Konkurs i Företag & Konkursförfarande

Konkurs är ett tvångsförfarande som riktas mot företag på obestånd. Det som sker är att i princip alla tillgångar säljs för att reducera (eller helt eliminera) de skulder som föreligger i det aktuella bolaget. En konkurs kan givetvis ske för både en fysisk person och en Juridisk person.

Enligt 2 kap. i Konkurslagen (KL) startas förfarandet genom bolaget själv eller av en borgenär som ska bevisa att ett bolag hamnat på obestånd och att grunden för konkurs därmed är befogad. Ansökan lämnas in till tingsrätten som tar ställning om det blir konkurs eller inte. Något som är viktigt att påpeka är att om företaget själv lämnar in ansökan brukar det alltid (nästan) automatiskt bli fråga om konkurs. Företaget självt har ju bra koll på hur illa det verkligen är, dvs. vet om bolaget är på obestånd eller ej. Är det däremot så att en fordringsägare lämnar in ansökan om konkurs måste denne kunna bevisa att så är fallet.
Det som skiljer konkurser i ett aktiebolag mot konkurser i enskilda firmor och konkurser i handelsbolag är att i de två sistnämnda fallen är delägarna personligt betalningsansvariga vilket inte är fallet vid ett aktiebolag. Alltså kan privata tillgångar användas i dessa fall för betalning av företagets skulder. I ett konkursförfarande utses en konkursförvaltare (vanligtvis en advokat) som företräder konkursboet. Ca 30-40 konkurser sker dagligen i Sverige, varför det är viktigt som egen företagare att hitta sin speciella verksamhet som står sig väl på den idag hårda och konkurrensutsatt marknad som råder.