⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Kommanditbolag

Starta Eget Info Logotyp-bild
Artikeln beskriver kortfattat vad ett kommanditbolag är, hur det startas och drivs, samt jämför det med exempelvis aktiebolag och handelsbolag.

Artikelns innehåll

Vad är ett kommanditbolag?

Kommanditbolag är en bolagsform i Sverige, bolagsformen förkortas KB. Ett kommanditbolag är en juridisk person och kan liknas vid en särskild typ av handelsbolag. Den egenskap som främst skiljer kommanditbolag från handelsbolag är att det finns två olika typer av delägare:

 • Kommanditdelägare, dessa är inte personligen ansvarig för bolaget skulder, och
 • Komplementärer, vilka är personligen ansvarig för bolaget skulder.

Ett kommanditbolag måste ha minst en kommanditdelägare och minst en komplementär. Detta eftersom ett kommanditbolag utan komplementär skulle motsvara ett handelsbolag och ett kommanditbolag utan kommanditdelägare skulle motsvara ungefär ett aktiebolag (vilket ju också kräver en betydande kapitalinsats om 25 000 SEK för att starta), men i praktiken om ett kommanditbolag skulle sakna komplementärer så skulle bolaget räknas som handelsbolag och delägarna är personligt ansvariga för bolaget.

En minimal kapitalinsats krävs för kommanditdelägaren

För komplementären finns inget krav på kapitalinsats. Däremot finns krav på kapitalinsats för kommanditdelägaren, men den minsta möjliga kapitalinsatsen är så låg som endast 1 SEK. Kapitalinsatsen är oftast betalad i pengar, men kan även utgöras av kommanditdelägarens arbete, eller tillgångar värdefulla för verksamheten mm.

Ett kommanditbolag är mycket likt ett handelsbolag

I de flesta avseenden är ett kommanditbolag mycket likt ett handelsbolag; förutom vad gäller den avgörande skillnaden i att två olika typer av delägare finns (se rubrik ovan).

Så startar man ett kommanditbolag

För att starta ett kommanditbolag måste man registrera detta hos bolagsverket och det ska även finnas ett avtal mellan delägarna. Att starta ett kommanditbolag är mycket likt att starta ett handelsbolag och hur detta går till beskrivs i vår artikel om handelsbolag. En kort sammanfattning av hur kommanditbolag startas beskrivs av nedanstående steg (för detaljer hänvisas till artikeln om handelsbolag.)

 • Kommanditbolagsavtal: ett avtal mellan de som ska starta kommanditbolaget skrivs.
 • Namnförslag: ett antal namnförslag tas fram.
 • Verksamhetsbeskrivning: en verksamhetsbeskrivning skrivs.
 • Firmatecknare: det ska bestämmas vem eller vilka som ska vara firmatecknare.
 • Verksamt.se: kommanditbolag startas genom att en delägare loggar in med BankID på Verksamt.se (Starta kommanditbolag), vilket är en statlig hemsida som är ett samarbete mellan olika myndigheter.
 • Moms, F-Skatt, arbetsgivare: hos verksamt.se registreras även om bolaget ska vara registrerat för moms, vara registrerad som arbetsgivare (vilket krävs för att ha anställda), eller för F-Skatt.
 • SA-skatt: delägarna måste personligen registrera sig kallad SA-skatt hos Skatteverket.
 • Verklig huvudman: det vill säga de personer som äger/kontrollerar ett bolag, rapporteras till Bolagsverket.

Ytterligare information finns hos Bolagsverket.se (Kommanditbolag).

Kommanditbolagets drift

Kommanditbolagets drift är lik handelsbolagets drift; vilken du läser mer om i vår artikel om handelsbolag. Sammanfattningsvis kan sägas att driften inkluderar:

 • Varje år ska bokslut upprättas.
 • I det fall kommanditbolaget är momsregistrerat så ska moms betalas in och deklareras till skatteverket (antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis). Läs mer om momsdeklaration.
 • Om kommanditbolaget är registrerat som arbetsgivare så ska varje månad en arbetsgivardeklaration lämnas till Skatteverket, och i förekommande fall ska även arbetsgivaravgift och avdragen skatt (för de anställdas lön), betalas.
 • Varje månad ska kommanditbolaget betala in preliminärskatt, de sammanlagda betalningarna av dessa under ett år är tänkt att motsvara skatter och avgifter för detta år (mellanskillnaden ska betalas eller betalas tillbaka).
 • Både kommanditbolaget och dess ägare ska lämna deklaration till Skatteverket en gång per år.
 • Att ha en löpande bokföring är nödvändigt för alla företag.
 • Beroende på vilken verksamhet kommanditbolaget så kan ytterligare administration bli nödvändig.

Kommanditbolag fördelar och nackdelar

 • Vitsen med kommanditbolag är att de olika delägarna inte behöver ta på sig samma risk personligen (vilket alltså räknas som en fördel, jämfört med handelsbolag och enskild firma).
 • De delägare som är komplementärer har solidariskt ansvar för företaget skulder och åtaganden (nackdel gentemot aktiebolag).
 • Startkapital krävs inte (fördel jämfört med aktiebolag).
 • Kommanditbolag behöver inte (vanligtvis) revisor eller årsredovisning (fördelar jämfört aktiebolag).
 • Beskattning av vinst sker hos delägare (nackdel jämfört med aktiebolag).

Kommanditbolag kan alltså vara bra bolagsform för följande situationer:

 • då man inte vill starta aktiebolag (exempelvis för att undvika den initiala investeringen om 25 000 kronor eller för att minska mängden redovisning), men samtidigt
 • vill att åtminstone en av delägarna (kommanditdelägarna) inte personligen ska vara ansvarig för bolagets skulder.

Vanliga frågor

Nedan besvaras vanliga frågor om kommanditbolag.

Vad kostar det att starta ett kommanditbolag och hur lång tid tar det?

Det kostar 1200 SEK (år 2023). Det tar vanligtvis några veckor. För aktuell information se bolagsverket.se (Handläggningstider).

Behöver kommanditbolag revisor?

Vanligtvis behöver kommanditbolag inte revisor. Följande beskriver undantagen:

Juridisk person som delägare. Om kommanditbolaget har åtminstone en delägare som är juridisk person (exempelvis ett aktiebolag) så ska kommanditbolag ha revisor. om det inte är tillräckligt litet, i vilket fall det inte krävs. Företaget räknas som tillräckligt litet, och behöver inte revisor, om det inte uppnår två eller fler av följande gränsvärden:
(i) fler än tre anställda i snitt,
(ii) mer än 1,5 miljoner SEK i balansomslutning,
(iii) mer än 1,5 miljoner SEK i nettoomsättning.

Endast fysiska personer som delägare. Om företaget har endast fysiska personer som delägare krävs revisor endast i det fall bolaget är tillräckligt stort. Företaget räknas som tillräckligt stort, och ska därmed ha revisor, om det uppfyller två eller fler av följande gränsvärden:
(i) fler än 50 anställda i snitt,
(ii) mer än 40 miljoner SEK i balansomslutning,
(iii) mer än 80 miljoner SEK i nettoomsättning.

Måste årsredovisning upprättas?

Vanligtvis behöver ett kommanditbolag inte upprätta årsredovisning; däremot ska de, likt handelsbolag, upprätta bokslut. Det finns dock undantag:

Om ett kommanditbolag har en juridisk person som delägare (exempelvis ett aktiebolag) så krävs årsredovisning.

Ett kommanditbolag som är tillräckligt stort måste också upprätta årsredovisning. Kommanditbolaget anses vara tillräckligt stort enligt samma regler och gränsvärden som beskrivs ovan i samband med krav på revisor för kommanditbolag med fysiska personer som delägare.

Hur betalar kommanditbolag skatt?

Kommanditbolag betalar moms, arbetsgivaravgift för anställda, fastighetsskatt mm, i likhet med alla typer av företag. De betalar dock inte skatt för vinst (som aktiebolag gör) utan den beskattningen sker hos delägarna. Det fungerar på samma sätt som för handelsbolag. Vi refererar därför till vår artikel om handelsbolag.

Vilka typer av verksamheter drivs som kommanditbolag? Exempel

Det är inte ovanligt att kommanditbolag verkar inom följande branscher:

 • Uthyrning och förvaltning av fastigheter.
 • Advokatbyråer.
 • Konsultföretag och rådgivning.
 • Fastighetsförmedling.
 • Personbilshandel.

Vem eller vilka kan vara firmatecknare i kommanditbolag?

En firmatecknare för ett bolag är en fysisk person som för bolagets räkning får skriva under avtal mm. Komplementären, eller komplementärerna, är vanligtvis firmatecknare medan kommanditdelägare inte är det. Det finns även möjlighet att utse externa firmatecknare.

Hur fungerar kompanjonsavtal för kommanditbolag?

Inga formella krav finns på avtalet mellan delägarna finns, och det måste inte registreras hos Bolagsverket eller liknande. Avtalet kan till och med vara muntligt. Det är dock i de flesta fall att rekommendera att det görs skriftligen, för säkerställa att alla är överens om vad som ska gälla för bolaget.

Ett liknande avtal ska finnas även för handelsbolag, och vi hänvisar därför till vår artikel om handelsbolag.

Hur delas vinsten upp mellan kommanditdelägare och komplementärer?

Grundprincipen är att delägarna bestämmer hur vinsten delas upp. Den kan exempelvis delas lika mellan delägarna, eller baseras på arbetsinsats under året. Det kan vara lämpligt att det beskrivs i kompanjonsavtalet hur vinster ska fördelas.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ” Cookies och disclaimer” (längst ned).