Starta bolag

Är du intresserad av att starta företag? Har du en bra affärsidé men inte helt koll på detaljerna i hur man startar och driver bolag? Innan den som ska starta eget företag kommer igång med verksamheten för att förverkliga sin affärsidé måste han eller hon välja vilken juridisk beteckning företaget ska ha. I klartext betyder det att man måste bestämma om verksamheten ska drivas genom till exempel aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Vilken juridisk beteckning som används som ”skal” för företaget styr sedan andra juridiska och administrativa aspekter som vilken bokföring som krävs, hur företaget ingår avtal med andra företag och privatpersoner och inte minst vilket personligt ansvar företagets ägare har för företagets skulder.

Läs mer om att Starta aktiebolag, att Starta handelsbolag och att Starta enskild firma.

Mycket grovt kan man dela upp de olika juridiska beteckningarna mellan å ena sidan enskild firma och å andra sidan bolag och föreningar. Att driva sitt nystartade företag genom en enskild firma innebär inte mer än att man själv driver verksamheten som privatperson och sedan döper den, det vill säga ger det en enskild firma (m.a.o. namn). Bolag generellt utgör sammanslutningar av flera personer (aktiebolag kan dock ha en ägare), som vill starta gemensamt företag, som (förutom när det gäller enkla bolag) opererar som en egen juridisk person. Med juridisk person menas en ”låtsasperson” som både kan äga tillgångar och dra på sig skulder och andra förpliktelser.

Föreningar är snarlika bolag då även dessa utgör juridiska personer som kan äga tillgångar och dra på sig skulder. Skillnaden är att de som starar en förening är medlemmar istället för ägare till föreningen samt att det gäller större begränsningar för vilken typ av verksamhet föreningar får bedriva samt hur föreningars vinstmedel delas ut till medlemmarna. Detta medför givetvis en hel del skillnader mot bolagsformen när det gäller möjligheten att effektivt starta och driva det egna företaget. Företag drivs allra oftast hellre i bolagsform (främst aktiebolag och handelsbolag) än i föreningsform.