Upplupna löner och Semesterlöner

Upplupna löner är löner som tjänas in under en period men som betalas ut under en senare period. T.ex. om en anställd jobbar i december månad år 2014 men inte får ut lönen förrän under januari 2015 säger man att lönen (vid den 31 december 2013) är en upplupen lön. När man är anställd av bemanningsföretag brukar det vara vanligt att man får lönen först i efterskott.

Semesterlön är den lön som den anställde har rätt till under semestern vilket framgår i semesterlagen. Arbetsgivaren är skyldig att betala ut semesterlön. Den kan beräknas genom sammalöneregeln eller procentregeln. Sammalöneregeln används då den anställde har en fast lön medan den sistnämnda metoden används vid skiftande lön, t.ex. timlön. När en person slutar sin anställning har han/hon rätt till semesterersättning vilket läggs på slutlönen (se under rubriken semesterersättning).