⌂ Hem | ✉ Kontakt | ≡ Sidkarta | © 2011-2023

Redovisningsprinciper

Starta Eget Info Logotyp-bild

Redovisningsprinciper är olika principer som finns till för att olika intressenter kan han ha olika intressen av att företagets redovisning framhävs utifrån olika utgångspunkter. Exempelvis har Skatteverket ett intresse av hur redovisningen är utformad i olika bolag; en annan typ av intressent gällande bolaget är aktieägare, eller anställda.

Läs om de enskilda redovisningsprinciperna i artikeln nedan:

Redovisningsprinciper och lagen

Redovisningsprinciperna finns reglerade i lag och har betydelse för samtliga företags bild utåt; exempelvis i Årsredovisningslagen (ÅRL). Principerna har betydelse för de lagstiftare som planerar eventuell lagförändring eller hur olika remissinstanser resonerar. Som egenföretagare gäller det att inte vara något undantag, utan tillgodose intressenternas intresse av att principerna fullgörs.

Försiktighetsprincipen

Med försiktighetsprincipen avses att ett företag beaktar god försiktighet vid redovisning av företagets tillgångar och skulder; med detta menas att tillgångar ska värderas lågt och skulder ska värderas högt.

Vad säger lagen? I Årsredovisningslagen ÅRL, 2 kap, 4 §, tredje punkten står det:

”värdering av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna ska göras med iakttagande av rimlig försiktighet”.

Värdera tillgångar lågt & skulder högt. Det gäller alltså enligt försiktighetsprincipen att tillgångar redovisas lågt (försiktigt) och skulder högt (också försiktigt).

När ett företag tillämpar försiktighetsprincipen och ska göra värderingar av exempelvis tillgångar är det därmed viktigt att vara försiktig i bedömningen av värdet.

Exempel 1. Ofta används lägsta värdets princip (LVP) vid tillämpandet av försiktighetsprincipen vilket innebär att en omsättningstillgång värderas till det lägsta av det historiska anskaffningsvärdet och aktuella värdet.

Exempel 2. Ett annat exempel på försiktighetsprincipen är när ett företag äger en aktiepost. Då tas vinster upp först då de realiseras och förluster redan då de befaras.

Syftet med försiktighetsprincipen är att företaget inte ska kunna skönmåla företagets verksamhet, det vill säga: företaget ska inte kunna det att se ut som att verksamheten går bättre än vad den gör.

Matchningsprincipen

Matchningsprincipen innebär att utifrån en verksamhets intäkter fastställa vilka kostnader företaget haft för att erhålla dessa intäkter. Under samma räkenskapsår ska "matchning" ske för dessa intäkter och kostnader. Läs vår artikel om intäkter och kostnader.

Matchningsprincipen och periodiseringsproblemet. Ett problem är ofta att i ett företag fastställa vid vilken period en intäkt respektive kostnad ska tas upp. Detta benämns som periodiseringsproblem (se: periodiseringar). För att komma till rätta med detta dilemma kan två frågor vara relevanta att ställa:

  • Vilka är intäkterna under perioden?
  • Vilka har kostnaderna varit för att erhålla dessa intäkter?

Därmed underlättas matchningen av intäkterna och kostnaderna då det finns en anknytning mellan dessa.

Illustrerande exempel. Ett vanligt exempel gällande matchningsprincipen är när ett företag köper en anläggningstillgång, t.ex. en maskin, som vi antar kommer att generera intäkter jämnt över tio år.

Om vi antar att den kostar 200 000 kr tas inte anskaffningskostnaden för denna upp vid bara ett år utan den skrivs med 10 % per år i 10 år, dvs. med 20 000 kr. Den ska ju användas av företaget i tio år och generera intäkter under lika många år, varför kostnaderna bokförs med 20 000 kr per år för att matcha kostnaderna mot de intäkter som maskinen är tänkt att generera.

Rättvisande bild

Rättvisande bild, även benämnt true and fair view betyder att den ekonomiska situationen i företaget ska framhävas på ett så riktigt sätt som det går. Därmed gäller det att exempelvis den finansiella ställningen i företaget samt posterna i resultaträkningen, balansräkningen och så vidare, inkluderar all betydelsefull information som ger denna riktiga bild.

Relation till lagen och god redovisningssed. Begreppet rättvisande bild är underordnat lagstiftningen men överordnat god redovisningssed. För det enskilda företaget gäller det att inte dölja några detaljer utan att framhäva så korrekt information som möjligt så att företagets intressenter kan få just en rättvisande bild av bolaget.

Varaktighetsprincipen

Varaktighetsprincipen betyder enligt Årsredovisningslagen (ÅRL), 2 kap, 4 § att

"företaget ska förutsättas fortsätta sin verksamhet".

Med det menas att det antas att företaget kommer att fortsätta att bedriva sin verksamhet under den förutsägbara framtiden. Varaktighetsprincipen kallas även fortlevnadsprincipen.

Principen om öppenhet

Principen om öppenhet innebär att den information som ett företag ger ska vara så öppen som möjligt så att intressenter kan hitta information på ett enkelt sätt. Principen om öppenhet kallas även för transparensprincipen. Det är viktigt att informationen är lättbegriplig och överblickbar.

Jämförbarhetsprincipen

Jämförbarhetsprincipen innebär att företag över tiden ska tillämpa samma principer för exempelvis klassificering och värdering av poster i balansräkningen, resultaträkningen och i årsredovisningen.

Jämförbarhetsprincipen kallas även konsekvensprincipen, eller principen om konsekvent tillämpning och jämförbarhet.

Undantag. I vissa fall kan avsteg ifrån jämförbarhetsprincipen göra, exempelvis om en lagändring kräver det, eller då ett företag byter koncerntillhörighet.

Syftet med jämförbarhetsprincipen är att jämförelsen från år till år ska underlättas för de intressenter som vill analysera bolaget.

Periodiseringsprincipen

Periodiseringsprincipen innebär att företagets intäkter och kostnader ska hänföras till rätt period. Detta relaterar direkt till begreppet periodiseringar.

Enligt periodiseringsprincipen gäller även att affärshändelser ska bokföras i samband med att de inträffar.

Kontinuitetsprincipen

Kontinuitetsprincipen innebär att främst att den utgående balansomslutning för ett räkenskapsår ska vara lika med den ingående balansomslutningen följande räkenskapsår.

Exempel: Om tillgångarnas värde per den 31/12 är 1 000 000 kr år 2012, och skulderna och det egna kapitalet finansierar tillgångarna med både 500 000 kr i egna medel och 500 000 kr i skulder så utgör dessa värden ingående balans den 1/1 2013.

Väsentlighetsprincipen

Meningen med väsentlighetsprincipen är att bokföring och redovisning av småsummor inte ska uppta för mycket energi och administrativt arbete (det vill säga kostnad).

Exempel 1: Små poster slås ihop. Väsentlighetsprincipen innebär även att små poster får slås ihop med andra poster, det viktiga är att inte företagets rättvisande bild och klarhet äventyras.

Exempel 2: Endast väsentliga belopp periodiseras. Väsentlighetsprincipen innebär också att endast väsentliga belopp behöver periodiseras.

Vad betyder väsentligt belopp? Givetvis uppkommer gränsdragningsproblem för vad som bör klassas som ett väsentligt belopp och inte. Man kan säga att så länge som årsredovisningen och företagets ställning framhävs korrekt är en post som inte har någon påverkan på upprätthållandet av hur företagets redovisning ser ut en post som kan klassas som oväsentlig.

Syftet med väsentlighetsprincipen. Väsentlighetsprincipen är fördelaktig, framför allt för mindre företag som ju har mycket administrativt arbete som ska skötas av få personer, och som därmed ger upphov till tidsbesparing, vilket är dess främsta syfte.

Skatteverket har koll på redovisningsprinciperna

En fördjupning av de olika redovisningsprinciperna hittar du på Skatteverkets hemsida. Se Skatteverket.se (Redovisningsprinciper).