⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Koncern

Starta Eget Info Logotyp-bild
Den här artikeln ger en kort beskrivning av begreppet koncern, vilket även illustreras med hjälp av ett exempel. Vidare behandlas kort relationen mellan begreppet koncern och redovisning.

Vad är en koncern?

En koncern är en grupp företag, minst två, mellan vilka det föreligger ägande. Oftast innebär detta helt enkelt att ett av företagen äger det andra. Vanligtvis är företagen aktiebolag. I en koncern finns moderföretag och dotterföretag, vilket i fallet när dessa är bolag kallas: moderbolag och dotterbolag. Läs mer om koncernens dotterbolag och dotterföretag, moderbolag och moderföretag. Se även de relaterade begreppen intressebolag & intresseföretag.

Det finns även andra situationer då en koncern kan uppstå än att ett bolag äger mer än häften av ett annat bolag. Detta gäller exempelvis om det finns avtal som stipulerar att ett bolag har bestämmanderätt över ett annat bolag.

För större koncerner gäller att en särskild typ av redovisning måste upprättas, detta kallas koncernredovisning. Läs mer om vad som räknas som större koncern och om koncernredovisning.

Enkelt illustrativt exempel på koncern

Om Bolag A äger mer än hälften av Bolag B, antingen via direkt ägande eller indirekt ägande, då är Bolag A Moderbolag till Bolag B och likaledes är Bolag B dotterbolag till Bolag A.