⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Periodiseringar

Starta Eget Info Logotyp-bild

Periodiseringar är en sorts bokföringstekniska åtgärder som görs för att en periods redovisningsmässiga resultat ska motsvara de intäkter och kostnader som ifrån ett ekonomiskt perspektiv tillhör den aktuella perioden.

Huvudsyftet med periodiseringar är att redovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ekonomi.

Artikelns innehåll

  • Hur periodiseras utgifter och inkomster? Förklaring och exempel
  • Vilken summa måste överstigas för att man måste periodisera?
  • Periodiseringsfond: en annan typ av periodisering

Hur periodiseras utgifter och inkomster? Förklaring och exempel

Exempel 1. Förskottsbetalning av hyra som periodiseras framåt i tiden som en förutbetald kostnad.

  • Under räkenskapsår 1 betalar ett företag hyra i förskott för räkenskapsår 2. Detta motsvarar en utgift under räkenskapsår 1 som ska periodiseras, enligt vad som beskrivs nedan.
  • Kostnaden som motsvarar förskottsbetalningen hör ifrån ett ekonomiskt perspektiv till räkenskapsår 2, eftersom företaget förbrukar värdet som motsvarar förskottsbetalningen först under räkenskapsår 2. Om förskottsbetalningen skulle belasta företagets resultat i resultaträkningen för räkenskapsår 1, skulle detta därför inte ge en rättvisande bild av företagets ekonomi.
  • Ovanstående problem löses genom att den aktuella förskottsbetalningen periodiseras. Mer precist bokför man förskottsbetalningen som en förutbetald kostnad i företagets balansräkning för räkenskapsår 1. En förutbetald kostnad är en sorts bokföringsteknisk tillgång. Detta medför att förskottsbetalningen inte belastar resultaträkningen för räkenskapsår 1.
  • Under räkenskapsår 2 bokar man bort den förutbetalda kostnaden ifrån balansräkningen och tar istället upp förskottsbetalningen som en kostnad för hyra i resultaträkningen för räkenskapsår 2.

Exempel 2. Ej erhållen faktura periodiseras bakåt i tiden som en upplupen kostnad.

  • Ett företag köper in förbrukningsvaror med leverans under räkenskapsår 1. Det gäller därför att motsvarande kostnad ska belasta resultatet för räkenskapsår 1.
  • Företaget erhåller dock fakturan för förbrukningsvarorna först under räkenskapsår 2.
  • För att uppnå att kostnaden hamnar i resultaträkningen för räkenskapsår 1 så tas en kostnad motsvarande den kommande fakturans belopp upp i bokföringen för räkenskapsår 1. Samtidigt bokförs en skuld motsvarande samma belopp på balansräkningen för räkenskapsår 1. Skulden kallas i detta fall upplupen kostnad, och man säger att kostnaden har periodiserats, till räkenskapsår 1.

I exemplet ovan periodiserades kostnaden bakåt i tiden. Även intäkter kan periodiseras bakåt i tiden vilket ger upphov till upplupna intäkter. När intäkter och kostnader periodiseras framåt i tiden så ger det upphov till förutbetalda intäkter och kostnader. Läs mer om dessa begrepp i våra artiklar om:

Vilken summa måste överstigas för att man måste periodisera?

Grundregeln är enligt periodiseringsprincipen att samtliga inkomster och utgifter ska periodiseras till den period som de ekonomiskt sett tillhör.

Ett undantag är den förenklingsregel som säger att varje inkomst eller utgift som är mindre än 5 000 SEK inte behöver periodiseras (uppgift från 2024).

Exakt vilka regler som gäller för periodiseringar beror på vilket regelverk för bokföring som används, exempelvis K1, K2 eller K3. För detaljer och säkert uppdaterade uppgifter se:

Årsbokslut för K2 och K3 (skatteverket.se).

Ingen periodisering för mindre belopp - (K1) Förenklade redovisningsregler (skatteverket.se).

Periodiseringsfond: en annan typ av periodisering

Man kan säga ett det finns två olika sorters periodisering. Dels periodisering av inkomster och utgifter, vilket är ämnet för den här artikeln, och dels den periodisering av företagsbeskattning som kan göras med hjälp av en så kallad periodiseringsfond. Läs mer i vår artikel om periodiseringsfond.

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).