Aktiebok

Alla aktiebolag måste föra en aktiebok. Aktieboken ska göras så fort alla stiftare har undertecknat stiftelseurkunden vilket behövs för att starta aktiebolag. Aktieboken ska visa vilka aktieägare som har rättigheter mot bolaget och den ska ge bolaget, aktieägare och andra underlag för att bedöma vilka som äger bolaget. Aktieboken ska bevaras så länge bolaget finns kvar och därefter minst tio år efter att det har upplösts.
Se även StartaEgetInfo.ses mall för aktiebok.

Aktiebokens innehåll

I ett bolag som inte är avstämningsbolag, det vill säga så gott som samtliga mindre aktiebolag, ska aktieboken innehålla uppgift om varje akties nummer och vilka som är aktieägare och deras adress. Dessutom ska den innehålla uppgifter om aktiernas slag, om det finns aktiebrev och eventuella förbehåll. Så kallade hembudsklausuler är ett exempel på ett sådant förbehåll. Aktierna ska tas upp i nummerföljd.

Analog aktiebok

I mindre aktiebolag kan aktieboken föras antingen med automatiserad behandling eller i ”bunden bok eller i ett betryggande lösblads- eller kortsystem”. Eftersom de flesta små aktiebolag sällan byter aktieägare är det ofta en bra idé att använda sig av en bunden bok.

Aktiebok online

Det finns en uppsjö av företag som erbjuder aktiebolag att ha sin aktiebok online som en typ av molntjänst. Om man vet mig sig att aktiebolaget kan komma att byta ägare relativt ofta så kan det vara rimligt att överväga att ha aktieboken online via en sådan tjänst, eftersom det gör det enklare att hålla aktieboken uppdaterad och korrekt.

Aktiebolagets styrelse har ansvar för aktieboken

Det är aktiebolagets styrelse som har ansvar för att det finns en aktiebok och att aktieboken bevaras och hålls tillgänglig hos bolaget för alla som vill ta del av den.