⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Likviditetsbudget: mall och genomgång

Starta Eget Info Logotyp-bild

Syftet med en likviditetsbudget är att säkerställa att företagets likvida medel inte tar slut. En likviditetsbudget skiljer sig därmed ifrån en resultatbudget, vars syfte är att prognosticera företagets finansiella resultat.

Artikelns innehåll

 • Vad menas med likviditet?
 • Varför behövs likviditetsbudgeten?
 • Om likviditetsbudgeten visar på negativ kassa
 • Hur ökar man likviditeten?
 • Så skapar du en likviditetsbudget med vår mall
 • Gratis mall för likviditetsbudget i Excel, Word och PDF

Vad menas med likviditet?

Med likviditet menas i detta sammanhang företagets förmåga att fullgöra sina betalningsförpliktelser, det vill säga förmågan att betala fakturor, löner, skatter, med mera. Likviditetsbudgeten är ett centralt verktyg för att löpande hålla koll på företagets likviditet.

Likvida medel motsvarar något förenklat helt enkelt företagets pengar eller kassa, det vill säga kontanter och pengar på banken.

Varför behövs likviditetsbudgeten?

Om företaget inte har koll på mängden likvida medel kan företaget hamna i en oväntad situation där det inte finns tillräckligt med likvida medel för att betala exempelvis anställdas löner eller fakturor. Detta vore givetvis ett enormt problem, som skulle kunna leda till betalningsanmärkningar och i förlängningen till konkurs.

Likviditetsbudgeten prognosticerar företagets likvida medel. En väl genomtänkt likviditetsbudget minskar därmed risken att hamna i en oväntad situation med låg likviditet.

Rent praktiskt visar likviditetsbudgeten en prognos för företagets likvida medel exempelvis per månad under tre år framåt i tiden. Om likviditetsbudgeten visar att likviditeten kan komma att bli för låg, ger det företagets beslutsfattare tid att agera för att förbättra likviditeten. Längre ned i artikeln finns förslag gällande hur likviditeten kan förbättras.

Skillnaden mellan likviditetsbudgeten och resultatbudgeten

En likviditetsbudget liknar till ytan en resultatbudget men med en viktig skillnad: istället för att utgå ifrån företagets intäkter och kostnader som resultatbudgeten gör, så utgår likviditetsbudgeten ifrån de pengar (likvida medel) som flyter in och ut i företaget, det vill säga ifrån inbetalningar och utbetalningar.

För att illustrera skillnaden mellan likviditetsbudgeten och resultatbudgeten noterar vi att om ett företaget sålt något på faktura och samtidigt haft en utbetalning relaterat till detta, så är den kortsiktiga effekten på likvida medel negativ samtidigt som effekten på resultatet kan vara positiv. Det blir därmed uppenbart att det inte bara är viktigt att ha en lönsam rörelse, man måste också planera företagets likviditet, förslagsvis med en likviditetsbudget.

Exempel:

 • Företaget Byggnads ABC får en stor order gällande renovering av samtliga badrum i en mycket stor hyresfastighet. Arbetet beräknas ta ett år.
 • En resultatbudget indikerar att detta kan komma att bli ett mycket lönsamt arbete för Byggnads ABC.
 • Under arbetets gång kommer Byggnads ABC att exempelvis behöva köpa in byggnadsmaterial och betala löner.
 • Beställaren vill betala för renoveringen först efter att den är helt klar.
 • Byggnads ABC funderar på att prata med sin bank om att ta upp ett företagslån för att säkerställa mängden likvida medel under arbetets gång. De funderar även på att försöka få beställaren att gå med på att betala vissa kostnader löpande. Som underlag upprättar Byggnads ABC en genomtänkt likviditetsbudget som visar behovet av likvida medel månad för månad.

Om likviditetsbudgeten visar på negativ kassa

Det är mycket viktigt att se till att företaget har tillräckligt med likvida medel för att fullfölja sina åtaganden. Om siffrorna för den budgeterade likviditeten vid någon enda tidpunkt skulle visa på minus måste företaget vidta åtgärder. Det kan till exempel handla om att förhandla fram en kredit hos en leverantör, eller om att prata med banken om ett lån. Fler tips finns under rubriken nedan.

Hur ökar man likviditeten?

Likviditetsbudgeten är en plan för hur likviditeten i ett företag kommer att utvecklas. Men om likviditetsbudgeten inte ser så bra ut, vad kan man då göra för att förbättra likviditeten?

Nedan återfinns en lista med tips på hur man kan förbättra likviditeten i företaget.

 • Skicka fakturor så snart som möjlighet.
 • Be leverantörer om längre betalningstid på fakturor.
 • Be kunder om kortare betalningstid på fakturor.
 • Minska storleken på eventuella varulager.
 • Använd tjänster för fakturaköp eller fakturabelåning, vilket är finansieringslösningar som frigör likviditet med hjälp av företagets kundfakturor.
 • Ordna en checkräkningskredit.
 • Ta upp ett företagslån.
 • Använd tjänster för leasing.

Så skapar du en likviditetsbudget med vår mall

Kortfattat görs en likviditetsbudget genom att man börjar med en initial kassa (likvida medel), och sedan drar man ifrån utbetalningar och lägger till inbetalningar för relevanta datum. Likviditetsbudgeten visar med hjälp av denna information mängden likvida medel per månad framåt i tiden.

Mallens innehåll motsvarar:

 • Inbetalningar per månad, uppdelade i olika kategorier.
 • Utbetalningar per månad, uppdelade i olika kategorier.
 • En summering av varje månads inbetalningar och utbetalningar. Med hjälp av dessa belopp beräknar mallen företagets likvida medel per månad.

När man upprättar en likviditetsbudget är följande viktigt:

 • Säkerställ att samtliga framtida utbetalningar och inbetalningar tas med. Glöm exempelvis inte betalningar till företagets skattekonto. Ett sätt att söka säkerställa att ingenting glöms bort är att gå igenom företagets bankkontoutdrag bakåt i tiden för att se vilka utbetalningar som gjorts tidigare.
 • Säkerställ att utbetalningar och inbetalningar placeras i den månad de beräknas ske. Var noga med att inte lägga inbetalningar för tidigt, och utbetalningar för sent.

Gratis mall för likviditetsbudget i Excel, Word och PDF

Mallen laddas ned via länkarna under bilden nedan. Vi rekommenderar mycket starkt att använda Excel-versionen.

Gratis mall likviditetsbudget Excel

Länk till likviditetsbudgetmall i Excel

Länk till likviditetsbudgetmall i Word

Länk till likviditetsbudgetmall i PDF

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).