⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är upplupna kostnader?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Upplupna kostnader är kostnader som gäller ett visst räkenskapsår där det aktuella företaget varken betalat dem eller har mottagit en faktura för dem under det aktuella räkenskapsåret. Upplupna kostnader upptas såldes som en skuld i företagets balansräkning.

Artikelns innehåll

  • Ytterligare förklaring och exempel på hur upplupna kostnader uppstår
  • Måste man bokföra upplupna kostnader?
  • Relaterade begrepp
  • Vanliga frågor

Ytterligare förklaring och exempel på hur upplupna kostnader uppstår

  • Antag att ett företag avtalar om ett köp av varor och får dessa levererade i december 2025. Priset för varorna är 65 000 SEK exklusiv moms.
  • Antag att företaget varken betalat för varorna eller mottagit en faktura gällande varorna per 2025-12-31 och att detta är sista dagen i företagets räkenskapsår.
  • Eftersom varor levererats har företaget en skuld till leverantören. Dock så har ingen faktura erhållits och därför kan skulden inte tas upp som leverantörsskuld. Istället bokförs skulden som en upplupen kostnad om 65 000 i företagets balansräkning för 2025-12-31. En motsvarande kostnad i företagets resultaträkning för 2025 om 65 000 bokförs också.
  • Antag att en faktura för varorna mottas i januari 2026. När detta sker bokas den upplupna kostnaden om till en leverantörsskuld i företagets bokföring.

Fler exempel på hur upplupna kostnader uppstår:

  • Upplupna löner: I de fall lön betalas upp i efterskott kan dessa ge upphov till upplupna kostnader i slutet av räkenskapsåret.
  • Kostnader för räntor: Räntekostnader dras ofta direkt ifrån bankkontot i efterskott för det kalenderår som varit. Dessa kostnader motsvarar därför vanligtvis upplupna kostnader.

Måste man bokföra upplupna kostnader?

Ja, huvudregeln är att upplupna kostnader ska bokföras. Grundsyftet med detta är att redovisningen ska ge en rättvisande bild (redovisningsprincip) av företagets ekonomiska förehavande.

Det finns dock undantag. Läs mer i vår artikel om periodiseringar.

Relaterade begrepp

Upplupna kostnader motsvarar skulder för exempelvis levererade men ej fakturerade varor, och tas upp som en skuld i redovisningen. På liknande sätt kan andra typer av skulder, men även tillgångar uppstå. Dessa skulder och tillgångar kallas interimsskulder och interimsfordringar, vilka delas upp enligt följande. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Interimsskulder består dels av förutbetalda intäkter och dels av upplupna kostnader.

Interimsfordringar består dels av förutbetalda kostnader och dels av upplupna intäkter.

Vanliga frågor

Är upplupna kostnader periodiserade?

Ja, upplupna kostnader är kostnader som periodiserats till det räkenskapsår som de redovisningsmässigt tillhör. Läs mer om periodiseringsprincipen.

Hur påverkar upplupna kostnader resultatet?

En upplupen kostnad påverkar resultatet för innevarande räkenskapsår, eftersom kostnaden tas upp i resultaträkningen. I exemplet ovan påverkas alltså resultatet under det år varorna levereras, medan resultatet året efter (när fakturan mottas) inte påverkas.

Vad betyder upplupen?

Ordet upplupen betyder ungefär hopräknad eller sammanräknad.

Kan leverantörsskulder vara upplupna kostnader?

Ja i viss mening: om man inte mottagit en faktura för en leverans så ska den upptas i balansräkningen som en upplupen kostnad (vilket alltså är en sorts skuld).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies, disclaimer & integritet” (längst ned).