⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Fåmansbolag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Fåmansaktiebolag (även kallat fåmansbolag) är ett aktiebolag som även är ett fåmansföretag. Ett aktiebolag är med andra ord ett fåmansaktiebolag om det också är ett fåmansföretag.

Artikelns innehåll:

 1. Precis definition av begreppet fåmansaktiebolag: Huvudregeln vs Specialregeln. Inkl. tydliga exempel.
 2. Vad menas med kvalificerade andelar?
 3. Deklarera som ägare i fåmansbolag (blankett K10).
 4. Relationen till utdelning & skatt: dvs: 3:12- och 5:25-reglerna.
 5. Vanliga frågor.

Vad är ett fåmansaktiebolag? Definition

Ett aktiebolag blir ett fåmansaktiebolag antingen via specialregeln eller via huvudregeln.

Huvudregeln

Om följande stämmer överens på ett aktiebolag så är detta aktiebolag ett fåmansaktiebolag per definition enligt huvudregeln: Fyra eller färre olika ”närstående grupper” av aktieägare äger aktier som ger 50 % eller mer av rösterna. Med en närstående grupp menas en delägares:

 • make/maka (detta begrepp inkluderar i denna text även: registrerat partnerskap, sambor, tidigvarande gifta och de som har gemensamma barn)
 • syskon och syskons make/maka/barn/barnbarn
 • barn och barns make/maka
 • barnbarn och barnbarns make/maka
 • föräldrar
 • farföräldrar och morföräldrar.

Exempel (fåmansaktiebolag genom huvudregeln): Följande beskriver ett fåmansaktiebolag som kvalificerar sig till sådant genom huvudregeln. Kurts biltvätt AB har följande ägarstruktur:

 • Lars och hans 4 barn äger 2 % vardera, dvs. 10 % sammanlagt
 • Erik och hans 9 barnbarn äger 1 % vardera, dvs. 10 % sammanlagt
 • Stefan och fru äger 7,5 % vardera, dvs. 15 % sammanlagt
 • Tobias och hans föräldrar äger 5 % vardera, dvs. 15 % sammanlagt

Sammanlagt äger dessa fyra ”närstående grupper” 50 % av aktierna i Kurts biltvätt AB och således är Kurts biltvätt AB ett fåmansaktiebolag enligt huvudregeln.

Specialregeln

Om följande stämmer överens på ett aktiebolag så är detta aktiebolag ett fåmansaktiebolag per definition enligt specialregeln: I aktiebolaget drivs fler än en verksamhet samtidigt som en person har de facto rätt att bestämma över en av dessa verksamheter och förfogar över verksamhetens resultat.

Läs mer om fåmansföretag på Skatteverket.se.

Hur många delägare kan ett fåmansbolag ha?

Det finns ingen gräns för hur många delägare ett fåmansbolag kan ha; det vill säga, ett aktiebolag kan uppfylla villkoren för att räknas som fåmansbolag oavsett antal delägare.

Vad menas med kvalificerade andelar?

En aktieägare i ett fåmansaktiebolag kan inneha antingen kvalificerade andelar (aktier), eller okvalificerade andelar. För att 3:12-reglerna för beskattning av utdelning i fåmansaktiebolag (läs mer om dessa regler under rubriken nedan) ska bli aktuella krävs att andelarna är kvalificerade.

Grundregeln är att en andel anses kvalificerad om ägaren av andelen (eller närstående till ägaren) har varit verksam i bolaget, på ett sätt som har haft stor betydelse för företagets resultat. De finns dock en viktig tidsaspekt här. Huvudregeln är att om en andel anses uppfylla kravet för ägarens verksamhet i bolaget år X, då gäller att andelen anses vara kvalificerad till och med år X+5.

Utomståenderegeln

Om en eller flera ägare i ett fåmansaktiebolag innehar 30 % eller mer i bolaget och alla dessa andelar är okvalificerade (samt dessa har rätt till utdelning), så gäller vanligtvis att inga andelar i bolaget anses vara kvalificerade. Detta kallas utomståenderegeln.

Läs mer kvalificerade andelar på Skatteverket.se.

Deklarera som ägare i fåmansbolag (blankett K10)

Den som innehar kvalificerade andelar i ett fåmansaktiebolag ska deklarera detta varje år i den privata deklarationen, oavsett om utdelning erhållits eller inte. Detta görs med hjälp av blankett K10. Det gäller alltså att blankett K10 måste lämnas in varje år för de allra flesta ägare av mindre aktiebolag.

Relation till utdelning & skatt: 3:12- och 5:25-reglerna

Om ett aktiebolag är ett fåmansaktiebolag eller inte får effekter på exempelvis beskattning av utdelning till ägarna i aktiebolaget. Detta gäller dels 3:12-regler men även 5:25-reglerna, vilka du läser mer om i vår artikel om vilande aktiebolag.

Vanliga frågor

Måste alla delägare ta ut samma utdelning?

Nej alla delägare i ett fåmansbolag måste inte ta ut samma utdelning. Enligt den så kallade likhetsprincipen så ska dock alla aktieägare som innehar samma sorts aktier behandlas på samma sätt. Med anledning av detta är det viktigt att alla aktieägare är överens i de fall olika utdelning ska utbetalas till olika delägare. Det är dock viktig att betona att det finns en viss risk att skatteverket bedömer att om en delägare få mer utdelning (per aktie) än andra delägare så ska en del av denna utdelning beskattas som lön.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).