Bokföring

Den som ska starta eget företag måste ständigt hålla bra ordning på sin bokföring. Bokföringen ska ligga till grund för företagets redovisning som i sin tur påverkar omvärldens bild av företaget och ligger till grund för hur mycket skatt företaget ska betala till staten.

Grunderna i bokföring

Samtliga affärshändelser i företaget ska bokföras i registerordning (grundboken), och i systematiserad ordning (huvudboken), läs mer om Grundbok och huvudbok. En affärshändelse är en ekonomisk transaktion som påverkar ett företags ekonomiska ställning eller resultat och som går att registrera. Även rent interna transaktioner utgör affärshändelser. Ett exempel på detta är när företag flyttar pengar från sin checkräkningskredit till sin kassa. Affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske. Kontanta in- och utbetalningar ska redovisas senast nästföljande arbetsdag.

För mindre enskilda näringsidkare går det bra att använda sig av kontantprincipen. Detta innebär att samtliga företagets utgifter redovisas som kostnader i samma ögonblick som de uppkommer. För övriga företag gäller att företagets kostnader ska periodiseras. Periodisering innebär att en utgift inte redovisas som en kostnad förrän den faktiskt drabbar företaget. Den som till exempel köper varor till sitt varulager ska redovisa utgiften för detta som en kontant utbetalning. Kostnaden ska dock vanligen inte redovisas förrän den aktuella varan säljs, istället tas varorna upp som en tillgång.

Många gånger gör den som startar eget företag en eller flera större investeringar i tillgångar som ska användas över längre tid. I dessa fall ska inte hela investeringen tas upp som en kostnad direkt – tillgången finns ju kvar i flera år. För att bokföra kostnaden korrekt gör man vid varje redovisningsperiods slut istället avskrivningar på ett visst antal procent (läs mer om avskrivningar, samt om nedskrivningar). Även avskrivningar utgör affärshändelser som ska bokföras.

Det är lämpligt att använda bokföringsprogram för att förenkla arbetet med bokföringen och redovisningen. Bokföringsprogram kan även vara konstruerade så att de hjälper till med övrig ekonomisk administration som att till exempel skriva fakturor, hålla reda på löner, leverantörsskulder och kundfordringar. På marknaden finns idag ett stort antal aktörer med en uppsjö olika program med kraftig priskonkurrens. Mer info om bokföringsprogram hittar du här.