Revision

En revision innebär att en eller flera utomstående personer granskar företagets bokföring, redovisning, beslutsmässighet och verksamhet. En revisor arbetar främst med att genomföra revisioner.

I Sverige måste alla större aktiebolag ha en godkänd eller auktoriserad revisor. Mindre aktiebolag slipper denna revisionsplikt. Med mindre aktiebolag menas i detta sammanhang aktiebolag som uppfyller alla tre punkter nedan 

  • Tre eller färre anställda
  • Högst tre miljoner i totala tillgångar på balansräkningen
  • Högst  en och en halv miljon kronor i nettoomsättning (i resultaträkningen)

Såväl godkänd som auktoriserad revisor är skyddade titlar. Det betyder att ingen revisor som inte är godkänd eller auktoriserad får utge sig för att vara det. När det gäller övriga företagsformer ställs generellt inga krav på att ha en godkänd eller auktoriserad revisor, om inte företaget är stort. I dessa fall räcker det ofta med att utse en så kallad ideell revisor som inte måste ha någon särskild utbildning eller erfarenhet.
Revisionen av företagets bokföring utgår från den bokföring som företaget har upprättat. Revisorn ser bland annat till att bokföringen är komplett och att det finns nödvändiga verifikationer som kan kopplas till företagets affärshändelser. Verifikationer är de dokument som visar att affärshändelserna ägt rum, ett vanligt exempel på en verifikation är en betald faktura.

Det är viktigt att komma ihåg att revisorns arbete inte i första hand utgör ett konsultarbete för företagets räkning. Revisorn är en oberoende granskare som ska se till att företaget har uppfyllt sina förpliktelser enligt lag. Den som anlitar en revisor kan därför inte förvänta sig att revisorn ska hjälpa företaget att framstå som mer skötsamt än det egentligen är. Däremot säljer många revisionsbyråer även konsulttjänster inom bokföring och redovisning. Dessa konsulttjänster kan självklart hjälpa ett företag att strukturera sin bokföring och redovisning på ett sådant sätt att företaget sköter sina åtaganden på området.