⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Likviditetsbudget mall och genomgång

Starta Eget Info Logotyp-bild

Syftet med en likviditetsbudget är att se till att pengarna inte tar slut. Syftet med en resultatbudget är att göra en plan, eller prognos, för företagets resultat.

 • Du läser mer om likviditetsbudgeten i artikeln nedan.
 • Vår mall för likviditetsbudget finner du längst ned i den här artikeln.
 • Se även vår mall för resultatbudget.

Vad menas med likviditet?

Med likviditet menas i detta sammanhang företagets förmåga att kortsiktigt fullgöra sina betalningsförpliktelser, det vill säga förmågan att betala fakturor, löner, skatter med mera. Likviditetsbudgeten är ett centralt verktyg för att löpande hålla koll på företagets likviditet.

Varför behövs likviditetsbudgeten?

Dålig likviditet medför att ett företag kan få problem att betala sina löpande fakturor.

Företag som inte betalar sina fakturor riskerar både problem med leverantörer och betalningsanmärkningar och i förlängningen i värsta fall konkurs. Därför är det viktigt att göra en likviditetsbudget. Rent praktiskt kan man göra likviditetsbudgeten i Excel eller liknande program. Mallen som finns för likviditetsbudget nedan är gjord i Excel.

Det är med andra ord fördelaktigt att göra en likviditetsbudget eftersom företagets inbetalningar och utbetalningar inte alltid harmonierar med företagets intäkter och kostnader, vilka även skiljer sig ifrån inkomster och utgifter.

Exempelvis kan det vara så att företaget sålt något på faktura och samtidigt haft en utbetalning relaterat till detta, den kortsiktiga effekten på kassan är då negativ fastän påverkan på resultatet kan vara positivt. Av denna anledning är det inte bara viktigt att ha en lönsam rörelse, man måste också planera för sin likviditet; dvs. man måste se till att alltid ha likvida medel i kassan så att man täcker upp för tidsperioder där det är mycket utbetalningar.

Skillnaden mellan likviditetsbudgeten och resultatbudgeten

En likviditetsbudget liknar till ytan en resultatbudget men med en viktig skillnad: Istället för att utgå från det egna företagets intäkter och kostnader (som resultatbudgeten gör), så utgår en likviditetsbudget från de pengar som flyter in och ut i företaget.

Man brukar därför säga att likviditetsbudgeten tar hänsyn till företagets inbetalningar och utbetalningar.

Syftet med likviditetsbudgeten

Syftet med likviditetsbudgeten är alltså att hålla koll på hur mycket pengar ett företag har på bankkontot eller motsvarande snarare än att hålla koll på företagets resultat; det övergripande syftet är essentiellt att säkerställa att pengarna på kontot inte tar slut.

Likviditet och kortsiktig betalningsförmåga

Likviditeten är ett mått på företagets kortsiktiga betalningsförmåga.

Exempel: Ett företag som till exempel gör stora investeringar och säljer många varor på kredit kan tänkas ha en prognos som pekar mot att företaget kommer att göra ett bra resultat. Samma företag riskerar dock att få sin kortsiktiga betalningsförmåga kraftigt försämrad. Det beror på att företaget som regel måste betala större delen av sina kostnader innan eller samtidigt som de uppstår utan att för den skull få in några pengar förrän dess kunder betalar.

Så skapar du en likviditetsbudget med vår mall

När du använder vår mall för likviditetsbudget så kan du ha i åtanke följande:

 • Precis som när man upprättar en resultatbudget utgår man när man gör en likviditetsbudget från den negativa sidan, det vill säga företagets utbetalningar.
 • Utbetalningarna ska läggas i budgeten till det datum då de kommer att betalas.
 • Precis som när man upprättar en resultatbudget är det här även viktigt att vara noggrann så att alla utbetalningar kommer med.
 • Efter att ha tagit upp företagets utbetalningar lägger man till de pengar som kommer att flyta in i företaget (in på bankkontot eller motsvarande).
 • Precis som när det gäller utbetalningarna ska inbetalningarna tas upp till det datum som de beräknas flyta in till företaget.
 • När man har lagt in inbetalningar och utbetalningar under de respektive datum som de förväntas realiseras kan man enkelt se hur mycket pengar som löpande finns i företaget för varje datum under perioden.
 • Kortfattat går det till så att man börjar med en initial kassa, och sedan drar man ifrån utbetalningar och lägger till inbetalningar för relevanta datum.

Om likviditetsbudgeten visar på negativ kassa

Det är viktigt att se till att företaget alltid har pengar att betala med. Om siffrorna för den budgeterade likviditeten vid någon enda tidpunkt skulle visa på minus måste företaget vidta åtgärder för att lösa detta. Det kan till exempel handla om att förhandla fram en kredit hos en leverantör för en utbetalning som man vet kommer att uppstå eller om att prata med banken om ett kortfristigt lån. Fler tips finns under rubriken nedan.

Hur ökar man likviditeten?

Likviditetsbudgeten är en plan för hur likviditeten i ett företag ska utvecklas; men om likviditetsbudgeten inte ser så bra ut, vad kan man då göra för att förbättra likviditeten? Här återfinns en lista med tips på hur man kan arbeta för att likviditetsbudgeten ska se bättre ut:

 • Använd tjänster för factoring (dvs fakturaköp eller fakturabelåning), vilket är olika typer av finansieringslösningar som frigör likviditet.
 • Minska storleken (det vill säga värdet) av eventuella varulager.
 • Skaffa en checkräkningskredit.
 • Ta upp ett företagslån.
 • Använd leasing, vilket är en finansieringslösning som frigör likviditet.
 • Vänta inte med att skicka fakturor, utan skicka dem fort som möjlighet.
 • Be leverantörer om längre betalningstid på fakturor.
 • Be kunder om kortare betalningstid på fakturor.

Det innehåller mallen för likviditetsbudget

Denna mall för likviditetsbudget innehåller:

 • en uppdelning för olika månader
 • inbetalningar, uppdelade i olika kategorier
 • utbetalningar, uppdelade i olika kategorier
 • en summering av månadens inbetalningar och utbetalningar vilket ger det belopp företaget har kvar till nästa månad, dvs. utgående balans.

Mallen för likviditetsbudget finns både i Excel och Word, vi rekommenderar starkt att använda Excel-versionen.

Gratis mall likviditetsbudget Excel

Länk till likviditetsbudgetmall i Excel

Länk till likviditetsbudgetmall i Word

Länk till likviditetsbudgetmall i PDF