⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2024

Vad är upplupna kostnader?

Starta Eget Info Logotyp-bild

Upplupna kostnader motsvarar kostnader för ett företag gällande ett visst räkenskapsår, men som är sådana att det aktuella företaget varken betalat dem eller har mottagit en faktura för dem under det aktuella räkenskapsåret.

Artikeln nedan handlar om upplupna kostnader och tar ett par minuter att läsa.

Upplupna kostnader räknas som skuld på balansräkningen

Upplupna kostnader räknas som en skuld då företaget exempelvis fått levererade varor, som ännu inte betalats.

Exempel

  • Antag att ett företag avtalar om ett köp av varor och får dessa levererade i december 2024. Priset för varorna är 65 000 SEK exkl. moms.
  • Antag att företaget varken betalat eller mottagit en faktura gällande varorna per 2024-12-31 (vilket motsvarar slutet av företagets räkenskapsår).
  • I detta fall har ju företaget en skuld till leverantören, men eftersom ingen faktura erhållits så kan denna skuld inte tas upp som leverantörsskuld. Istället bokförs skulden som en upplupen kostnad om 65 000 i företagets balansräkning för 2024-12-31. En motsvarande kostnad i företagets resultaträkning för 2024 om 65 000 bokförs också.
  • Antag att motsvarande faktura mottas i januari året efter. När detta sker bokas den upplupna kostnaden om till leverantörsskuld i företagets bokföring.

Ytterligare exempel på upplupna kostnader är:

Måste man bokföra upplupna kostnader?

Ja, huvudregeln är att upplupna kostnader ska bokföras, i syfte att erhålla en rättvisande bild (redovisningsprincip) av företagets ekonomiska förehavande. Det finns dock undantag. Mer information finns i vår artikel om periodiseringar.

Så bokförs upplupna kostnader

Upplupna kostnader räknas som interimsskulder och bokförs i kontogrupp 29; läs mer om bokföringskonto och baskontoplan.

Upplupna kostnader & relaterade begrepp

Interimsskulder består av förutbetalda intäkter och upplupna kostnader.

Interimsfordringar består av förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.

Läs även om: interimsfordran och interimsskuld

Vanliga frågor

Är upplupna kostnader periodiserade?

Ja upplupna kostnader är kostnader som periodiserats till det räkenskapsår som de redovisningsmässigt tillhör. Läs mer om periodiseringsprincipen.

Hur påverkar upplupna kostnader resultatet?

En upplupen kostnad påverkar resultatet för innevarande räkenskapsår, eftersom kostnaden tas upp i resultaträkningen. I exemplet ovan påverkas alltså resultatet under det år varorna levereras, medan resultatet året efter (när fakturan mottas) inte påverkas.

Vad betyder upplupen?

Ordet upplupen betyder ungefär hopräknad eller sammanräknad.

Kan leverantörsskulder vara upplupna kostnader?

Ja i viss mening: om man inte mottagit en faktura för en leverans så ska den upptas i balansräkningen som en upplupen kostnad (vilket alltså är en sorts skuld).

Ambitionen är att innehållet på StartaEgetInfo.se ska vara korrekt; men mallar och information är gratis och används helt på användarens eget ansvar, och ska användas bara om tillräcklig kompetens innehas av användaren. Läs mer på länken ”Cookies och disclaimer” (längst ned).