Intäkter & kostnader

Med intäkter avses försäljningsvärdet för de varor och tjänster som under en viss period levererats eller utförts. Perioden kan vara exempelvis ett år eller ett kvartal. Kostnader är det motsatta, dvs. anskaffningsvärdet för de resurser som under en viss period redovisningsmässigt förbrukats av företaget. Relevanta i sammanhanget är även att begreppen Inkomster & utgifter, Inbetalning & utbetalning och Periodiseringar.

Exempel på intäkter & kostnader

Intäkter och kostnader används för att beräkna resultatet, alltså intäkter minus kostnader är lika med resultatet. Företaget kanske har sålt kläder under ett år för sammanlagt 1000 000 kronor samtidigt som de varit tvungna att göra av med material för kläderna under året motsvarande ett anskaffningsvärde av 700 000 kr. Resultatet blir då 1000 000-700 000 kr = 300 000 kr. Notera att företaget inte behöver har köpt materialet under samma period som försäljningen skedde, detta illustrerar skillnaden mellan intäkter och kostnader jämför med utgifter/inkomster och inbetalning/utbetalning.