Koncern

En koncern är en grupp företag, minst två, mellan vilka det föreligger ägande. Oftast innebär detta helt enkelt att ett av företagen äger det andra. Vanligtvis är företagen aktiebolag. I en koncern finns moderföretag och dotterföretag, vilket i fallet när dessa är bolag kallas: moderbolag och dotterbolag. Läs mer om koncernens Dotterbolag & Dotterföretag, Moderbolag & Moderföretag och Intressebolag & Intresseföretag. Här är ett exempel på detta:

Om Bolag A äger mer än hälften av Bolag B, antingen direkt ägande eller indirekt ägande, då är Bolag A Moderbolag till Bolag B och likaledes är Bolag B dotterbolag till Bolag A.

Det finns även andra situationer då en koncern kan uppstå än att ett bolag äger mer än häften av ett annat bolag. Detta gäller exempelvis om det finns avtal som stipulerar att ett bolag har bestämmanderätt över ett annat bolag. För större koncerner gäller att en särskild typ av redovisning måste upprättas, detta kallas koncernredovisning.