Mall revisionsberättelse

En revisionsberättelse har som syfte att revisorn ska godkänna att själva redovisningen i företaget har upprättats på ett korrekt sätt och att årsredovisningen följer god redovisningssed. Mindre företag behöver inte ha revisor, men det underlättar markant och minskar risken för felaktigheter om en revisor anlitas. Se även mall årsredovisning, mall resultaträkning och mall balansräkning.

Mallen innehåller ett axplock av de väsentliga delar som följer av en revisionsberättelse. De flesta revisionsberättelser är ganska snarlika, men den bör anpassas efter det enskilda företagets situation.
Länk till revisionsberättelsemall (word-dokument - högerklicka och spara)