⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Skatt på årets resultat

Starta Eget Info Logotyp-bild

Skatt på årets resultat är en årlig skatt som ska betalas av juridiska personer som är egna skattesubjekt när det gäller inkomstskatt. Dessa är främst:

  • aktiebolag
  • ekonomiska föreningar
  • ideella föreningar
  • stiftelser

För övriga företagsformer?

Företagsformerna enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag är inte egna skattesubjekt gällande inkomstskatt. För dem sker istället beskattning av inkomst hos ägarna av företaget.

Skattesatsen för aktiebolag (bolagsskatten)

Den nuvarande (år 2024) skattesatsen gällande bolagsskatt för aktiebolag är 20,6 %.

Hur beräknas skatt på årets resultat?

Skatt på årets resultat beräknas enligt formeln:

Skatt på årets resultat =
skattesatsen för bolagsskatt * skattemässigt resultat före skatt.

Beräkningen av det skattemässiga resultatet sker på följande sätt.

+ resultat före bokslutsdispositioner
- bokslutsdispositioner (koncernbidrag, periodiseringsfonder, ersättningsfonder m.m.)
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
- outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat före skatt.

Beräkning av skatt på årets resultat sker i praktiken i aktiebolagets inkomstdeklaration.

Bokslutsdispositioner används för att jämna ut det skattemässiga resultatet mellan olika år. Läs mer i vår artikel om obeskattade reserver.

Vår mall för resultaträkning ger ett exempel på hur skatt på årets resultat beräknas i praktiken.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).