⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Periodiseringar

Starta Eget Info Logotyp-bild

En periodisering är en bokföringsteknisk åtgärd som görs för att en periods redovisningsmässiga resultat ska motsvara de intäkter och kostnader som är hänförliga till den aktuella perioden.

Exempel:

  • Ett exempel är ett företag som betalar hyra i förskott för nästkommande räkenskapsår. I detta fall skulle det inte ge en rättvis bild av företagets ekonomi om hyran belastade resultatet för innevarande år.
  • Detta löses genom att kostnaden periodiseras, och mer precist av att man bokför en motsvarande förutbetald kostnad (vilket är en sorts tillgång) i bolagets balansräkning. Detta innebär att kostnaden inte belastar innevarande år.
  • Under nästkommande år bokar man bort den förutbetalda kostnaden i balansräkningen och tar upp kostnaden för hyran i resultaträkningen under detta år.

Huvudsyftet med periodiseringar är att således att redovisningen ska ge en mer rättvisande bild av företagets ekonomi.

Två typer av periodisering

Det finns två typer av periodisering. Periodisering av företagets vinst, samt periodisering av inkomster och utgifter. Periodisering av företagets vinst görs med hjälp av en så kallad periodiseringsfond (läs mer om dessa här). Den här artikeln handlar om periodisering av inkomster och utgifter.

Hur periodiseras utgifter och inkomster?

Exempel.

  • Antag att ett avtal om inköp av varor görs i slutet av räkenskapsår 1. Då ska motsvarande kostnad belasta resultatet år 1.
  • Ovanstående gäller även om tillhörande faktura inkommer först i början av år 2, vilket vi antar är fallet.
  • För att uppnå att kostnaden hamnar i år 1 i bokföringen så tas en kostnad (motsvarande den kommande fakturan) upp i resultaträkningen och en skuld (motsvarande samma belopp) tas upp på balansräkningen. Skulden kallas i detta fall upplupen kostnad, och man säger att kostnaden har periodiserats (till räkenskapsår 1).

I exemplet ovan periodiserades kostnaden bakåt i tiden. Även intäkter kan periodiseras bakåt i tiden vilket ger upphov till upplupna intäkter. När intäkter och kostnader periodiseras framåt i tiden så ger det upphov till förutbetalda intäkter och kostnader. Läs mer om dessa begrepp i våra artiklar:

Vilken summa måste överstigas för att man måste periodisera?

Grundregeln är att enligt periodiseringsprincipen så ska inkomster och utgifter periodiseras till den period som de ekonomiskt sett tillhör.

Ett undantag (förenklingsregel) för periodiseringar är att varje inkomst eller utgift som är mindre än 5 000 SEK inte behöver periodiseras (uppgift från 2024).

Exakt vilka regler som gäller för periodiseringar beror på vilket regelverk för bokföring som används: K1, K2 eller K3. För detaljer och säkert uppdaterade uppgifter se:

Årsbokslut för K2 och K3 (skatteverket.se).

Ingen periodisering för mindre belopp - (K1) Förenklade redovisningsregler (skatteverket.se).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies och disclaimer” (längst ned).