Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper är olika principer som finns till för att olika intressenter kan han ha olika intressen av att företagets redovisning framhävs utifrån olika utgångspunkter. Dessa inkluderar: Rättvisande bild, Varaktighetsprincipen, Principen om öppenhet, Jämförbarhetsprincipen, Försiktighetsprincipen, Periodiseringsprincipen, Kontinuitetsprincipen, Väsentlighetsprincipen, Matchningsprincipen, Värderingsprinciper.

Exempelvis har Skatteverket ett intresse av hur redovisningen är utformad i olika bolag. Principerna har betydelse för de lagstiftare som planerar eventuell lagförändring eller hur olika remissinstanser resonerar. Redovisningsprinciperna finns reglerade i lag och har betydelse för samtliga företags bild utåt. Som egenföretagare gäller det att inte vara något undantag, utan tillgodose intressenternas intresse av att principerna fullgörs.