Bolagsstämmoprotokoll

Den som väljer att driva eget företag genom aktiebolag måste minst en gång per år hålla en bolagsstämma. Ordföranden vid bolagsstämmanden har även ansvar för att protokoll förs vid stämman. Detta protokoll utgör stämmoprotokollet.

I stämmoprotokollet ska det antecknas dag och ort för bolagsstämman samt vilka beslut som bolagsstämman har fattat. Om ett beslut har fattats genom omröstning, ska det antecknas vad som har yrkats och utfallet av omröstningen. Röstlängden ska antingen skrivas in i protokollet eller läggas som en bilaga.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren. Det ska justeras av ordföranden, om han eller hon inte har fört protokollet, och av minst en justeringsman som utsetts av bolagsstämman. Justeringsman behövs dock inte om bolagets styrelse endast består av en ledamot som äger samtliga aktier i bolaget.

Senast två veckor efter bolagsstämman ska stämmoprotokollet hållas tillgängligt hos bolaget för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stämmoprotokollen måste förvaras på ett betryggande sätt. Se även Bolagsordning och Årsredovisning

Bolagsstämmoprotokoll mall

Länk till bolagsstämmoprotokoll (word-dokument - högerklicka och spara)