⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Aktieslag

Starta Eget Info Logotyp-bild

Artikeln ger en introduktion till olika aktieslag. Den tar ett par minuter att läsa.

Vad är en aktie?

Ett aktiebolag ägs av delägare. Dessa delägare äger delar i aktiebolaget, dessa delar kallas delägarrätter eller aktier. Varje aktie ger en lika stor del ägarandel i aktiebolaget.

Det vanligast förekommande är att ett aktiebolag endast består av en typ av aktier, dessa benämns då kort och gott aktiebolagets aktier; det är mest intressant att ge aktierna andra namn (se nedan) då det finns flera typer av aktier i ett aktiebolag.

Aktieslag motsvarar aktier med olika egenskaper

Det kan i ett aktiebolag finnas olika typer av aktier med olika egenskaper vad gäller exempelvis aktieutdelning och röster vid bolagstämman. Dessa skillnader ska beskrivas i bolagsordningen. De vanligast förekommande olika typer av aktier är:

  • A-aktier; vilka typiskt sett har fler röster än övriga aktier, och B-aktier; vilka typiskt sett har färre röster A-aktierna. Läs mer om A-aktier och B-aktier längre ned i texten.
  • Preferensaktier; vilka ger någon typ av extra rättighet till dess ägare, ofta gäller detta att preferensaktierna har rätt till en viss slags utdelning som övriga aktier (stamaktier) inte har. Läs mer om preferensaktier längre ned i texten.
  • Stamaktier (detta är det kvarvarande aktieslaget, och motsvarar de "vanliga" aktierna).

Preferensaktier och stamaktier

Artikeln beskriver begreppen preferensaktier och stamaktier, och beskriver skillnaden. Exempel ges för att förtydliga.

Preferensaktier och stamaktier är olika aktieslag

Preferensaktier och stamaktier är aktieslag som förekommer i Sverige. Preferensaktier kan fungera på många olika sätt men ofta ger de utdelning på ett annat sätt än stamaktierna (stamaktierna kan sägas vara de vanliga aktierna i aktiebolaget).

Preferensaktier kan dessutom ge färre röster vid bolagsstämman (i likhet med B-aktier).

Det vanliga är dock att aktiebolag endast består av ett aktieslag.

Hur preferensaktierna fungerar bestäms av bolagsordningen

Exakt hur preferensaktierna fungerar i ett visst aktiebolag stipuleras i bolagsordningen (se mall bolagsordning).

Exempel: skillnad mellan preferensaktier & stamaktier

Detta kan fungera på exempelvis följande sätt (förenklat exempel): Bolag A ger år 2015 ut preferensaktier som ger rätt till 10 kronor i utdelning varje år fram till och med år 2025, då preferensaktierna automatiskt omvandlas till stamaktier.

Notera dock att detta endast är ett exempel och preferensaktier kan fungera på ett många olika sätt (se rubriker ovan).

A-aktier och B-aktier

A-aktier och B-aktier är två olika aktieslag förekommande i svenska aktiebolag. Det som skiljer A-aktier och B-aktierna åt i ett bolag är hur många röster de ger ägaren vid bolagsstämman.

A-aktier ger fler röster

Vanligt är att en A-aktie ger tio gånger fler röster än en B-aktie, exakt hur detta fungerar ska finnas i bolagsordningen.

Syftet med A-aktier och B-aktier

Vitsen med att ge ut A-aktier och B-aktier är då det finns en ägare som vill behålla kontrollen om aktiebolaget (denne ska då alltså företrädesvis äga A-aktier) medan denne samtidigt vill släppa in andra ägare som inte har något mot att inte ha så mycket att säga till om vad gäller bolagets verksamhet (denne ska då alltså företrädesvis äga B-aktier).