⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Skatt på årets resultat

Starta Eget Info Logotyp-bild
Skatt på årets resultat är en årlig kostnad som ska betalas av juridiska personer som är egna skattesubjekt när det gäller inkomstskatt. Dessa är främst:

  • aktiebolag
  • ekonomiska föreningar
  • ideella föreningar
  • stiftelser

Och för övriga företagsformer?

De övriga bolagsformerna som enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag hör inte till gruppen egna skattesubjekt, utan beskattningen sker hos ägarna.

Skattesatsen för aktiebolag (bolagsskatten)

Skattesatsen för aktiebolag (bolagsskatten) är cirka 20,6 % (vilket gäller från 2021, innan dess var den 22 %, och innan dess gällde 26,3 % och innan dess 28 %) av det skattemässiga resultatet före skatt.

Bolagsskatten har med andra ord stadigt sjunkit de senaste åren (vilket är en trend som känns igen i många andra länder).

Hur beräknas bolagsskatten

Bolagsskatt ska betalas sedan bokslutsdispositionerna bokförts; läs mer om dessa och om obeskattade reserver här.

Beräkning av det skattemässiga resultatet sker på följande sätt; se även vår mall för resultaträkning för en tydligare uppställning:

+ resultat före bokslutsdispositioner
- bokslutsdispositioner (koncernbidrag, periodiseringsfonder, ersättningsfonder m.m.)
+ schablonränta på periodiseringsfonder
+ ej skattemässigt avdragsgilla kostnader
- ej skattepliktiga intäkter
- outnyttjat underskott från tidigare år
= skattemässigt resultat före skatt

Det är tillåtet att göra så kallade bokslutsdispositioner för att på så vis avsätta pengar vid goda år för att jämna ut det skattemässiga resultatet mellan olika år.