåning är främst möjligt om företaget uppfyller följande krav.

 • Att företagets kunder är företag. De flesta factoringbolag köper och belånar bara fakturor som är ställda till företag. Det finns dock factoringbolag som accepterar att företagets kunder är privatpersoner.
 • Att företagets kunder är kreditvärdiga. Detta gäller särskilt vid fakturaköp utan regress.
 • Att företagets fakturor är utställda med vedertagna villkor. Exempelvis kan fakturor med ovanligt lång betalningstid ofta inte säljas eller belånas.
 • En del factoringbolag köper fakturor endast från aktiebolag, men det finns även factoringbolag som har enskild firma, handelsbolag, och kommanditbolag som kunder.
 • Det är vanligt att företaget måste ha funnits tillräckligt länge för att ha en registrerad årsredovisning.
 • Flera factoringbolag har krav på en minsta årlig omsättning om cirka en miljon sek.
 • Ytterligare ett vanligt krav är att företaget som ska sälja fakturor är registrerat för F-skatt.

Vad kostar fakturaköp och fakturabelåning?

Den som funderar på factoring ska vara medveten om att det motsvarar en ganska betydande kostnad.

Kostnaden för fakturaköp anges ofta som ett procentuellt avdrag. Fakturaköp utan regress (där alltså factoringbolaget står för kreditrisken) är självfallet dyrare än fakturaköp med regress. Det är vanligt att kostnaden för fakturaköp motsvarar cirka 1 - 4 procent av fakturabeloppet.

Kostnaden för fakturabelåning anges ofta som en ränta, vilken vanligtvis kan uppgå till mellan 1 - 5 procent per månad.

Jämför kostnaden med företagslån

Det är vanligtvis en god idé att jämföra kostnaden för factoring med andra typer av finansiering, exempelvis företagslån. Läs vår artikel om företagslån.

Andra avgifter

Förutom de kostnader för factoring som avhandlats under rubrikerna ovan kan andra typer av avgifter i vissa fall tillkomma. Vilka avgifter som tillkommer och hur stora de är skiljer sig mellan olika factoringbolag, vilket är ytterligare en anledning till varför det är viktigt att noga jämföra olika tjänster inom factoring. Exempel på avgifter är:

 • Uppläggningsavgift/Startavgift: en initial avgift i samband med att tjänsten för fakturaköp eller fakturabelåning beviljas.
 • Serviceavgift/Hanteringsavgift/Fakturaavgift: en avgift som utgår per faktura som belånas eller säljs.
 • Årliga eller månatliga fasta avgifter för att ha tillgång till tjänsten ifråga och som utgår oavsett om tjänsten utnyttjas eller inte kan tillkomma. Ett exempel på en sådan avgift är limitavgift, vilken används främst vid fakturabelåning (läs om limiter nedan).
 • Avgifter för påminnelser, inkasso, dröjsmålsränta, med mera. Det kan med andra ord tillkomma avgifter i samband med att din kund inte betalar en faktura i tid.

Limit - en sammanlagd maxgräns

När factoringbolaget beviljar en tjänst för fakturaköp eller fakturabelåning till ett företag så tar det på sig att betala ut kapital till företaget ifråga i det fall tjänsten utnyttjas, vilket binder kapital hos factoringbolaget, vilket är kostsamt. För att begränsa denna kostnad så sätter factoringbolaget en gräns för hur stort kapital ett företag får ha utestående hos factoringbolaget, vilken kallas limit.

Exempel. Om ett företag har tjänsten fakturabelåning med en limit om 100 000 SEK hos ett factoringbolag så betyder det att företaget ifråga inte kan ha belånat fakturor för mer än 100 000 SEK samtidigt.

Att jämföra olika factoringbolag är centralt

Det finns en betydande variation gällande dels hur snabbt man får utbetalning vid factoring, och dels kostnaden för factoring. Det finns även en stor variation i vilka typer av avgifter som tillkommer, och hur stora de är.

Det är såldes viktigt att noggrant jämföra olika factoringbolag. För att jämföra factoringbolag och identifiera vilken tjänst som passar ditt företag bäst bör samtliga avgifter inkluderas i jämförelsen.

Läs noga igenom villkoren i factoringavtalet

Den här artikeln beskriver hur factoring typiskt sett fungerar. Variationer hos specifika factoringbolag förekommer givetvis. Som vanligt är det viktigt att noga läsa igenom avtalsvillkoren innan företaget tecknar sig för en tjänst av den här typen.

Alternativa sätt att finansiera företaget

Att använda sig av fakturaköp och fakturabelåning är sätt att finansiera företag. Nedan ges exempel på andra finansieringslösningar:

 • Företagslån.
 • Checkräkningskredit.
 • Leasing.
 • Finansiering med företagets egna medel. Ett sätt att förbättra likviditeten i företaget är att ägarna inte tar ut utdelning, eller att de tar ut en lägre lön under en period.
 • Externa investerare i företaget.

Fördelar och nackdelar

Fördelar med fakturaköp och fakturabelåning

 1. Ökad likviditet: Man får betalt redan när man säljer eller belånar fakturan. På så vis kan företaget hålla en högre likviditet.
 2. Mindre administration: Försäljning och belåning av fakturor kan innebära minskad fakturaadministration.
 3. Minskad kreditrisk (gäller tjänster utan regress, se texten ovan): Genom att använda sig av ett företag som erbjuder fakturaköp utan regress garderar man sig mot risken att kunder inte betalar.

Nackdelar med fakturaköp och fakturabelåning

 1. Den mest uppenbara nackdelen med fakturaköp och fakturabelåning är självklart att factoringbolaget tar betalt för tjänsten ifråga, och att detta motsvarar en ganska betydande kostnad.
 2. Ytterligare en nackdel är att den som säljer en faktura också säljer rätten att driva in den. Ett factoringbolag som köpt en faktura kommer vanligtvis att göra allt som står i dess makt för att driva in sina pengar, i sista hand med hjälp av exempelvis inkasso och kronofogden. Om man har en viktig kund som vill diskutera betalningslösningar gällande obetalda fakturor kan det uppstå problem i kundrelationen om factoringbolaget inte går med på det. Detta gäller främst vid fakturaköp utan regress.

Vanliga frågor

Hur mycket av en faktura kan belånas vid fakturabelåning?

Detta skiljer sig mellan olika factoringbolag men ett riktmärke är att cirka 60-85 % av fakturans belopp kan betalas ut direkt när fakturan belånas och att resten (avdraget för avgifter) betalas ut när fakturan betalats.

Måste alla fakturor säljas eller belånas?

Nej, vanligtvis måste man inte sälja eller belåna alla fakturor när man anlitar ett factoringbolag. Däremot kräver vissa factoringbolag att man säljer eller belånar fakturor motsvarande ett minimibelopp. Jämför dessa faktorer noga när du väljer factoringbolag.

Finns det en övre eller undre beloppsgräns för hur stor eller liten fakturan får vara?

Vanligtvis finns inga sådana gränser per faktura (dock finns det vanligtvis en limit, läs mer om detta i artikeln ovan). Om detta är viktigt bör det noga kontrolleras vid val av factoringbolag.

Kan man sälja enstaka fakturor?

Ja, flera factoring erbjuder fakturaköp vid endast enstaka fakturor.

Kan man sälja fakturor som redan skickats, eller förfallna fakturor?

De flesta factoringbolag köper inte fakturor som redan skickats, även om en del gör det: se exempelvis Capcito (Sälja fakturor). Det vanliga är istället att man först får tjänsten fakturaköp beviljad, och efter det börjar man skapa och sälja fakturor i factoringbolagets onlinesystem.

Det är mycket ovanligt att factoringbolag köper förfallna fakturor.

Ser mina kunder att jag sålt eller belånat deras faktura?

Ja, så är det vanligtvis. Om fakturan skickas via factoringbolagets system så framgår det vanligtvis på fakturan, och om du skickat en egen faktura som factoringbolaget köpt så brukar factoringbolaget meddela kunden om detta.

Tas en kreditupplysning i samband med att företaget tecknar en tjänst för factoring?

Ja, det är vanligt att en kreditupplysning tas i samband med att ett företag ansöker om fakturabelåning och fakturaköp. Dels kan en kreditupplysning tas på aktiebolaget som tecknar sig för tjänsten, och dels kan en kreditupplysning tas på aktiebolagets företrädare. Gäller det en enskild firma eller handelsbolag tas kreditupplysning på företrädarna/ägarna.

Är förekomsten av kreditupplysning viktig för dig som kund så bör det enskilda factoringbolaget tillfrågas om detta innan en ansökan om fakturaköp eller fakturabelåning görs.

Tar factoringbolaget en kreditupplysning på mina kunder?

Ja, i vissa fall tar en del factoringbolag en kreditupplysning på det företag fakturan är utställd till.

Vad händer om en kund bestrider fakturan som mitt företag sålt? Vad händer om en kund inte betalar fakturan som mitt företag sålt?

Det beror på om fakturan sålts med eller utan regress. Läs mer om detta ovan i texten. Ofta löses situationer av den här typen i samråd med företaget som sålt fakturan, även om factoringbolaget kommer att göra det som krävs för att få betalt för fakturan. I sista hand kan inkasso, kronofogden och liknande användas.

Är fakturaköp och fakturabelåning med betalningsanmärkning möjligt?

Ja, det är möjligt hos vissa factoringbolag.

Kan man sälja fakturor ställda till företag utomlands?

En del factoringbolag köper fakturor som ska skickas utomlands, men denna möjlighet ingår vanligtvis inte i standardpaketen.

Vad är omvänd factoring?

Omvänd factoring är en typ av leverantörsfinansiering, som essentiellt innebär att en kund ordnar finansieringen till ett köp. Det främsta skälet till att en kund använder sig av omvänd factoring är att leverantören kan anse att det är säkrare (lägre kreditrisk), och att betalningsvillkoren således kan bli bättre.

Så här fungerar det vanligtvis:

 1. kunden anlitar ett factoringbolag för omvänd factoring med leverantörens vetskap
 2. kunden gör ett inköp
 3. leverantören skickar en faktura till kunden
 4. kunden godkänner fakturan och skickar den till factoringbolaget
 5. factoringbolaget betalar leverantören (vanligtvis relativt omgående)
 6. kunden betalar factoringbolaget (vanligtvis senast när fakturan förfaller).

Vilka typer av företag använder sig av fakturaköp och fakturabelåning?

Det finns en stor variation av företag som använder sig av tjänster inom factoring. Framförallt mindre företag som har andra företag som kunder använder sig av dessa tjänster. Vanliga branscher är:

 • Byggbranschen, inklusive hantverkare.
 • Konsultföretag.
 • Frilansare.

Factoringbolag och andra aktörer på marknaden för fakturaköp och fakturabelåning (lista)

Nedan följer en lista på factoringbolag, banker och andra aktörer verksamma inom fakturaköp och fakturabelåning i Sverige.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).