⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Koncern

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den här artikeln ger en kort beskrivning av begreppet koncern. Vidare behandlas kort relationen mellan begreppet koncern och redovisning. Tydliga exempel ges. De flesta vanliga frågor om koncerner besvaras.

Vad är en koncern?

En koncern är en grupp företag, minst två, mellan vilka det föreligger ägande. Huvudregeln är att ett av företagen ska ha ett bestämmande inflytande över de andra företagen för att det ska röra sig om en koncern.

Oftast innebär detta helt enkelt att ett av företagen äger det andra, till minst 50 %. Vanligtvis är företagen aktiebolag. I en koncern finns moderföretag och dotterföretag, vilka i fallet när dessa är bolag kallas moderbolag och dotterbolag.

Det finns även andra situationer då en koncern kan uppstå än att ett bolag äger mer än hälften av ett annat bolag. Detta gäller exempelvis om det finns avtal som stipulerar att ett bolag har bestämmanderätt över ett annat bolag.

För större koncerner gäller att en särskild typ av redovisning måste upprättas. Läs mer om vad som räknas som större koncern och om koncernredovisning.

Läs mer om:

Måste moderbolaget i en koncern vara ett svenskt aktiebolag?

Ja, för att det ska räknas som en svensk koncern i lagens mening ska moderbolaget vara ett svenskt aktiebolag.

Enkelt illustrativt exempel på koncern

Om Bolag A äger mer än hälften av Bolag B, antingen via direkt ägande eller indirekt ägande, då är Bolag A Moderbolag till Bolag B och likaledes är Bolag B dotterbolag till Bolag A, och de båda bolagen utgör en koncern.

Äkta vs oäkta koncern

En äkta koncern är när en grupp företag utgör en koncern i lagens mening. En oäkta koncern är en grupp företag som har en ägarstruktur som i viss mening liknar en äkta koncern, men som inte är en äkta koncern. Den här artikeln gäller främst äkta koncerner.

Exempel på oäkta koncern: Privatpersonen NN äger 90 % av Aktiebolag 1 och 82 % av Aktiebolag 2. Privatpersonen NN har alltså ett mycket betydande inflytande över båda bolagen. Detta motsvarar dock ingen koncern, eftersom inget moderbolag finns.

Varför har man en koncern? Fördelar & Nackdelar

Fördelar:

  • Sprida risker mellan flera olika bolag.
  • Möjlighet att de olika bolagen i koncernen kan gå i konkurs oberoende av varandra (under vissa förutsättningar).
  • Möjligheter till skatteplanering finns för koncerner i vissa fall.
  • Möjligheter till mindre administration jämfört med att driva flera företag helt separat.

Nackdelar:

  • En komplicerad koncernstruktur kan göra det svårare att få externa investerare och företagslån, jämfört med om hela rörelsen drivs i ett bolag.
  • Mer administration jämfört med att driva hela rörelsen i endast ett bolag.
  • Ökade kostnader för redovisning, bland annat på grund av krav på koncernredovisning.

Vanliga frågor

Vad är en underkoncern?

Om ett företag har ett betydande ägande i ett annat företag så att dessa utgör en koncern, samtidigt som det ägda företaget är moderbolag i en koncern så är den senare underkoncern i förhållande till det först nämnda bolaget. Begreppet underkoncern förklaras dock bäst med ett exempel.

Exempel: Antag att Aktiebolag 1 äger 90 % i Aktiebolag 2. Antag att Aktiebolag 2 äger 80 % i Aktiebolag 3. Alla bolagen utgör då en koncern (med Aktiebolag 1 som moderbolag). Samtidigt utgör Aktiebolag 2 och Aktiebolag 3 en koncern (med Aktiebolag 2 som moderbolag), och denna koncern är då alltså en underkoncern.

Kan handelsbolag, kommanditbolag & enskild firma ingå i koncerner?

Handelsbolag och kommanditbolag kan ingå som dotterbolag i svenska koncerner.

En enskild firma kan inte ingå i en koncern eftersom en enskild firma motsvarar en fysisk person. En fysisk person som driver en enskild firma kan dock äga aktier i ett moderbolag till en koncern.

Kan man ha utländska bolag i koncernen?

Ja, utländska bolag kan ingå i svenska koncerner.

Hur beskattas koncerner?

Huvudregeln är att beskattning sker hos de olika bolagen, men beskattningen tar ändå hänsyn till om det gäller en koncern, genom regler för koncernbidrag och koncernavdrag. Skatt för koncerner är ett omfattande område och vi hänvisar till Skatteverket.se (Om koncerner och skatt).

Hur bildar man en koncern?

Man startar helt enkelt bolag med ägarförhållanden som uppfyller kraven för att räknas som koncern.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).