Justeringsman

Justeringsman är den person som gör justeringar, det vill säga kontrollerar riktigheten, i det protokoll som sekreteraren fört på ett sammanträde. En justeringsman bedömer således om det som finns antecknat i protokollet överensstämmer med vad som sades när sammanträdet ägde rum.

För att vara på den säkra sidan så bör alltid en justeringsman utses så att eventuella missförstånd som kan uppkomma beträffande vad som yttrades undviks.