Eget kapital

Eget kapital kan kortfattat uttryckas som skillnaden mellan tillgångarna och skulderna i ett företags balansräkning (EK=T-S). Det talar helt enkelt om hur företagets tillgångar är finansierade vilket kan ske på två sätt, antingen genom eget kapital, dvs. företagets egna medel eller genom främmande kapital (skulder).

Det egna kapitalet kan ses som företagets skuld till ägarna och uppstår av att exempelvis företagets ägare eller andra intressenter har tillgång till pengar som de stoppar in i bolaget. Likaså om företaget gör en vinst så ökar det egna kapitalet (eller vice versa vid förlust). Eget kapital kan i sin tur indelas i två poster; bundet eget kapital eller fritt eget kapital. När det gäller bundet eget kapital så innebär bundet precis som det låter att pengarna inte får disponeras fritt. Det fria egna kapitalet får däremot användas till exempelvis för utdelning på aktierna.