Sekreterare möte

Med sekreterare för ett möte menas den person som protokollför exempelvis aktiebolagsstyrelsens möten och helt enkelt antecknar de beslut och frågor som diskuteras.

Sekreteraren bör förvara mötesprotokollet på ett sätt som gör det möjligt att enkelt plocka fram det för att underlätta styrelsens arbete och på så vis ha tillgång till besluten. Likaså är syftet med att föra protokoll att de som närvarar på mötet ska ha tillgång till de frågor och beslut som tagits för att kunna känna sig delaktiga. Det är inte nödvändigt för sekreteraren att anteckna allt som sägs, huvudsaken är att besluten protokollförs. Att använda dagordningen som mall när besluten ska protokollföras kan vara ett lämpligt sätt att underlätta sekreterarens arbete. Arbetet som sekreterare kan vara svårt då det ofta är mycket som diskuteras och då det gäller att kunna fånga det viktiga i allt som sägs. Om det är ett viktigt möte som hålls är det så klart bra om en person med god uppfattningsförmåga får axla rollen som sekreterare.