⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Inkomstslag: näringsverksamhet, kapital & tjänst

Starta Eget Info Logotyp-bild

I svensk skatterätt delas inkomster upp i tre huvudsakliga kategorier: inkomst av näringsverksamhet, inkomst av kapital, och inkomst av tjänst. Den här artikeln ger en grundläggande introduktion till ämnet.

Artikelns innehåll:

  • Näringsverksamhet och inkomstslaget näringsverksamhet
  • Inkomst av kapital
  • Inkomst av tjänst

Näringsverksamhet och inkomstslaget näringsverksamhet

Definition. Med näringsverksamhet avses som skattemässigt begrepp att någon bedriver en verksamhet som är

  • varaktig
  • självständig, och
  • som görs i vinstsyfte.

Vad betyder detta i praktiken?

Samtliga ovan tre villkor måste vara uppfyllda för att en verksamhet ska klassas som näringsverksamhet. Verksamhet som drivs i aktiebolag eller handelsbolag är nästan alltid att betrakta som näringsverksamhet.

De tre kriterierna

När det gäller kriteriet varaktighet är det centrala att det ska vara yrkesmässig verksamhet som utförs på ett varaktigt och regelbundet sätt. Enstaka uppdrag räknas generellt inte som näringsverksamhet.

För att kriteriet självständighet ska vara uppfyllt gör Skatteverket en bedömning gällande exempelvis vad uppdragsgivare och uppdragstagare har avtalat om, och hur beroende de är av varandra.

Det sista kriteriet som är vinstsyfte innebär helt enkelt att verksamheten syftar till att gå med vinst. Notera att detta inte betyder att verksamheten nödvändigtvis måste gå med vinst.

Beskattningen i inkomstslaget näringsverksamhet beror på bolagsform

Hur beskattningen sker i inkomstslaget näringsverksamhet är olika beroende på vilken typ av företag det handlar om. Läs mer om detta i våra artiklar om aktiebolag, handelsbolag och enskild firma.

Läs också mer på Skatteverkets hemsida (om inkomst av näringsverksamhet).

Inkomst av kapital

Definition. Inkomst av kapital motsvarar främst avkastning ifrån tillgångar, och vinster/förluster på grund av försäljning av tillgångar.

Inkomster och utgifter i inkomstslaget kapital kan vara tillfälliga eller varaktiga.

De flesta sorters juridiska personer kan inte bli beskattade i inkomstslaget kapital, utan det gäller enbart för fysiska personer och dödsbon. För juridiska personer är det istället beskattning i inkomstslaget näringsverksamhet som gäller.

Exempel

Exempel på inkomster och utgifter som hör till inkomst av kapital är:

  • aktieutdelning
  • vinst/förlust vid försäljning av tillgångar
  • utgifter/inkomster för räntor.

Skattesatser

Beskattningen i inkomstslaget kapital görs med 30 % statlig skatt. För de flesta ägare av mindre och medelstora aktiebolag gäller dock komplicerade undantagsregler. Läs mer om dessa i vår artikel om regler för beskattning av ägare till fåmansbolag.

Inkomst av tjänst

Definition. Inkomst av tjänst är ett inkomstslag dit inkomster och utgifter som inte faller under inkomstslagen kapital och näringsverksamhet hör.

Typexemplet på inkomst av tjänst är lön man tjänar som anställd.

Inkomst av tjänst kan vara både av tillfällig och varaktig natur.

Avdrag i inkomstslaget tjänst

I det flesta fall kan man inte göra avdrag inom inkomstslaget tjänst. Anledningen är att arbetsgivare i normalfallet är ansvariga för anställdas kostnader.

Beskattning i inkomstslaget tjänst

När det gäller beskattningen i inkomstslaget tjänst sker det genom främst kommunal och statlig inkomstskatt. Den sistnämnda gäller bara om man tjänar över en viss brytpunkt. Den kommunala skatten varierar beroende på i vilken kommun man bor i.

Vid inkomst av tjänst gäller en progressiv beskattning. Det betyder att en högre inkomst, medför högre procentuell skattesats.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).