⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Aktiekapital

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikeln ger en kort och koncis förklaring av vad aktiekapital är och sätter detta i relation till andra relaterade begrepp. Efter att ha läst texten kommer du att ha en grundläggande förståelse av vad ett företags aktiekapital är.

Innehåll:

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken "Cookies och disclaimer" (längst ned).

Vad är aktiekapital?

Aktiekapital är en redovisningspost som återfinns på passivsidan av företagets balansräkning, det är med andra ord en finansieringspost.

Aktiekapitalet motsvaras av det värde som ägarna skjutit till i bolaget (exempelvis då aktiebolaget startades), detta tillskjutande kan ske antingen med pengar eller med tillgångar, denna tillgång kallas då apportegendom.

Aktiekapital vs eget kapital

Notera att aktiekapitalet inte ändras vid exempelvis utdelning av vinst, en utdelning påverkar istället redovisningsposten fritt eget kapital, eller då bolaget gör en vinst eller förlust.

Det är således normalt för ett aktiebolag att aktiekapitalet på lång sikt fortsätter att vara detsamma som det var vid startandet av aktiebolaget. Som lägst ska aktiekapitalet i ett privat aktiebolag vara 25 000 svenska kronor.

Förbrukat aktiekapital/eget kapital

Om ett aktiebolags aktiekapital misstänks vara förbrukat till hälften (dvs. om det egna kapitalet är mindre än hälften av det aktiekapitalet) ska en kontrollbalansräkning upprättas.

Extra bolagstämma och kontrollbalansräkning

Är situationen så att halva aktiekapitalet förbrukats ska det tillkallas en extra bolagstämma där två alternativ föreligger:

  1. antingen gör man allt som krävs för att återställa aktiekapitalet, t.ex. gör en nyemission (eller överväger något annat alternativ)
  2. eller också får aktiebolag får träda i likvidation.

Ett aktiebolag har typiskt sätt 1-2 månader på sig att upprätta en kontrollbalansräkning från det att misstanke om förbrukning av hälften av aktiekapitalet uppkommit; läs mer i vår artikel om kontrollbalansräkning och även på bolagsverket.se (om kontrollbalansräkning).

Syftet med kontrollbalansräkningen är att företagets fordringsägare ska ges skydd mot att inte få de pengar bolaget är skyldigt. Aktiekapitalet fungerar ju som något av en buffert.

Styrelsens ansvar vid förbrukat aktiekapital

Du läser mer om styrelsens ansvar i det fall att aktiekapitalet är förbrukat och en kontrollbalansräkning behövs i vår artikel om kontrollbalansräkning; ytterligare info om styrelsens ansvar finns i vår artikeln om aktiebolagets styrelse.

Den här artikeln ger en allmän beskrivning av hur ett aktiebolag ska agera när aktiekapitalet är förbrukat. Är det så att du misstänker att aktiekapitalet i ditt aktiebolag är förbrukat? I så fall rekommenderas starkt att revisor kontaktas, då det är viktigt att ärenden av den här typen sköts helt enligt reglerna.

Minskning av aktiekapital

Minskning av aktiekapital innebär att aktiekapitalet minskas, exempelvis till följd av att bolagets aktieägare vill ha tillbaka en del av det satsade kapitalet.

Vid en minskning av aktiekapitalet så överförs kapital till fritt eget kapital, eller så delas kapital ut till aktieägarna.

Det är aktiebolagets ägare som (via bolagsstämman) beslutar om minskning av aktiekapitalet. Typiskt sett behövs tillstånd ifrån bolagsverket för att minska aktiekapitalet. För närmare information om hur det går till i praktiken hänvisas till Bolagsverket.se (Minska aktiekapitalet).

Varför minska aktiekapital?

Anledningarna till att ett aktiebolag kan vilja nedsätta sitt aktiekapital kan vara exempelvis:

  1. att pengar ska betalas ut till nuvarande ägare
  2. men det kan också vara för att pengar behövs i verksamheten (man omvandlar essentiellt i detta fall bundet eget kapital till fritt eget kapital
  3. eller för att täcka upp för en förlust
  4. eller för att lösa in aktier; vilket då måste vara i linje med företagets bolagsordning.
  5. Det kan också vara så att bolaget vill minska sitt kapital till följd av att kravet gällande hur stort ett aktiebolags aktiekapital ska vara har sänkts de senaste åren.

Vanliga frågor

Kan man öka aktiekapitalet?

Ja, aktiekapitalet går att öka, och det görs genom nyemission och fondemission (läs mer i artiklarna som nås via länkarna).

Varför finns aktiekapital?

I aktiebolag gäller att ägarna och styrelsen har begränsat personligt ansvar för bolagets skulder. Som ett slags skydd för fordringsägarna finns regler om att aktiekapitalet inte får vara för lågt (se text om förbrukat aktiekapital ovan).

Är aktiekapitalet en tillgång eller en skuld?

Aktiekapitalet återfinns på skuld-sidan på balansräkningen, och motsvarar eget kapital.

Är det fritt eller bundet eget kapital?

Aktiekapitalet får inte sänkas i samband med en vanlig utdelning, och är därmed bundet eget kapital.