Styrelsemöte aktiebolag

Vad händer egentligen på ett styrelsemöte? När aktiebolagets styrelse träffas och beslutar om företagets förehavanden kallas detta styrelsemöte. Vid styrelsemötet diskuteras och beslutar styrelsen om bolagets framtida strategi och om större beslut som på verkar bolaget.

Se även mötesprotokoll och mall för mötesprotokoll för en beskrivning av hur ett styrelsemöte går till vad avser formalia.

Till styrelsemötet har de/den som sköter löpande den löpande förvaltningen (ofta VD:n) tagit fram underlag och frågor som styrelsen ska diskutera. Detta material har ofta i god tid i förväg givits till styrelsemedlemmarna så att dessa, inför styrelsemötet, har haft tid att förbereda sig och skapa en åsikt gällande frågorna. Läs mer om styrelsens arbete.