Balansomslutning

Balansomslutning är summan av den vänstra sidan i ett företags balansräkning, dvs. tillgångssidan, se mall balansräkning .

för ett exempel på hur det kan se ut. Här framgår tillgångarnas bokförda värde vilka ska balanseras med företagets skulder och eget kapital, alltså ska summan av dessa vara lika stora.
Man brukar kalla dessa båda sidor i balansräkningen för aktivsidan (tillgångar) respektive passivsidan (eget kapital och skulder). Om man vill få fram ett värde på det aktuella företaget så ger inte balansomslutningen särskilt mycket hjälp då det endast säger vad företagets tillgångar uppgår till. För att värdera företaget finns andra metoder som är lämpliga.