Bokslut – att avsluta den löpande bokföringen

Med bokslut menas att när räkenskapsåret är slut ska företagets löpande bokföring avslutas och en sammanställning över allt som bokförts ske så att företaget får fram siffror på hur man presterat under det givna året.

Vad säger lagen?

I Bokföringslagen BFL står det:

”I samband med att den löpande bokföringen avslutas ska sådana poster som är nödvändiga för att bestämma räkenskapsårets intäkter och kostnader och den finansiella ställningen på balansdagen bokföras”.

Hur ser ett bokslut ut?

Ett bokslut kan te sig på flera olika sätt. Vilken typ av bokföring som ska upprättas har med bolagets typ och omsättning att göra. Antingen är det fråga om

Vem behöver göra bokslut?

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är skyldiga att göra upprätta bokslut i någon form. För mindre företag är detta alltså inget undantag.

Se även vår mall för årsredovisning, vilken kan användas för att snabbt och smidigt skapa en enkel årsredovisning för det mindre företaget.