⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Bolagsstämmoprotokoll

Starta Eget Info Logotyp-bild

Den som väljer att driva eget företag genom aktiebolag måste minst en gång per år hålla en bolagstämma.

Ordföranden vid bolagsstämmanden har även ansvar för att protokoll förs vid stämman. Detta protokoll utgör bolagsstämmoprotokollet.

 • Längre ned i artikeln återfinns vår mall för bolagsstämmoprotokoll, som laddas ned utan kostnad i Word eller PDF.
 • Efter det beskrivs själva bolagsstämman.

Vad innehåller bolagsstämmoprotokollet?

I bolagsstämmoprotokollet ska det antecknas:

 • Dag och ort för bolagsstämman.
 • Vilka beslut som bolagsstämman har fattat.
 • Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska antingen skrivas in i protokollet eller läggas som en bilaga.
 • Protokollet ska undertecknas av protokollföraren.
 • Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som utsetts av bolagsstämman.
 • Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en ledamot som äger samtliga aktier i bolaget.

Senast två veckor efter bolagsstämman ska stämmoprotokollet hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stämmoprotokollen måste förvaras på ett betryggande sätt.

Bolagsstämmoprotokoll mall

Mall Bolagsstämmoprotokoll

Länk till mall för bolagsstämmoprotokoll (Word)

Länk till mall för bolagsstämmoprotokoll (PDF)

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).

Vad är en bolagsstämma?

Bolagsstämman är ett aktiebolags högsta beslutande organ.

Generellt hålls alltid på vårkanten en årsstämma (det vill säga den årliga bolagsstämman, till skillnad ifrån en extra bolagsstämma) där aktieägarna får vara med och rösta i olika frågor. Om företaget har brutet räkenskapsår så hålls inte alltid årsstämman på våren.

Läs mer om bolagsstämman i artikeln nedan. Innehåll:

 • Varför och hur hålls bolagsstämman?
 • Vad avhandlas på bolagsstämman?
 • Kallelse bolagsstämma
 • Extra bolagsstämma

Varför och hur hålls bolagsstämman?

Besluten som tas är viktiga för företaget och dess intressenter varför det är av yttersta betydelse att en stämma hålls. Stämman ska hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång. Besluten på årsstämman omfattar de regler som finns i Aktiebolagslagen (ABL) och i bolagsordningen.

Vad avhandlas på bolagsstämman?

Vad händer vid en bolagsstämma? På bolagsstämman sker ofta följande:

Kallelse bolagsstämma

En kallelse till en bolagsstämma ska ske tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Texten nedan beskriver denna kallelse.

Hur sker kallelsen?

I bolagsordningen anges sättet för kallelse för de aktiebolag som är privata.

Ofta står det ”med brev på posten” eller att tidningen på den lokala orten ska innehålla information om att en bolagsstämma kommer hållas inom den närmaste framtiden. När det gäller publika aktiebolag ska kallelse ske i tidning som är rikstäckande samt i Post- och inrikes tidningar.

Kallelsens innehåll

Beträffande kallelsens innehåll är det några saker som ska framgå vilka ska ske i syfte att aktieägarna kan känna sig förberedda som möjligt, nämligen

 • tidpunkt och var stämman ska hållas
 • förslag till dagordning
 • vad det huvudsakliga innehållet på stämman kommer att vara (se ovan i artikeln för vad som vanligen avhandlas på stämman)
 • ägarnas rättighet att delta i stämman.

Extra bolagsstämma

En extra bolagsstämma kan bli aktuellt om man behöver besluta i vissa typer av frågor men inte kan vänta till nästa ordinarie bolagsstämma.

Vad avhandlas på den extra bolagsstämman?

Dessa typer av frågor är ofta redovisningsmässiga, administrativa eller formella, exempelvis gällande:

 • ändring av bolagsordning
 • ökning/minskning av aktiekapitalet
 • utdelningar som inte beslutas vid ordinarie bolagsstämma
 • om det råder kris i ett bolag eller liknande, vilket kräver aktieägarnas inblandning.

Ytterligare regler

Om någon aktieägare sitter på den ordinarie stämman med 10 % av aktierna kan denne kräva att ett ärende som är noga angivit behandlas vid en extra bolagsstämma.

En extra bolagsstämma är ofta inget som bolagsledningen drömmer om. Det innebär ett omfattande arrangemang varpå aktieägarna ska kallas in en gång till. För mindre företag behöver det dock inte vara lika påfrestande med en extra bolagsstämma.

Vanliga frågor

Vem kallar till bolagsstämman?

Det är aktiebolagets styrelse som normalt kallar till bolagsstämma.

Måste man som aktieägare vara med på bolagsstämman?

Nej, det finns i normalfallet inget krav på dig som aktieägare att närvara vid bolagsstämman.

Vem ska skriva på bolagsstämmoprotokollet? Måste de justeras?

I normalfallet skriver ordföranden, samt en, eller i förekommande fall flera, justeringspersoner på bolagsstämmoprotokollet. Bolagsstämmoprotokollet ska justeras av en person utsedd av stämman.

Hur ofta har man bolagsstämma? När ska bolagsstämman hållas?

Ordinarie bolagsstämma, även kallad årsstämma, hålls varje år, senast sex månader efter att räkenskapsåret slutat.

Extra bolagsstämma hålls vid behov, när som helst.

Måste bolagsstämmoprotokollet skickas till bolagsverket?

Under vissa förutsättningar ska bolagsstämmoprotokollet skickas till bolagsverket, och i annat fall behöver de inte skickas dit. Specifikt gäller att bolagsstämmoprotokoll ska medskickas till bolagsverket om en nyemission eller en ändring av företrädare, revisor eller bolagsordning anmäls till bolagsverket.

Tidigare gällde att bolagsstämmoprotokoll ifrån extra bolagsstämma där beslut om extra utdelning fattats (så kallad efterutdelning) skulle skickas till bolagsverket, men så är inte längre fallet.

Är det krav på att styrelsen ska närvara vid bolagsstämman?

Utgångsläget är att minst hälften av medlemmarna i styrelsen ska vara närvarande vid bolagsstämman för att den ska anses vara beslutsför; det vill säga, för att bolagsstämman ska kunna fatta giltiga beslut.