⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Allt om revisorn

Starta Eget Info Logotyp-bild

Revisorn granskar företagets bokföring, redovisning, beslutsmässighet och verksamhet.

Artikelns innehåll

Revisorns uppdrag och roll – en oberoende granskare

Revisorns uppdrag och roll är att vara en oberoende granskare av bolagets bokföring. Revisorn ska även granska hur styrelsen och eventuell VD skött bolaget. Revisorn ska se till att bolaget uppfyller sina förpliktelser enligt lag, och utför i första hand inte konsultarbete för bolagets räkning.

Revisorn ser bland annat till att bokföringen är komplett och att det finns nödvändiga verifikationer som kan kopplas till företagets affärshändelser. Om revisorn får misstanke om brott vid granskningen, så har revisorn skyldighet att anmäla vissa av dessa.

Revisorns arbete mynnar ut i en revisionsberättelse som skickas till Bolagsverket samtidigt som företaget lämnar årsredovisning. I revisionsberättelsen skriver revisorn (i) att årsredovisningen tagits fram i enlighet med tillämplig lag. Det ska även framgå om revisorn anser att årsstämman ska (ii) fastställa resultat- och balansräkningen i årsredovisningen, (iii) acceptera förslag till resultatdisposition, (iv) ge styrelsen ansvarsfrihet. Se även vår: mall för revisionsberättelse.

Hur går det till när en revisor gör sin granskning?

Revisorn granskar främst bokföring och redovisning. Exakt hur detta går till varierar, bland annat beroende på företagets storlek.

I mindre företag (vårt fokus) innebär detta ofta att företaget överlämnar hela sin bokföring, redovisning med mera till revisorn. I praktiken innebär det ofta att bland annat följande material överlämnas till revisorn:

Revisorn utför sedan en granskning av materialet för att säkerställa att det med stor sannolikhet är i linje med hur bokföring och redovisning ska se.

I större företag granskar revisorn ofta de processer som företaget har gällande hur bokföring med mera görs.

Hur ofta sker revision? Hur lång tid tar det?

Revisorn gör sin granskning minst en gång per räkenskapsår. I mindre företag är det vanligt att detta sker under en kortare period (några veckor) i samband med att årsredovisningen är klar. I större företag kan det ske mer utdraget under året.

Kan revisorn eller revisionsbyrån också göra bokföringen?

Ett bolags revisor får aldrig upprätta bolagets bokföring. Det skulle ju innebära att revisorn granskar sitt eget arbete, vilket vore orimligt.

Att anlita samma företag (revisionsbyrå) för revision och bokföring/redovisning är typiskt sätt inte möjligt på grund av jävighet (så kallad byråjäv).

Vilka företag måste ha revisor? Var går gränsen för krav på revisor (revisionsplikt)?

De vanligaste företagsformerna i Sverige är aktiebolag, handelsbolag, enskild firma och kommanditbolag. Ingen av dessa kräver alltid revisor. Men det behövs i de flesta aktiebolag (förutom de allra minsta), och i en del fall vad gäller de övriga företagsformerna. Läs mer om när revisor krävs för de olika företagsformerna i följande av våra artiklar:

Revisorns roll kontra bokföringsbyrån eller redovisningsbyrån?

Bokföringsbyråns (eller redovisningsbyråns, vilket betyder samma sak) uppgift är främst att hjälpa företag att löpande göra bokföring och att upprätta bokslut eller årsredovisning, samt att göra skattedeklaration med mera.

Revisorns främsta uppgift att granska bokföring, årsredovisning med mera.

Bokföringsbyråns och revisorns roll är därmed mycket relaterade (den senare granskar den tidigares arbete), men också helt åtskilda.

Tips för att hitta rätt revisionsbyrå och revisor

Nedan följer tips och frågor du bör fundera på för att hitta rätt revisionsbyrå och revisor.

 • Se till att träffa den tilltänkte revisorn i ett riktigt möte. Träffa flera revisionsbyråer och revisorer innan du bestämmer dig. Det är viktigt att du känner ett personligt förtroende för revisorn.
 • Behöver du en revisor som endast granskar redovisning med mera? Eller behöver du en revisor som även fungerar som bollplank och rådgivare?
 • Revisionsbyråns storlek och kompetens är ofta viktiga att ha i åtanke. Se till att revisorn har den kompetens företaget behöver just nu, men även att revisorn har den kompetens som bolaget sannolikt kan komma att behöva i framtiden. Revisionsbyråns storlek kan här bli relevant. Planerar du exempelvis att expandera utomlands? Då kan det vara en bra idé att anlita en revisionsbyrå som har kontor utomlands.
 • Försök få personliga rekommendationer. Läs recensioner på nätet. Fråga revisorn om du får prata med några nuvarande och/eller tidigare kunder.
 • Har revisionsbyrån eller revisorn erfarenhet ifrån din bransch? Har revisionsbyrån eller revisorn erfarenhet ifrån företag som är i samma storlek som ditt företag? Det kan underlätta om revisorn har sådan erfarenhet då denna erfarenhet kan vara värdefull på så sätt att revisorn kan ge dig råd och tips i hur bolaget ska skötas, inte bara vad gäller redovisning.
 • Det kan vara värt att välja en revisor vars kontor ligger på samma ort som ditt. Personliga möten är ofta mer produktiva än digitala möten.

Kostnad för revisor 2024

Fast pris för revision?

Revisionsbyråer erbjuder inte strikt fast pris för revision, eftersom det inte är tillåtet. En anledning till detta är att det är svårt att veta i förväg hur lång tid det tar att utföra granskningen, eftersom det bland annat beror på hur många affärshändelser som skett under året och hur bra ordning det är i bokföringen.

Däremot kan revisionsbyråer ge en fasta indikationer om pris, som gäller under vissa villkor (exempelvis att bokföringen är i god ordning). Dessa kan vara på formen av en kostnad per år, eller månad.

Billigast blir det för små företag som har välskött bokföring och inga ovanliga affärshändelser. I dessa fall kan kostnaden för revisorn bli 20 000 kronor per år, och i vissa fall något lägre. Läs nedan om vilka faktorer som påverkar kostnaden för revision.

Revisorns timpris?

Det är också vanligt att revisorn tar betalt genom att debitera per timme. En revisors timpris beror främst på erfarenhet och kompetens. Ett typiskt spann motsvarar cirka 800 till 1 600 kronor per timme exkl. moms.

Faktorer som påverkar kostnaden för revision

 • Antal affärshändelser. Ju fler affärshändelser desto mer arbete måste revisorn lägga ned på granskningen.
 • Ovanliga typer av affärshändelser. Om bolaget har många ovanliga affärshändelser tar längre tid för revisorn än annars.
 • Hur väl i ordning bokföringen är. Ju bättre ordning det är i bokföringen, desto enklare är det för revisorn att göra sin granskning. Det kan bli rejält mycket dyrare med revision om bolagets bokföring är rörig, jämfört med om den är helt i ordning.
 • Revisionsbyrås storlek. De större revisionsbyråerna är ofta dyrare än de mindre.

Jämför offerter

Generellt kan sägas att det är svårt att få en tydlig uppfattning av vad revisionen för ett specifikt företag bör kosta utan att faktiskt kontakta ett antal revisionsbyråer och jämföra deras offerter.

Ett sätt att ta reda på vad som är ett rimligt pris för revision för ett specifikt företag är att be om offerter ifrån ett antal revisionsbyråer baserat på information om företaget. Inkludera exempelvis följande information:

 • Företagsnamn.
 • Ungefärligt förväntat antal affärshändelser per år.
 • Antal anställda.
 • Omsättning.
 • Hur länge företaget funnits.
 • Bolagsform.
 • Om bokföringsbyrå används, och i så fall vilken.
 • Vilket bokföringsprogram som används.

Revisorn som rådgivare

Revisorns centrala roll är att granska bokföring med mera. Men revisorn kan även agera rådgivare. Dels gällande interna processer för redovisning och bokföring, men även exempelvis gällande rådgivning till styrelsen om kapitalfrågor och ekonomi.

Vem utser revisorn i ett företag och när ska detta ske? Hur byter man revisor?

I aktiebolag utses revisorn, eller revisorerna, av aktiebolagets ägare på bolagsstämman.

Man byter revisor genom att bolagsstämman beslutar om detta. Notera att byte av revisor ska anmälas (av styrelsen, samt av revisorn) till Bolagsverket, där bytet även ska motiveras.

Om revisorn gör fel

I vissa fall kan en revisor bli skadeståndsskyldig. Notera dock att det är ett aktiebolags styrelse och dess VD är som ansvariga för bokföring, årsredovisning och liknande.

Kan revisorn vara jävig?

I Revisionslagen finns bestämmelser om när en revisor anses jävig. Dessa gäller bland annat familjeförhållanden mellan revisor och ägare av företaget som ska granskas, samt situationer där revisorn är delägare i bolag i samma koncern som det bolag som ska granskas.

Hur blir man revisor? Vad betyder godkänd, auktoriserad och kvalificerad revisor?

Såväl godkänd revisor som auktoriserad revisor som kvalificerad revisor är skyddade titlar. Det betyder att man inte får kalla sig godkänd, auktoriserad eller kvalificerad revisor om man inte innehar motsvarande titel formellt.

Kvalificerad revisor: En revisor räknas som kvalificerad om den är antingen auktoriserad eller godkänd.

Auktoriserad revisor: Titeln auktoriserad revisor får man av Revisorsinspektionen (en svensk myndighet). För att inneha titeln krävs:

 • Att revisorsexamen ifrån Revisorsinspektionen innehas. För att få denna krävs:
  (1) Minst en kandidatexamen ifrån högskola eller universitet. Vilket ämne som studerats spelar ingen roll.
  (2) Godkänt i teoretiska studier gällande bland annat: redovisningsteori, juridik relaterad till revision, redovisning, ekonomistyrning, riskhantering, yrkesetik med mera.
  (3) Att man genomgått praktisk utbildning som motsvarar minst tre års arbete heltid som revisor. Under tiden ska en kvalificerad revisor varit handledare.
  (4) Att man klarat av ”Prov för revisorsexamen” med godkänt resultat. Detta är ett prov för revisorer som ges två gånger per år av Revisorsinspektionen.
 • Att man arbetar med revision, och att man har utbildning och erfarenhet för att arbeta med revision. Man ska heller inte vara anställd av någon annan organisation än just en revisionsbyrå.
 • Att man bor i Sverige eller i EES (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, vilket inkluderar EU, och exempelvis Norge.)
 • Att man inte är satt i konkurs eller har näringsförbud eller liknande.
 • Att man innehar en ansvarsförsäkring för revision.

Ovanstående beskriver något förenklat vad som krävs för att bli auktoriserad revisor. För ytterligare detaljer och undantag se: Revisorsinspektionen.se (Auktorisation).

Godkänd revisor. Titeln godkänd revisor utfärdas inte längre (man slutade med det 2013). Däremot finns titeln kvar och används av de som tidigare fått den. Kraven för att bli godkänd revisor liknade de som nu gäller för auktoriserad revisor.

Lista på revisionsbyråer

I Sverige finns cirka 3000 kvalificerade revisorer och 200 revisionsbyråer. Många av byråerna är mycket små med endast en eller några stycken anställda, och dessa revisionsbyråer arbetar ofta lokalt.

Nedan återfinns en lista på några av de större revisionsbyråerna. Många av dessa är internationella full-service revisionsbyråer som finns på många orter runtom i Sverige, och många av dem erbjuder även tjänster inom juridik, skatt, riskhantering, med mera.

Är man endast intresserad av revision, så kan det ofta vara en god idé att anlita en mindre revisionsbyrå som verkar på den ort man själv verkar på. En sådan hittas enklast antingen via kontakter på orten, eller helt enkelt genom att man söker på exempelvis hitta.se

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).