Fastställelseintyg

Med fastställelseintyg avses:

ett intyg där det framgår att resultaträkningen och balansräkningen är fastställd på ett aktiebolags bolagsstämma.

Artikeln nedan beskriver bland annat:

  • Fastställelseintygets innehåll och hur det inkluderas i årsredovisningen
  • Vem som skriver på fastställelseintyget
  • Det finns även ett exempel/mall för fastställelseintyg

Fastställelseintyget finns i årsredovisningen

Fastställelseintyg inkluderas i den kopia av årsredovisning som skickas till bolagsverket. Se vår mall för årsredovisning för ett exempel på hur det ser ut.

Fastställelseintygets innehåll och hur det inkluderas i årsredovisningen

I intyget ska det framgå vad som händer med företagets resultat (se nedan för specificering). När fastställelseintyget skrivs ska det vara i original och skrivet på den bestyrkta kopian av årsredovisningen.

Ett fastställelseintyg är en förutsättning för att intressenter ska kunna följa hur företagets resultat och finansiella ställning utvecklat sig vilket är viktigt för både större och mindre företag.

Vem skriver på fastställelseintyget?

Det är någon i styrelsen alternativt den verkställande direktören som skriver på fastställelseintyget.

Fastställelseintyg exempel/mall

Fastställelseintyg inkluderas i den kopia av årsredovisningen som skickas till bolagsverket, se detaljer ovan. Ett exempel, eller en mall, för hur fastställelseintyget kan se ut är så här:

”Undertecknad styrelseledamot i BOLAGET AB intygar att den här kopian av årsredovisningen överensstämmer med originalet, och att resultaträkningen och balansräkningen har fastställts vid den ordinarie bolagsstämman vilken hölls 2033-05-12. Vid denna stämman beslöts att godkänna styrelsens förslag till disposition av resultatet.

Trelleborg 2033-05-12
[NAMN]
Underskrift:”


Det framgår även hur fastställelseintyget ska se ut i vår mall för årsredovisning.