Aktieägaravtal & Kompanjonsavtal

De som planerar att tillsammans starta ett aktiebolag har ofta ett starkt intresse av att reglera vad som ska gälla mellan varandra och syftet med aktieägaravtalet (som ju är en typ av kompanjonsavtal) är att konkretisera delägarnas inbördes relation. Till skillnad från bolagsordningen som reglerar bolagets relation till sina ägare reglerar aktieägaravtalet endast relationen mellan bolagets ägare. Aktieägaravtalet behöver därför inte visas upp för någon utomstående part. Därför gäller i stora drag samma råd för de flesta typer av kompanjonsavtal.

Genom att på förhand reglera vad som ska gälla får delägarna en möjlighet att förutse de konsekvenser som företaget kommer att få för dem personligen. Detta gör det enklare att avgöra vad varje delägare ska göra för att kunna anses uppfylla sina åtaganden och minskar risken för konflikter.

Aktieägaravtalet kan till exempel reglera vilken arbetsinsats varje ägare ska bidra med, vilken ersättning som ska utbetalas och hur aktiebolagets vinst ska fördelas. Det kan även innehålla en klausul som reglerar vad som händer för det fall en delägare skulle bli arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall. Andra klausuler som kan tas upp i ett aktieägaravtal är frågor om vilka delägare som ska sitta i bolagets styrelse och vem som ska vara styrelseordförande.

Se även:
Sekretessavtal
Anställningsavtal
Köpeavtal