Skatt på årets resultat

Skatt på årets resultat är en årlig kostnad som ska betalas av juridisk personer som är egna skattesubjekt när det gäller inkomstskatt. Dessa är främst aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar och stiftelser.

De övriga bolagsformerna som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag hör inte till gruppen egna skattesubjekt, utan sker beskattningen hos ägarna. Skattesatsen för aktiebolag (bolagsskatten) är cirka 20,6 % (vilket gäller från 2021, innan dess var den 22 %, och innan dess gällde 26,3 %och innan dess 28 %) av det skattemässiga resultatet före skatt, bolagsskatten har med andra ord stadigt sjunkigt de senaste åren (vilket är en trend som känns igen i många andra länder). Denna ska betalas sedan bokslutsdispositionerna bokförts (läs mer om dessa och om obeskattade reserver här). De som inte hör till gruppen egna skattesubjekt betalar skatt på ett annat sätt, nämligen genom att beskattning tas upp hos delägarna. Beräkning av det skattemässiga resultatet sker på följande sätt (se även mall resultaträkning för en tydligare uppställning):


+ resultat före bokslutsdispositioner
- bokslutsdispostioner (koncernbidrag, periodiseringsfonder, ersättningsfonder m.m.)
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
- outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat före skatt

Det är tillåtet att göra så kallade bokslutsdispositioner för att på så vis avsätta pengar vid goda år för att jämna ut det skattemässiga resultatet mellan olika år. Alla företag vill ju naturligtvis betala så lite skatt som möjligt och genom att utnyttja denna möjlighet kan skatten bli lägre vissa år än andra år, dock ska alla skatteskulder betalas någon gång.