Stadgar

Stadgar är benämningen för olika regler i en förening som anses grundläggande. Om det är en ideell förening så är det frivilligt att bestämma vad stadgarna ska innehålla. I dessa fall finns alltså ingen lag som styr.

Stadgarna måste dock ha godkänts av föreningen för att den ska anses vara bildad. Om det däremot rör sig om en ekonomisk förening så är följande punkter obligatoriska:

• Föreningens namn
• Ändamål och verksamhet
• Styrelsens säte
• Medlemmarnas insats
• Styrelse (antal ledamöter, mandatperiod)
• Revisorer (Val, antal, mandatperiod)
• Kallelser och andra meddelanden
• Ärenden på ordinarie föreningsstämma
• Räkenskapsår
• Vinstfördelning
• Upplösning

Stadgarnas betydelse är oftast att de underlättar det dagliga arbetet i föreningen och syftet med föreningen. Således är det bra om föreningens ändamål noggrant preciseras.