Affärsidé, affärsplan & relaterade dokument

Den som ska starta eget företag måste ta sig igenom en planeringsfas där affärsidén konkretiseras till ett företag. Planeringsfasen är viktig för att arbetet med företaget ska flyta så smärtfritt som möjligt när företaget väl ska realiseras. Artikeln nedan beskriver relationen mellan exempelvis affärsidéen, affärsplan och marknadsplanen. Se även:

Den som slarvar med planeringen riskerar att behöva göra stora justeringar under arbetets gång vilket kostar mycket tid och resurser som istället hade kunnat läggas på att få företaget att generera intäkter.

De flesta företag startar med en affärsidé. När affärsidén har konkretiserats så pass mycket att den bedöms kunna ligga till grund för ett företag är det dags att upprätta en affärsplan.

Förutom en affärsidé så behöver man ofta en marknadsplan, inklusive en marknadsföringsplan, vilken utgör egentligen endast en del av affärsplanen men är så pass viktig att den har lyfts ut till en egen sektion; se också vår mall för marknadsplan. Strikt sett så är ju dessa dokument inte nödvändiga, men de kan vara oerhört effektiva sätt att strukturera sina affärsidéer och planer och på så att öka chansen att det nystartade företaget blir lyckosamt.

Både affärsplanen (se också mall för affärsplan) och marknadsföringsplanen kan kräva en del arbete med marknadsundersökningar. Detta arbete är viktigt dels för att veta om företaget överhuvudtaget har tillräckliga förutsättningar att bli lönsamt, dels för att den kunskap man vinner under arbetet med undersökningarna kan visa sig mycket värdefull längre fram.

När affärsplanen och marknadsföringsplanen är upprättade är det bara att följa den väg som man har stakat ut för sig själv och realisera företaget. Självklart måste man som egen företagare vara beredd att kontinuerligt utvärdera och förändra sin affärsplan och affärsidé.