⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Mall för handlingsplan

Starta Eget Info Logotyp-bild

Handlingsplans syfte är att en organisation enklare ska nå specificerade mål. Handlingsplanen tydliggör även de mål som organisationen arbetar mot.

Artikelns innehåll

 • Handlingsplanens innehåll
 • Instruktion för att skriva en handlingsplan
 • Gratis mall för handlingsplan i Word- och PDF-format

Handlingsplanens innehåll

I mallen för handlingsplan fyller man främst i:

 • vilka mål handlingsplanen syftar till
 • vad som konkret ska göras för att målen ska uppnås
 • vilka resurser som behövs
 • vem som är ansvarig
 • en tidsplan och en deadline för projektet
 • en utvärdering av projektet.

Instruktion för att skriva en handlingsplan

I punkterna nedan finns instruktioner och tips på hur de olika delarna av handlingsplanen skrivs.

 • Målsättning. Ange en konkret och realistisk målsättning i handlingsplanen. Målsättningen bör vara sådan att det i efterhand (men även löpande) går att utvärdera om målsättningen uppfyllts eller inte. Denna del av handlingsplanen bör ofta vara högst några meningar.
 • Resurser. Fundera noga igenom vilka resurser som behövs för att nå målsättningen. Fokusera på de viktigaste resurserna. Finns dessa resurser i organisationen? Är det rimligt att ta dessa resurser i anspråk för det aktuella syftet? Om svaret på dessa frågor är nej, så bör eventuellt målsättningen revideras.
 • Konkreta planer. Ange vad som konkret ska göras för att uppnå målen i handlingsplanen. Diskutera risker och svårigheter i dessa planer. Fokusera på de mest centrala uppgifterna/momenten.
 • Tidsplan. Ange en tydlig tidsplan för de konkreta planerna ovan. Utgå ifrån de mest centrala uppgifterna/momenten. Var realistisk.
 • Ansvarig person. Det är ofta en bra idé att en person (inte fler) är ytterst ansvarig för genomförandet av ett projekt och att detta bestäms klart och tydligt. Säkerställ att den ansvariga personen har lämpliga kompetenser och befogenheter. I den här delen av handlingsplanen kan det även beskrivas hur den ytterst ansvariga personen kan delegera uppgifter, inklusive vilka uppgifter som kan delegeras, och till vem.
 • När ska målet vara uppfyllt? Ange en deadline (eller en vision) gällande när projektet är tänkt att vara klart. Diskutera risken för att projektet blir försenat, inklusive effekter/kostnader av en försening, samt vad som kan göras för att minska risken för försening.
 • Hur blev utfallet? Efter ett avslutat projekt är det ofta en god idé att utvärdera utfallet, processen och handlingsplanen. Skriv en rapport där samtliga punkter i handlingsplanen sammanfattas och diskuteras. Skriv även om lärdomar inför kommande projekt. Kommunicera resultaten med berörda parter i och utanför organisationen.

Här finns mallen

Handlingsplansmallen är skapad i Word för att enkelt kunna ändras så att den passar olika typer av organisationer och projekt. Den finns även tillgänglig i PDF-format. Mallarna laddas ned under bilden nedan.

Handlingsplan mall

Mall handlingsplan (Word)

Mall handlingsplan (PDF)

Se även: