Periodiseringar

Periodisering innebär att en periods resultat ska visa upp de intäkter och kostnader som är hänförliga till den aktuella perioden.

Därmed ges en bild som är mer uppriktig för den period som redovisningen avser. Detta relaterar direkt till periodiseringsprincipen.

Periodiseringens relation till inkomster & utgifter

Detta får till följd att de inkomster och utgifter som uppkommer för stunden men som hör till en period längre fram periodiseras, dvs. tas upp i den period/det år som de faktiskt hör till.

Illustrativa exempel

För att exemplifiera detta kan vi ta exemplet att ett företag betalar hyra för lokaler för flera månader framåt. Det skulle ge en orättvis bild om hela hyran bokfördes på en period utan den delas lämpligen upp med en månad åt gången.

Ett annat exempel kan vara att ett företag handlar en maskin på kredit och får fakturan för detta år men betalar först året efter, därmed redovisas kostnaden för detta år, även om betalningen sker i efterskott.