⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Styrelsens uttalande till bolagets revisor

Starta Eget Info Logotyp-bild

Om ett aktiebolag har en revisor så ska aktiebolagets styrelse lämna ett uttalande till denna revisor som en del i årsredovisningen. En mall för detta uttalande finns längre ned i den här artikeln. Se även vår mall för årsredovisning för att se hur detta uttalande inkluderas som en del i årsredovisningen.

Tips för att enkelt göra årsredovisningen: StartaEgetInfo.se rekommenderar Årsredovisning Online en tjänst med vilken företag mycket enkelt kan skapa sin årsredovisning och med vilken man kan vara säker på att allt blir rätt. Läs mer på www.arsredovisning-online.se.

Om styrelsens uttalande till bolagets revisor och dess innehåll

Syftet med styrelsens uttalande till bolagets revisor är att styrelsen ska försäkra att den anser att årsredovisningen har upprättats i enlighet gällande regler och lagar. I uttalandet går man igenom flera konkreta punkter. I korthet motsvarar dessa punkter följande lista. Se mallen nedan för förtydliganden.

  • Årsredovisningen innehåller inga väsentliga felaktigheter och den utelämnar inga väsentliga uppgifter.
  • Revisorn har fått tillgång till allt bokföringsmaterial och all underliggande dokumentation, samt alla protokoll från bolagsstämmor och styrelsemöten.
  • Det har inte förekommit några väsentliga oegentligheter gällande redovisningssystem.
  • Bolaget har uppfyllt alla sådana avtalsvillkor som skulle kunna ha påverkat årsredovisningen väsentligt om de inte hade uppfyllts.
  • Inga överträdelser av föreskrifter från tillsynsmyndigheter med potentiell väsentlig påverkan på årsredovisningen har skett.
  • Bokföringen har upprättats enligt gällande lagar och regler, och information har lämnats gällande vissa särskilda områden: närstående parter; förluster på grund av åtaganden; optioner; säkerheter.
  • Inga väsentliga förändringar i värdering av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i årsredovisningen planeras.
  • Bolaget kan styrka sin äganderätt till alla tillgångar. Samtliga panträtter och inteckningar framgår i årsredovisningen.

Mall för styrelsens uttalande till bolagets revisor i Word och PDF

Mallen finns tillgänglig via länkarna under bilden nedan. Mallen utgör ett exempel på hur styrelsens uttalande till bolagets revisor kan formuleras.

Styrelseuttalande mall

Mall för styrelsens uttalande till bolagets revisor (Word)

Mall för styrelsens uttalande till bolagets revisor (PDF)

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).