Fastställelseintyg

Med fastställelseintyg avses ett intyg där det framgår att resultaträkningen och balansräkningen är fastställd på ett aktiebolags bolagsstämma. Det är någon i styrelsen alternativt den verkställande direktören som intygar detta. Se exempel på vår mall för årsredovisning.

I intyget ska det vidare framgå vad som händer med företagets resultat. När fastställelseintyget skrivs ska det vara i original och skrivet på den bestyrkta kopian av årsredovisningen. Ett fastställelseintyg är en förutsättning för att intressenter ska kunna följa hur företagets resultat och finansiella ställning utvecklat sig vilket är viktigt för både större och mindre företag.