Obeskattade reserver

Obeskattade reserver utgörs av obeskattade vinster vars avsikt är att när tillfälle ges jämna ut skattebelastningen för företag. Det är tillåtet för företag att göra så kallade bokslutsdispositioner där man alltså avsätter en del av vinsten för att skjuta upp bolagsskatten. Bokslutsdispositionerna påverkar det resultat som beskattas för den aktuella perioden.

Obeskattade reserver ses som både eget kapital och en latent skatteskuld. Det förstnämnda på grund av att det är fråga om vinster som uppkommit och det sistnämnda för att skatt för dessa vinster ska betalas i framtiden. I balansräkningen finns obeskattade reserver av den anledningen mitt emellan skulder och eget kapital, se mall balansräkning. Det är fördelaktigt att avsätta pengar i olika reserver under år där företaget gör stora vinster och under sämre år återföra dessa reserver till beskattning, detta för att få en större enhetlighet mellan olika år. Det är alltså en frivillig möjlighet för företag som känner för att jämna ut skattebelastningen från år till år. Om en ökning av en obeskattad reserv sker redovisas det som en kostnad i företagets resultaträkning medan det visas som en intäkt i de fall när företaget minskar en obeskattad reserv. De mest framstående exemplen på obeskattade reserver är avskrivningar över plan och periodiseringsfonder. För nystartade företag tar det i regel några år innan möjligheten till att avsätta en vinst på detta sätt blir aktuellt vilket har att göra med att det är svårt att bli ett vinstdrivande företag på en gång.