Bokföringsskyldighet

Med bokföringsskyldighet menas att en fysisk person eller Juridisk person är skyldig att bokföra affärshändelser, både i kronologisk- och systematisk ordning. Enligt 2 kap i Bokföringslagen (BFL) är fysiska personer och dödsbon som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga.

Detsamma gäller också (nästan) alla juridiska personer, även om de inte bedriver näringsverksamhet. Det finns undantag för kravet att vara bokföringsskyldig för juridiska personer, men undantagen är ytterst få. Exempelvis är ideella föreningar, registrerade trossamfund, samfällighetsföreningar och stiftelser undantagna såvida ett villkor uppfylls; att de har begränsade tillgångar. Det betyder att tillgångarna får uppgå till högst trettio prisbasbelopp. För stiftelser gäller dock tio prisbasbelopp. När det gäller bokföringsskyldigheten för övriga juridiska personer, exempelvis, stat, kommun och landsting finns det andra lagar och förordningar än bokföringslagen som reglerar detta. Givetvis gäller det för samtliga företag att inte tumma på bokföringsskyldigheten. För de som startat ett eget företag är ofta bokföringen något som är nytt och främmande, men det brukar vanligtvis gå snabbt att komma in i det och det finns ofta god hjälp att få, exempelvis här på StartaEgetInfo.se.