Verkställande direktör/VD

Ett aktiebolags verkställande direktör, förkortat VD, har som ansvar att ansvara för och driva den löpande verksamheten i aktiebolaget. I publika aktiebolag måste en verkställande direktör finnas. I privata aktiebolag måste VD inte finnas men det kan finnas.

Det är styrelsens ansvar att utse en verkställande direktör om sådan ska finnas. Ofta är den verkställande direktören medlem i styrelsen.

Följande är en beskrivning av ett vanligt sätt på vilket den verkställande direktören och styrelsen samarbetar:

• Förutom att sköta aktiebolagets löpande verksamhet ska den verkställande direktören ge styrelsen löpande information och rapporter om företagets förehavanden
• Verkställande direktören ska även sammanställa frågor med underlag som relaterar till företaget verksamhet i stora drag och företagets strategi
• Dessa frågor ska styrelsen sedan ta ställning till på styrelsemöten
• Det är sedan den verkställande direktörens uppgift att verkställa styrelsen beslut