Skulder

Med skuld menas att någon är skyldig någon annan att betala en viss summa pengar. Skulderna delas i ett företags balansräkning in i långfristiga skulder och kortfristiga skulder.

Skulderna utgör tillsammans med det egna kapitalet skuldsidan i balansräkningen. I ett företag är det vanligt att det inte endast ägarna finansierar verksamheten (vilket då görs med eget kapital) utan ofta finns någon form av främmande kapital som finansierar verksamheten, exempelvis ett banklån vilket räknas som en skuld. Då finns banklånet under begreppet långfristiga skulder i balansräkningen. En skuld uppstår även t.ex. när ett företag fakturerar en kund, man kan säga att det blir en form av ekonomisk förpliktelse som ska uträttas. Denna förpliktelse definieras som en fordran som är juridiskt bindande. Kunden får då fram till ett visst datum på sig att betala den summa som ska betalas. När man startar ett eget företag gäller det att verkligen veta hur man tjänar på verksamheten innan man drar på sig för stora lån.